Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.06-0027-C0001
Номер на проект: DIR-51011116-26-75
Наименование: "Рехабилитация на водоснабдителната и канализационната система на гр. Банско с изграждане на ПСОВ"
Бенефициент: Община Банско
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 27.07.2012
Начална дата: 01.08.2012
Дата на приключване: 30.09.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е постигане на изискванията на Директива на Съвета от 21 май 1991 година за пречистването на градските отпадъчни води (91/271/ЕИО) на територията на гр. Банско чрез изграждане на необходимата базова инфраструктура за отвеждане и третиране на отпадъчните води и респективно намаляване на количествата непречистени води, които се отделят в околната среда, т.е. намаляване на замърсителния товар, който се зауства в р. Глазне, чрез непречистените отпадъчни води в съответствие с Директива 91/271/ЕИО и Плана за управление на речния басейн на р. Места. В допълнение други цели и като резултат ефекти от реализацията на проекта са намаляване загубите на питейна вода и като резултат постигане на основната социално-икономическа цел на проекта, а именно подобряване на водоснабдителните услуги и на хигиенните и здравни условия в проектната област, както и намаляване на инфилтрацията/ексфилтрацията на канализационни води и значително редуциране на замърсителния товар, който се ексф
Дейности: Дейност 5: Техническа помощ за организация и управление на проекта 5.1 Управление на проекта: Управлението на проекта се предвижда да бъде извършвано от Звено за изпълнение на проекта, съгласно чл. 11, ал. 1, т. 13 от ПМС № 249/2007 г., подпомагано от външен консултант, избран с открита процедура по ЗОП, както е описано в т.6.3. от Поканата за кандидатстване. С цел ефективно управление и постигане на заложените цели, Бенефициентът ще сформира звено за изпълнение на проекта, което ще се състои от следните експерти: Ръководител на проекта; Координатор на проекта; Финансист по проекта; Юрист; Лице по нередности (титуляр); Експерт по мониторинг на проекта, архивиране и публичност (включително заместник на експерта по нередности); Експерт представител на ВиК оператора. 5.2 Публичност: Дейностите за осигуряване на информация и публичност за инвестиционния проект се извършват по време на реалното изпълнение на проекта от външен изпълнител, избран с открита процедура по ЗОП, и ще включват дейности за подготовка, публикуване и разпространение на материали, популяризиращи приноса на Европейския съюз за проекта. 5.3. Подготовка на документации за възлагане на обществени поръчки: Дейността за подготовка на документации за възлагане на обществени поръчки ще бъде изпълнена от външен изпълнител, избран чрез обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП. Изпълнителят ще подготви документации за обществени поръчки подробно описани във формуляр за кандидатстване.
Дейност 1: Проучване и проектиране Под-дейност 1.1. – Проучвания и проектиране, извършени преди кандидатстване: 1. Генерален план на ВиК Инфраструктурата на град Банско; 2. Подробни устройствени планове; 3. Изменение на имотните граници във връзка с изготвянето на ПУП-ове за площадката на ПСОВ, външните връзки и корекцията на реката; 4. Идеен проект за ПСОВ Банско; 5. Работен проект за ВиК мрежата в източната част на гр. Банско; 6. Идейни инвестиционни проекти по всички необходими части за следните под-обекти: Изграждане на ПСОВ Банско; Рехабилитация и доизграждане на ВиК мрежата на територията, разположена в западната част на гр. Банско; Рехабилитация на съществуващ и доизграждане на довеждащ канализационен колектор, Канална помпена станция и тласкател до вход на ПСОВ; Изграждане на външен водопровод до ПСОВ; Изграждане на външно електрозахранване на ПСОВ; Корекция на р. Глазне за защита от заливане на ПСОВ Банско; Изграждане на обслужващ път до ПСОВ, включително мост на р. Глазне; 7. Преценка от необходимостта за екологична оценка на плановете: Искане за преценяване на необходимостта от екологична оценка на план/програма; Уведомление за план/програма/проект; Приложение към искане за преценяване на необходимостта от екологична оценка на план/програма. Под-дейност 1.2. – Проучвания и проектиране, които ще се извършат след кандидатстване: Разработване на инвестиционни проекти във фаза „работен проект” за следните под-обекти: ПСОВ Банско; Рехабилитация на съществуващ и доизграждане на довеждащ канализационен колектор, Канална помпена станция и тласкател до вход на ПСОВ; Изграждане на външен водопровод до ПСОВ; Изграждане на външно електрозахранване на ПСОВ; Корекция на р. Глазне за защита от заливане на ПСОВ Банско; Изграждане на обслужващ път до ПСОВ, включително мост на р. Глазне; Рехабилитация и доизграждане на ВиК мрежата на територията, разположена в западната част на гр. Банско; Съгласуване и одобряване на инвестиционните проекти; Издаване на разрешения за строеж. В допълнение към горното след произнасянето на РИОСВ Благоевград относно необходимостта от Екологична оценка ще се изготвят и представят в съответните институции (РИОСВ Благоевград, Басейнова дирекция – Западнобеломорски район, Районна здравна инспекция и др.) документите във връзка с необходимостта от ОВОС.
Дейност 6: Одит С оглед изпълнение на изискванията на Поканата за кандидатстване ще бъде възложен текущ одит на изпълнението на проекта. Целта на одита е да анализира и установи доколко изпълнените дейности в рамките на проекта са законосъобразни, точни, коректни и обосновани; да провери цялата документация, издадена за целите на изпълнение на дейностите по проекта, включително искания за средства (в т.ч. искания за авансово, междинни и окончателно плащане, периодични справки и доклади за напредък (тримесечни, годишни и окончателен) и удостовери нейното съответствие с придружаващата документация и счетоводните данни; да удостовери доколко отчетените разходи във връзка с проекта са верни, надеждни, допустими за финансиране и обосновани с адекватни разходооправдателни документи и че са извършени по целесъобразен и законен начин. Одит се извършва преди подаването на всяко междинно искане за средства по проекта, респективно всяко искане се придружава от междинен одитен доклад с одитно мнение за:  законосъобразността на съответните обществени поръчки, с изключение на обществените поръчки за строителство, строителен надзор и одит на проекта и обществените поръчки, попадащи в обхвата на чл. 19, ал. 2 т. 22 „б” от ЗОП;  осчетоводяването на разходите, включени в искането за средства в счетоводната система на Бенефициента. Окончателното искане за средства се придружава от окончателен одитен доклад, който съдържа одитно мнение относно цялостното изпълнение на проекта, съобразно насоките за извършване на одит на УО на ОП „Околна среда 2007-2013 г.”.
Дейност 3: Строително-монтажни работи Проектът „Рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа на град Банско с изграждане на ПСОВ” съдържа няколко под-обекта, както следва: 1. „Рехабилитация и доизграждане на ВиК мрежата на територията, разположена в източната част на гр. Банско” 2. „Рехабилитация и доизграждане на ВиК мрежата на територията, разположена в западната част на гр. Банско” 3. „Изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води в гр. Банско”, включително КПС и тласкател до вход на ПСОВ. 4. „Рехабилитация на съществуващ и доизграждане на довеждащ канализационен колектор” 5. „Изграждане на външен водопровод до ПСОВ” 6. „Изграждане на външно електрозахранване на ПСОВ” 7. „Корекция на р. Глазне за защита от заливане на ПСОВ Банско” 8. „Изграждане на обслужващ път до ПСОВ, включително мост на р. Глазне”.
Дейност 4: Доставка на машини и съоръжения В задълженията на избрания изпълнител на Проектиране и строителство на ПСОВ, ВиК мрежа западна част, външни връзки към ПСОВ и корекция на река гр. Банско ( вкл. КПС, тласкател, довеждащ колектор, външен водопровод, външно електрозахранване, обслужващ път включително мост, корекция на р. Глазне за защита от заливане на ПСОВ) влиза проектиране, авторски надзор на проекта, строителство, обучение на персонала, въвеждане в експлоатация, 6-месечен период за отстраняване на дефекти, както и доставка и монтаж на машините и съоръженията. В тази връзка за изпълнение на одобрения технологичен процес в Идейния проект на ПСОВ е представен индикативен списък на машините и съоръженията.
Дейност 7: Надзор по време на строителство Поддейност 7.1.: Строителен надзор - В рамките на дейността по строителен надзор ще бъдат извършени услуги, свързани с осъществяване на надзор върху изпълнението на строително-монтажните дейности на обектите в рамките на инвестиционните проекти, съгласно изискванията на чл. 166 от ЗУТ, включително осъществяване на контрол върху законосъобразното започване на строежа. В допълнение се предвижда като участник в инвестиционния процес да изпълнява функциите на Инженер съгласно терминологията на ФИДИК и в съответствие с разпоредбите на параграф 24 от Заключителните разпоредби на ЗУТ. Отчитайки факта, че се предвиждат два договора (по условията на Жълта и Червена книга на ФИДИК) Инженерът в първия случай ще преглежда и одобрява изготвените работни инвестиционни проекти (клауза 5.2. от ФИДИК – Жълта книга), докато във втория случай (ФИДИК Червена книга) това задължение не му е вменено. В допълнение към горното в случая договорни условия по ФИДИК – Червена книга на Инженера в клауза 12 е възложено измерване и оценяване на строителните работи (поради наличието на подробни КСС), докато във втория случай не са предвидени такива дейности. Поддейност 7.2.: Авторски надзор - В рамките на дейността по авторски надзор ще бъдат извършено следното: авторски надзор при строителството на отделните обекти в рамките на инвестиционните проекти от откриването на строителната площадка до издаването на разрешение за ползване на обектите; присъствие при съставянето на задължителните протоколи и актове по време на строителството и в случай на установяване на точното изпълнение на проекта, заверки при покана от страна на Възложителя; наблюдение на изпълнението на строежа по време на целия период на изпълнение на строително-монтажните работи за съблюдаване на предписанията на проектанта, относно точното спазване на изработения от него инвестиционен проект от страна на всички участници в строителството; съгласуване на промени (в случай на необходимост) в проектната документация по искане на Възложителя или по предложение на лицето, упражняващо независим строителен надзор; заверка на екзекутивната документация за строежа след изпълнението на обектите. Авторският надзор за ВиК мрежата в източната част на града ще се възложи по отделна процедура, а за ПСОВ, ВиК мрежа западна част, външни връзки към ПСОВ и корекция на река гр. Банско (вкл. КПС, тласкател, довеждащ колектор, външен водопровод, външно електрозахранване, обслужващ път включително мост) – в рамките на договора за проектиране и строителство.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 86 590 183 BGN
Общ бюджет: 39 001 602 BGN
БФП: 37 823 754 BGN
Общо изплатени средства: 39 378 213 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 37 823 754 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 20 110 141 BGN
2014 6 247 357 BGN
2015 13 020 715 BGN
39 378 213 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 30 690 185 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 16 088 113 BGN
2014 4 997 886 BGN
2015 10 416 572 BGN
31 502 570 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 133 569 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 4 022 028 BGN
2014 1 249 471 BGN
2015 2 604 143 BGN
7 875 643 BGN
Финансиране от бенефициента 11 950 265 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Изградени ПСОВ
Индикатор 2 Новоизградени канализационни мрежи (включително колектори)
Индикатор 3 Рехабилитирани / реконструирани / модернизирани канализационни мрежи (включително колектори)
Индикатор 4 Новоизградени водоснабдителни мрежи
Индикатор 5 Рехабилитирани / реконструирани / модернизирани водоснабдителни мрежи
Индикатор 6 Население, свързано към новоизградена ПСОВ
Индикатор 7 Очакван брой население, които ще се обслужват от новоизградената канализационна мрежа (вкл. Колектори)
Индикатор 8 Очакван брой население, които ще се обслужват от реконструрани / рахабилитирани / модернизирани канализационни мрежи (вкл. колектори)
Индикатор 9 Очакван брой население, които ще се обслужват от реконструрана / рахабилитирана / модернизирана инфраструктура за питейни води
Индикатор 10 Очакван брой население, които ще се ползват от новоизградената инфраструктура за питейни води
Индикатор 11 Новосъздадени работни места - мъже и жени


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз