Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0198-C0001
Номер на проект: ESF-2302-09-12009
Наименование: Подобряване условията на труд във ВИТО 95 ООД
Бенефициент: Фирма "ВИТО 95" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 03.08.2012
Дата на приключване: 01.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Стара Загора
Описание
Описание на проекта: Настоящият проект цели подобряване условията на труд в предприятието при спазване на нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа.
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта. Описание на дейността: Управление и организация на дейностите за изпълнение на проекта относно: - вътрешен мониторинг/наблюдение на изпълнение на дейностите по проекта , финансово изпълнение; - процедури при избор на изпълнител за доставка/ предоставяне на услуги; - отчитане и изготвяне на доклади; - управление на процедурите съгласно изискванията при отчитане извършването на проектни дейности (анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност, общо или на елементи от нея, модернизация и/или реконструкция и/или обезопасяване на съществуващи обекти, машини и съоръжения, технологични процеси, свързани с подобрване на условията на труд, закупуване на предпазни средства и специално работно облекло, разработване и придобиване на стандарти за безопасни условия на труд, обучения на служители за безопасна работа с нововъведено оборудване и технологии); - счетоводно отчитане на направените разходи. Обосновка на дейността: Дейностите по управление и организация са елемент от проекта осигуряващи успешно изпълнение на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по схема „Безопасен труд” от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР).
Дейност 2: Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност, общо или на отделни елементи от нея. Описание на дейността. І. Общ анализ на организацията на трудовата дейност във фирмата и организация на дейността по структурни . 1. Общ анализ на организацията на трудовата дейност във фирмата. 1.1. Организационна структура. 1.2. Фирмена политика. 1.3. Производствени дейности и ресурси. 1.4. Трудови стандарти. 1.5. Организация на управлението. 1.6. Управление на персонала. 2. Анализ на организацията на трудовата дейност по структурни звена. ІІ. Анализ на съответствието между минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд съгласно националното законодателство и действителното състояние във фирмата (преглед на документацията, наблюдение, интервюта) 1. Организационна структура за осигуряване на ЗБУТ. 2. Политика, цели и програми. Приложимо законодателство. 3. Технология на производството и работни процеси. 4. Обекти, сгради, помещения, територия на фирмата. 5. Транспорт, пътни маршрути и опасни зони. 6. Енергосъоръженост на процесите. 7. Експлоатация на съоръжения с повишена опасност. 8. Използвани суровини и материали в трудовата дейност. Опасни химични вещества. 9. Производствено оборудване и съответствието му със съществените изисквания за безопасност. 10. Работна среда – параметри и норми. 11. Анализ на организацията на труда - съответствието на работната среда, трудовия процес, използваната технология и работното оборудване по работни места с нормите и изискванията за ЗБУТ. 12. Анализ на професионалните рискове и условията на труд. Вредни фактори за здравето и безопасността на работещите. 13. Ергономичност на работните места и процеси. 14. Трудов травматизъм, професионална заболяемост и свързани с труда заболявания. Здравен статус на работещите по структурни звена. Обслужване от СТМ. 15. Физиологични и психофизиологични норми на работния процес. Специална закрила. 16. Състояние на социалното партньорство във фирмата. 17. Санитарно-битово състояние на работната среда. 18. Колективни мерки за защита, лични предпазни средства и специално предпазно облекло. 19. Подбор, обучение и квалификация в областта на БЗР. 20. Инструктаж и информираност на работещите за правилата за осигуряване на ЗБУТ . 21. Аварийна и пожарна безопасност. 22. Анализ на управлението на БЗР. 23. Състояние на фирмения контрол по БЗР. 24. Управление и мотивираност на персонала. 25. Анализ на системата за стимулиране и санкции за дейностите, свързани с БЗР. ІІІ. Проектиране на ефективна организация за безопасна и печеливша трудова дейност, в т.ч.: 1. Оптимизиране на организационната структура за осигуряване на ЗБУТ . 2. Актуализиране на фирмената политика и цели по ЗБУТ 3. Рационализиране на работните дейности по работни места. 4. Проектиране на съответствие на обектите, сградите, помещенията и територията на фирмата с изискванията за БЗР. 5. Транспорт, пътни маршрути и опасни зони. 6. Енергосъоръженост на процесите. 7. Експлоатация на съоръжения с повишена опасност. 8. Използвани суровини и материали в трудовата дейност. Опасни химични вещества. 9. Производствено оборудване и съответствието му със съществените изисквания за безопасност. 10. Идентифициране на неидентифицирани вредни фактори за здравето и безопасността на работещите. Актуализиране на оценените професионални рискове. Проектиране на допълнителни превантивни мерки за защита и промоция на здравето. 11. Ергономичност на работните места и процеси. 12. Системи за индивидуално и фирмено управление на стреса при работа. 13. Мерки за подобряване на социалното партньорство във фирмата. 14. Колективни мерки за защита, лични предпазни средства и специално предпазно облекло. 15. Подобряване на санитарно-битово състояние на работната среда. 16. Въвеждане на система за подбор, обучение и квалификация в областта на БЗР. 17. Повишаване на ефективността на инструктажите и на информираността на работещите за правилата за осигуряване на ЗБУТ . 18. Аварийна и пожарна безопасност при експлоатация на обектите. 19. Повишаване на ефективността на управлението на БЗР. 20. Проектиране на работеща система от стимули и санкции за дейностите, свързани с БЗР. Обосновка на дейността:Дейността е задължителна по настоящата процедура и съответства на общите и специфични цели заложени в проекта. Анализа представлява основа за обективна оценка и обосновка за оптимизиране на работните процеси и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност в предприятието. Анализът ще даде отговор какви методи и средства ще бъдат използвани за отчитане на дейността и повишаване на трудовата дейност на служителите в предприятието.
Дейност 3: Модернизация на аспирационна система в цех метални конструкции.Закупуване на съоръжения за безопасно изпълнение на строителните дейности. Описание на дейността. № Наименование Мин. Техн. изисквания Обосновка 1 Вентилационна система Съгласно Приложение Б4 Намаляване вредни емисии 2 Предпазни парапети Съгласно Приложение Б4 Неотрализиране риск височина
Дейност 4: Закупуване на ЛПС. Описание на дейността: № по ред ЛПС Зидаромазач Електричари Общ работник Кофражист Автомонтьори и шофьори Заварчици Монтажник, метални конструкции Администрация Арматурист Бояджия, сгради Технически ръководител Работник, под.облицовки и настилки и ВиК 1 Полушуба, Яке -заварчици 10 2 Водозащитно яке 7 4 36 20 34 7 9 6 17 7 3 Панталон, раб костюм 10 17 4 Елек 14 5 Гащеризон заварчици 10 7 6 Гащеризон бояджии /еднократна употреба/ 6х7 бр 7 Гащеризон 7 4 36 20 34 9 6 7 8 Сбруя 20 10 7 9 Предпазни очила 7 36 20 7 9 10 Антифони 20 7 11 Маска за прах филтрираща целолицева 6 12 Маска за прах със система за свеж въздух 5 13 Заваръчен шлем 10 14 Ръкавици кожени студоустойчиви 7 36 20 9 15 Ръкавици за МИГ/МАГ заваряване 7 16 Ръкавици за ТИГ/ВИГ заваряване 10 17 Ръкавици маслоустойчиви 34 6 7 18 Ръкавици диелектрични 4 19 Престилка кожена 107/80 см 10 20 Престилка кожена 107/60 см 9 21 Обувки с композитно бомбе S3 – ел.монтьори 4 22 Обувки с композитно бомбе S3 – заварчици 10 7 23 Обувки с композитно бомбе S3 7 36 20 34 14 9 6 17 7 Брой работници от целева група 7 4 36 20 34 10 7 14 9 6 17 7 Обосновка на дейността: - Нововъдените ЛПС са с по-висок клас на защита, по-висока функционалност, даваща възможност за по безопасно изпълнение на трудовите задължения. - Изискване от инспекцията по-труда от по-висок клас /височинна работа, комини на МИзток и конкретни обекти./
Дейност 5: Информиране и публичност. Описание на дейността. Проектът предвижда дейности за информиране на широката общественост за финансовото подпомагане в рамките на оперативната програма „Развитие на човещките ресурси”, съфинансирана /финансирана от ЕСФ отговарящи на следните изисквания: 1 .Инсталиране на постоянна обяснителна табела. 2. В хода на изпълнение на програмата бенефициентът поставя информационно табло на мястото, където се извършват дейностите по операцията, в съответствие с указанията залегнали в ръководството за изпълнение на проекти по съответната процедура. 3. Когато определена операция се ползва от финансиране по линия на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” бенефициентът се задължава да информира участниците в операцията за финансирането от програмата и от Европеиския социален фонд на Европейския съюз. 4. Всеки документ, включително всяко уверение за участие или друг сертификат,свързани с операция от този тип включва позоваване, сочещо, че оперативната програма е съфинансирана от ЕСФ на ЕС. 5. Организиране на информационна презконференция за стартиране и финализиране на проекта. Обосновка на дейността: Дейностите по информиране и публичност отразяват политиката в рамките на общноста и в частност задачите и целите на ЕСФ за изпълнение целите на Европейската стратегия по заетостта и спомага за икономическото и социално сближаване на ЕС като подкрепя страните членки за развитие на човешките ресурси и постигане на пълна трудова заетост,насърчаване на образованието и обучението ,подобряване на конкурентноспособността на професионалната мобилност на заетите лица.
Дейност 6: Одит на изпълнението на проекта. Описание на дейността:Одиторският ангажимент включва проверка на междинни и окончателни финансови отчети по проекти за съответствие с всички изисквания на Договарящия орган, съгласуване на счетоводната система, която ще се прилага при изпълнението на проекта, уточняване на всички реквизити на първичните счетоводни документи. Обосновка на дейността:Правилата за управление на проекти, финансирани от Структурните фондове, препоръчавт независим финансов одит на финансовите отчети от регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 151 340 BGN
Общ бюджет: 112 980 BGN
БФП: 112 980 BGN
Общо изплатени средства: 111 544 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 112 980 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 30 268 BGN
2013 62 547 BGN
2014 18 729 BGN
2015 0 BGN
111 544 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 96 033 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 25 728 BGN
2013 53 165 BGN
2014 15 920 BGN
2015 0 BGN
94 813 BGN
В т.ч. Национално финансиране 16 947 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 4 540 BGN
2013 9 382 BGN
2014 2 809 BGN
2015 0 BGN
16 732 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз