Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0085-C0001
Номер на проект: ESF-2302-04-06001
Наименование: Подобряване условията на труд в "ДМ Бетон" ООД
Бенефициент: "ДМ Бетон" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 01.08.2012
Дата на приключване: 01.08.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Ловеч
                    Троян
Описание
Описание на проекта: Да се подобрят условията на труд в ДМ Бетон ООД при спазване на нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа.
Дейности: Подготовка и Изпълнение на Дейност 1. Организация и управление на проекта Обосновка на дейността: Дейността е необходима, за да се осигури ефективно и ефикасно управление на проекта и да се гарантира, че очакваните резултати ще бъдат постигнати. Описание: Ще бъде назначен екип за управление на проекта, който ще се състои от ръководител, координатор и счетоводител. Те ще разполагат с обособено офис пространство в общия административен офис на предприятието, както и с необходимото оборудване за ефективното изпълнение на задълженията си – компютър, принтер, достъп до телефон и интернет. Екипът ще уточни графиците и работните планове, както и формите за отчитане и вътрешен контрол на проектните дейности. Основните задължения на екипа да: - Планиране и контрол на дейностите в съответствие с обявения график - Подготовка на документите за процедури за възлагане на дейности на подизпълнители - Контрол по изпълнението на договорите - Контрол на разходите - Изготвяне на месечни справки за включените в проекта лица - Подготовка на полугодишен и годишен доклад за напредъка на проекта - Подготовка на междинен и заключителен доклад по проекта.
Подготовка и Изпълнение на Дейност 2. Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност Обосновка на дейността: Дейността е необходима, за да се установи актуалното състояние на процесите, свързани с БЗР в предприятието, и на базата на задълбочен анализ да се препоръчат комплекс от мерки за цялостно и устойчиво подобряване на условията на труд в предприятието. Описание: Ще бъде проведена процедура за избор на подизпълнител, който да подготви анализа. Анализът ще съдържа най-малко следната информация: Структурата на анализа на състоянието следва да съдържа най-малко: I. Въведение – описание на сегашното състояние на предприятието и организацията на работния процес; II. Изложение и анализ – описание на силните и слабите страни в структурата на организационната дейност на трудовия процес, какви оценки на риска са разработени и внедрени в съответното предприятие; III. Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност – обосновка и описание на методите и мерките за усъвършенстване на организацията на трудовата дейност в предприятието. Какви методи и средства ще бъдат използвани за отчитане на дейността и повишаване на трудовата дейност на служителите в предприятието; IV. Заключение.
Подготовка и Изпълнение на Дейност 3. Доставка на ЛПС за работа на височина - сбруи Обосновка: Високият риск при работата на височина за длъжностите – приготвител смеси, монтьор и оператор бетон помпа (общо 5 човека) изисква закупуването на по-качествени лични предпазни средства за работа на височина – сбруи, чрез които да се гарантира по-висока степен на защита на работниците; Описание: Ще бъде проведена процедура за избор на подизпълнител, който да достави 5 бр. ЛПС – сбруи.
Подготовка и Изпълнение на Дейност 4. Разработване на стандарти за безопасност и здраве при работа Обосновка: 1. Въпреки че работодателят е осигурил всички необходими мерки за осигуряването на БЗР, липсата на документирани вътрешно фирмени стандарти в комбинация с текучеството на персонала води до чести отклонения от страна на работниците по отношение на спазването на добрите практики в областта на БЗР. Подобни документирани вътрешно фирмени стандарти са препоръчани и в резултат от оценката на риска, като форма за намаляване до минимум на отклоненията и предотвратяване на потенциални трудови злополуки и професионални заболявания. Работодателят е осигурил тези документи, но е необходимо те да бъдат преразгледани и актуализирани в светлината на резултатите от Анализа в Дейност 2, така че да се гарантира, че тези документи са актуални и ефективно постигат целта си. Описание: Ще бъде проведена процедура за избор на подизпълнител, който да направи преглед и актуализация предвид резултатите от Анализа на следните стандарти: - стандарти за безопасно обслужване и манипулиране с прахоуловителната система. - стандарти за безопасно обслужване и манипулиране с автоматизираната система за разделяне на твърдия отпадък от водата.
Подготовка и Изпълнение на Дейност 5. Разработване на Система за управление на БЗР в съответствие с международния стандарт OHSAS 18001 Обосновка: Постигането на съответствие с изискванията на OHSAS 18001 е необходимо, за да се гарантира, че всички други предприети действия по непрекъснато подобряване на БЗР ще бъдат управлявани в синхрон, планирано в една цялостна система за управление в предприятието. Чрез прилагането на процедурите за формулиране на политики и цели, програми за управление, оперативен контрол, вътрешни одити, оценки на съответствието с нормативните изисквания, прегледи от ръководството, коригиращи и превантивни действия ще се гарантира непрекъснатото подобряване на системата за управление на БЗР в ДМ Бетон ООД. Описание: Ще бъде проведена процедура за избор на подизпълнител, който да направи диагностика на съществуващите практики за управление на БЗР и да разработи система за управление на БЗР в съответствие с изискванията на OHSAS 18001.
Подготовка и Изпълнение на Дейност 6. Сертификация на Система за управление на БЗР в съответствие с международния стандарт OHSAS 18001 Обосновка: Оценката от трета независима страна (акредитиран орган за сертификация) ще даде възможност за независима компетентна оценка на внедрената система за управление на БЗР в съответствие с изискванията на OHSAS 18001. В допълнение одитът ще идентифицира и допълнителни възможности за подобрения в системата. Описание: Ще бъде проведена процедура за избор на подизпълнител, който да проведе сертификационен одит за съответствие с изискванията на OHSAS 18001 и да издаде сертификат за съответствие.
Подготовка и Изпълнение на Дейност 7. Осигуряване на публичност на дейностите по проекта Обосновка: Дейността се изисква по силата на Регламент (ЕК) № 1828/2006 на Европейската комисия относно начина и реда на изпълнение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета и на Регламент 1080/2006 на Европейския парламент и на Съвета. Описание: Част 1. Ще бъде проведена процедура за избор на подизпълнител, който да осигури необходимите материали за осигуряване на публичност в съответствие с цитираните по-горе разпоредби: - Информационна табела – 1 бр. - Прес съобщения – 2 бр. - Информационни брошури с информация за дейностите и постигнатите резултати с цел разпространяване на добрите практики и в други компании от областта и региона – 600 бр. Информационната табела ще бъде доставена и монтирана в началото на месец 2 от изпълнението на проекта. Част 2. В допълнение ДМ Бетон ООД ще гарантира, че всички документи, създавани в рамките на проекта, включително Анализ, стандарти, материали за обучение, документи на системата за управление, сертификати и др. са подходящо идентифицирани; Всички документи създадени в резултат от дейностите по проекта, а именно – Анализ, стандарти по БЗР, материали за обучение, документи на системата за управление ще бъдат публикувани и на интернет страницата на ДМ Бетон ООД за свободен достъп от всички заинтересовани страни. ДМ Бетон ООД също така ще се погрижи за разпространението на брошурите отпечатани в рамките на проекта като ги предостави на: - Всички свои работници - Подизпълнители - Клиенти - Общинска администрация в гр. Троян - ИА ГИТ - Регионални браншови организации - Регионални синдикални организации Разпространението на брошурите ще се извърши през месец 11 и 12 от изпълнението на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 114 921 BGN
Общ бюджет: 114 710 BGN
БФП: 114 710 BGN
Общо изплатени средства: 114 708 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 114 710 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 22 984 BGN
2013 91 724 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
114 708 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 97 503 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 19 536 BGN
2013 77 965 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
97 502 BGN
В т.ч. Национално финансиране 17 206 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 3 448 BGN
2013 13 759 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
17 206 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз