Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.15-0027-C0001
Номер на проект: ESF-2115-04-06003
Наименование: "Осигуряване на устойчива заетост чрез повишване на компетентностите на заетите лица в ТПК "ВИТАС""
Бенефициент: Кооперация "Трудово-производителна кооперация "ВИТАС""
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 16.05.2012
Начална дата: 19.07.2012
Дата на приключване: 01.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване капацитета на наетите лица и създаване на условия за устойчива заетост чрез прилагане на принципите за учене през целия живот и въвеждане на гъвкави форми на заетост.
Дейности: Подготовка и Изпълнение на Дейност 1. Организация и управление на проекта Сформиране на екип и разпределение на задълженията с цел ритмично и качествено изпълнение на проекта. За успешната реализация на проекта ще бъде сформиран екип, отговорен за осъществяване проектните цели и дейности, за гарантиране на успешната реализация и спазване на хоризонталните принципи. Екипът изпълнява следните задачи: Организира и управлява дейностите по проекта; Организира подготовката на документация и провеждане на избор на доставчици и изпълнители, съгласно ПМС 55 / 12.03.2007 г.; Сключва договори с доставчици и изпълнители; Провежда месечни работни срещи; Изготвя месечни технически и финансови доклади, доклади на екипа, справки и др.
Подготовка и Изпълнение на Дейност 2. Обучение на заети лица над 55-годишна възраст за обучители Обучението за обучители е насочено към придобиването на умения за предаване на професионалния опит и знания на тези лица на останалите служители и работници в предприятието. Обучението ще бъде възложено на изпълнител, избран съгласно Постановление № 55/ 12.03.2007 г. Ще бъде сформиран 1 курс, 6 дни по 8 часа дневно, 48 учебни часа. В курса са включени 6 лица над 55 годишна възраст. Обучението на обучители ще включва, както придобиване на традиционни дидактически умения за преподаване и работа с учебна група за предаване на опит и знания, така и придобиване на умения за неформални и непринудени начини за обучение на работното място. Същевременно обучаваните за обучители ще получат знания за начини на работа при спазване на принципите за равенство на половете, превенция срещу дискриминация и утвърждаване на принципа за равните възможности.
Подготовка и Изпълнение на Дейност 3. Провеждане на обучения на работното място за заети в предприятието лица от обучените за обучители В обученията на работното място са включени общо 49 лица. Обученията ще бъдат извършени от обучените обучители. След извършване на дейностите по обучение ще бъде издаден сертификат от работодателя, удостоверяващ успешното завършване и придобитите умения и компетентности. Обучението е обособено в 10 курса: - Крояване – включени 5 лица; - Подлепване – включени 4 лица; - Работа на оверлог – включени 7 лица; - Опаковане и дистрибуция – включени 6 лица; - Гладене – включени 4 лица; - Изработка на монтажни колани – включени 4 лица; - Пришиване на копчета – включени 5 лица; - Направа на илици – включени 4 лица; - Подгъв – включени 4 лица; - Прикачване и затваряне на яка и колан – включени 6 лица. Ще бъдат закупени материали и консумативи, необходими за провежданото обучение, тъй като фирмата работи само на „ишлеме” и не разполага със собствени такива, от избран по правилата на ПМС55/2007г. доставчик. Всеки курс е с продължителност 1,5 месеца, 60 часа (2 учебни часа дневно).
Подготовка и Изпълнение на Дейност 4. Въвеждане на гъвкави форми на заетост и осигуряване на материални стимули под формата на допълнителни възнаграждения за работничките, за които е въведено гъвкаво работно време Гъвкавите форми на трудова заетост позволяват сключването на договорни споразумения, които позволяват гъвкавост при регулиране на работното време, както и ротация на работните места, което е начин за избягване на еднообразието в работния процес и уплътняване на работното време и води до повишаване интереса и мотивацията за труд и придобиване на допълнителни компетентности и умения. Във форми на гъвкава заетост (ротация на работното място, намалено работно време, ненормирано работно време) ще бъдат включени заети жени от следните категории: над 55 г. възраст, до 29 г. възраст, майки на деца до 3 г. възраст и самотни майки. Ще бъдат сключени допълнителни споразумения към трудовите договори на лицата за промяна на работното време и включване на допълнителни възнаграждения, като материален стимул.
Подготовка и Изпълнение на Дейност 5. Осигуряване на социални придобивки за работничките – стая за жената. Избраната социална придобивка за работниците е предоставяне на нова социална услуга, която не е развивана от предприятието до момента – стая за жената. Социалната придобивка ще се ползва от работничките и служителките в кооперацията, които са 94% от персонала. В рамките на настоящия проект е предвидено да бъдат извършени следните дейности: СМР. Предвиден е ремонт на помещение, собственост на кандидата, намиращо се в сградата с производствения цех и администрацията. Ще бъдат извършени следните строително-ремонтни дейности: Зидария от газобетонни блокчета – 2м3; Вътрешна варова мазилка -55м2 Доставка и монтаж на алуминиева дограма – 10м2; Настилка с теракотни плочи на под – 20м2; Фаянсова облицовка по стени – 80м2; Окачен таван с минерало-ватни пана – 20м2 Доставка и монтаж на смесителна батерия за мивка, душ кабина, бойлер електрически, мивка, тоалетни чинии с ниско казанче, биде.
Подготовка и Изпълнение на Дейност 6. Информиране и публичност Предвидено е изготвяне и отпечатване на дипляни с информация за целите и дейностите по проекта и източниците за неговото финансиране. Ще се проведат начална и заключителна конференция с минимум 30 участника – представители на местната власт, бизнеса, медии и др. Периодично в регионални медии ще се публикуват материали за реализирането на проекта. Ще се изработят 3 табели – по една за офиса на проекта, за ремонтираното помещение и за производствения цех, където ще се проведе обучението на работното място. Дейността ще бъде възложена на изпълнител, избран съгласно №55/12.03.2007г.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 56 474 BGN
Общ бюджет: 47 424 BGN
БФП: 47 424 BGN
Общо изплатени средства: 46 195 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 47 424 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 11 295 BGN
2013 25 243 BGN
2014 9 656 BGN
2015 0 BGN
46 195 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 40 310 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 9 601 BGN
2013 21 457 BGN
2014 8 208 BGN
2015 0 BGN
39 265 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 114 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 694 BGN
2013 3 786 BGN
2014 1 448 BGN
2015 0 BGN
6 929 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой обучения на работното място
Индикатор 2 Дял на служителите, успешно завършили обучение
Индикатор 3 Брой лица, на които са разработени планове за кариерно развитие
Индикатор 4 Брой лица, ползвали преференции за включване в гъвкави форми на заетост (работа на непълно работно време, ротация на работното място, работа на плаващо работно време)
Индикатор 5 Дял на лицата, преминали на друго ниво на заплащане в резултат на ползваната насърчителна мярка
Индикатор 6 Дял на лицата, запазили гъвкавата си заетост след приключване на насърчителните мерки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз