Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0033-C0001
Номер на проект: ESF-2302-04-02008
Наименование: Създаване на условия за безопасен труд в предприятие "Класика" ЕООД
Бенефициент: КЛАСИКА ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 03.08.2012
Дата на приключване: 01.06.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Габрово
                    Севлиево
Описание
Описание на проекта: Осигуряване на условия за подобряване условията на труд, повишаване производителността на работната ръка и адаптиране на процесите на управление в направление на подобряване качеството на производителността, свързана с регламентирането и нормирането на труда в предприятие „Класика” ЕООД чрез въвеждане на нови мерки и стандарти свързани с подобряване условията за безопасен труд.
Дейности: Изпълнение на Дейност 1- Сформиране на екип и управление на проекта. За да бъде осъществен проекта ще се сформира екип по управление на проекта, задачите и отговорностите между членовете на екипа ще бъдат ясно дефинирани. Членовете на екипа ще изготвят необходимите финансови и технически отчети, документите за искания за плащания ще подготвят и осъществяват избора на изпълнители на предвидените доставки и услуги. Екипа ще се състои от четири експерти 1. Ръководител проект, който ще има следните задачи и отговорности: • цялостна организация по реализиране на проекта • мониторинг върху изпълнение на общите и конкретните цели на проекта • разпределение на задачите по осъществяване контрол по изпълнението на проекта • предоставяне на текуща информация за хода на проекта на партньорите и Договарящия орган • Участва в комисиите по избор на изпълнители 2. Координатор проект, който ще има следните задачи и отговорности: • Отчита се пред ръкoводителя на проекта • Докладва на ръководителя на проекта за изпълнението на дейностите по проекта • Подпомага ръководителя на проекта при изготвяне на всички видове технически и финансови отчети • Координира дейностите по избиране на изпълнители на услуги и доставки • Координира изпълнението на дейностите и изпълнението на задачите по проекта • Участва в подготовката и реализацията на дейностите по проекта. • Участва в комисиите по избор на изпълнители 3. Счетоводител на проекта, който ще има следните задачи и отговорности: • подготвя текущата счетоводна отчетност на направените разходи по проекта • изготвя, съвместно с ръководителя на проекта, междинните и окончателния финансов отчет • осъществява текущ контрол върху извършените разходи и съблюдава тяхното спазване, съобразно договорирания бюджет • прави необходимите разплащания по проекта • съблюдава за правилното оформяне и съхранение на финансовите документи • Участва в комисиите по избор на изпълнители 4.Технически сътрудник, който ще има следните задачи и отговорности: • организира цялостната техническа работа за изпълнение дейностите по проекта • отговаря за техническото оформяне на тръжната документация • съдейства за подписванането на договорите с изпълнителите • информира членовете на екипа и всички участници в проекта за графика на дейностите • изготвя и предава в срок необходимите периодични справки за хода на изпълнение на проекта
Изпълнение на Дейност 2- Подготовка и провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители за доставка на стоки и услуги. Според законовите изисквания за избор на доставчици на стоки и изпълнители на услуги по настоящият проект процедурите ще се проведат в съответствие с ПМС 55 на МС /12.03.2007 г и съобразно произтичащите изисквания за прозрачност и откритост. В комисиите по избор на изпълнители ще бъдат включени трима души от екипа по проекта( Ръководителя на проекта, координатора и счетоводителя) . Предвижда се да се проведат шест процедури както следва 1- Процедура за избор на фирма за осъществяване на доставка (съгласно ПМС 55 /12.03.2007 г) на работно облекло. 2- Процедура за избор на фирма за осъществяване на доставка (съгласно ПМС 55 /12.03.2007 г) на предвиденото за закупуване оборудване. 3- Процедура за избор на фирма за извършване услуга (съгласно ПМС 55 /12.03.2007 г) информираност и публичност на проекта. 4- Процедура за избор на фирма за извършване услуга (съгласно ПМС 55 /12.03.2007 г) изготвяне на Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност. 5- Процедура за избор на фирма за извършване услуга (съгласно ПМС 55 /12.03.2007 г) Разработване на стандарт BS OHSAS 18001:2007. 6- Процедура за избор на фирма за извършване услуга (съгласно ПМС 55 /12.03.2007 г) Внедряване на стандарт BS OHSAS 18001:2007.
Изпълнение на Дейност 3- Публичност и визуализация При осъществяването на мерките по информиране и публичност по проекта дейностите са съобразени изцяло с изискванията на Ръководството за изпълнение на дейностите за информиране и публичност по ОП РЧР и изискванията посочени в чл. 2-10 и Приложение 1 на регламент на ЕС 1828/2006. Всички предвидени рекламни материали ще бъдат изготвени в съответствие с техническите параметри посочени в Ръководството за изпълнение на дейностите за информиране и публичност по ОП РЧР и регламент на ЕС 1828/2006
Изпълнение на Дейност 4- Доставка на предвиденото оборудване Фирмата има нужда от изграждането на вентилационна система /общо обменна аспирация на производственото помещение/ поради това че в помещението е с размери 24м /20м / 5м или кубатура равна на 2400 м3 се извършват заваръчни работи с три вида заваръчни апарати: Електрожен, СО заваръчен апарат и Аргон апарат. При тяхното функциониране се отделят вредни за здравето на работниците газове(съдържащи желязо, манган, хром, титан, водородни и азотни окиси, акролеин и други токсични вещества) . Поради липсата на вентилационно съоръжение тези газове не могат да се отведат от работното помещение и се налага придобиване на съоръжение за вентилация, поради така изложените факти придобиването на вентилационна система е в пряка връзка с осигуряването на безопасни условия на труд. Съоръжението което се предвижда да бъде доставено се състои от два клонанагнетателен и смукателен всеки от тях със дължина 18 метра и диаметър ф 400 мм , на нагнетателният клон ще бъде монтиран ел.калорифер с мощност 4кw за затопляне на студеният въздух през есенно зимния сезон, 2 броя вентилатори на двата клона смукателен и нагнетателен с мощност 3 кw и дебит 4000 м3 на двата клона ще има монтирани решетки по 5 броя решетки със регулиращи дебита клапи , датчик за чистота на въздуха за принудително включване на вентилацията. Под работната маса на която се заварява със аргонов апарат ще бъде монтиран отделен щранг към смукателният клон , поради отделянето на голямо количество газове при работа с аргонов апарат причина за множество здравословни проблеми и невъзможността за прецизна работа от страна на персонала.
Изпълнение на Дейност 5- Доставка на защитно работно облекло и предпазни средства На този етап фирмата не разполага с възможност да закупи цялото необходимо защитно работно облекло и предпазни средства отговарящи на високите европейски изисквания и стандарти за качество и безопасност и поради този факт има належаща потребност от придобиването на такъв вид средства. Предвидените защитното работно облекло и предпазни средства са изцяло калкулирани на база утвърден списък на работните места и видове работи при които се използват лични предпазни средства разработен въз основа на оценка на риска на работните места. Осигуряване на защитно работно облекло и предпазни средства от най висок клас(шлем, предпазни очила, антифони, обувки с метално бомбе и др.) поради естеството на работа с тежки предмети и множество дейности по обработка на метали свързани с действия по рязане и заваряване със специални машини. С доставката на защитното облекло ( предвидено по настоящият проект) този проблем ще бъде решен и работниците ще имат възможно най доброто предпазно облекло за защита от злополуки по време на работния процес (осветяване при работа с електрожен, нараняване при рязане на металите по тялото на работниците, падане на тежки предмети върху работещите, както и защита от атмосферни влияния ). Предвидена е доставка на: - 14 бр. летни обувки с метално бомбе( съответно за 7 монтажника, 6 строителни работници, 1 шофьор) тези средства са нужни с цел предпазване от подхлъзване и механични увреждания на долните крайници - 14 бр. зимно яке , 14 бр.зимен вода защитен панталон, 14 бр. зимен елек ватиран, 14 бр. зимни ръкавици- съответно за 7 монтажника, 6 строителни работници и 1 шофьор тези средства са нужни с цел предпазване - 26 бр. работни ръкавици съответно за 7 монтажника и 6 строителни работници тези средства са нужни с цел предпазване. - 28 бр. предпазни очила съответно за 7 монтажника, 6 строителни работници и 1 шофьор тези средства са нужни с цел предпазване от удар на причинен от хвърчащи частици - 7 бр. фото соларен шлем за заваряване с респираторна уредба за 7 монтажника, шлемът е нужен с цел предпазване очите на работника при процес на заваряване от вредени лъчения
Изпълнение на Дейност 6- Изготвяне анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност Във връзка с оптимизирането на организацията на трудовата дейност се предвижда да се възложи изготвянето на анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност. Анализът ще бъде структуриран в четири части: - Въведение описващо сегашното състояние на предприятието и работния процес - Изложение и анализ на силните и слабите страни в структурата на организационната дейност на трудовия процес, както и оценки на разработените и внедрени оценки на риска в предприятието - Детайлна обосновка за оптимизирането на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност, обосновка и описание на начините за усъвършенстване организацията на трудовата дейност в предприятието, както и информация за методите и средствата обект на използване за отчитане дейността за повишаване на трудовата дейност на служителите в предприятието. - Заключение съдържащо основните изводи генерирани в резултат на изготвения анализ. Също така изготвеният анализ ще служи, като база за изготвяне на стандарт BS OHSAS 18001:2007.
7. Разработване на стандарт BS OHSАS 18001:2007 За да бъде осъществено придобиването на стандарт BS OHSAS 18001:2007 е необходимо той първо да бъде разработен от избрана фирма изпълнител и след това от друга избрана фирма изпълнител стандартът да бъде внедрен. По време на изпълнението на предвидената дейност стандартът ще бъде разработен.
Изпълнение на дейност 8- Внедряване на стандарт BS OHSАS 18001:2007 Внедряването на стандарт BS OHSAS 18001:2007 ще гарантира устойчиво развитие и високи резултати на фирмата съобразени с изискванията на заинтересованите страни.Внедряването на стандарта ще осигури в спазването на все по високите европейски изисквания за безопасност на работното място. Ще бъде намален риска от трудови злополуки и професионални заболявания.
Изпълнение на Дейност 9- Мониторинг и оценка За целта на осъществяването на тази дейност ще бъде сформирана екипна комисия състоящата се от ръководителя по проекта и счетоводителя. Мониторинг и оценка на напредъка ще се извършва на всеки етап от реализацията на проекта, като основен орган за тази цел е Екипната комисия. Тя ще следи и контролира осъществяването на дейностите според заложения план с цел покриване и вместване в разходите на заложения бюджет. Освен това ще наблюдава работата на останалите членове от екипа и ще следи за отговорното изпълнение на всяка една дейност. Другите членове на екипа по проекта ще изготвят навременни отчети, които ще бъдат предавани на Екипната комисия за обобщение и оценка. Чрез мониторинга и контрола ще се определи дали е нужно да се прави ревизия на първоначалния график на дейностите. След завършването на всички заложени дейности ще бъде изготвен доклад за тяхното изпълнение. В самия край на проекта Екипната комисия ще изработи финален доклад и ще подготви персонална оценка за всеки участник в реализацията на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 118 969 BGN
Общ бюджет: 115 089 BGN
БФП: 115 089 BGN
Общо изплатени средства: 115 083 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 115 089 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 23 794 BGN
2013 91 289 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
115 083 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 97 826 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 20 225 BGN
2013 77 595 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
97 820 BGN
В т.ч. Национално финансиране 17 263 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 3 569 BGN
2013 13 693 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
17 262 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз