Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0237-C0001
Номер на проект: ESF-2302-09-08002
Наименование: Подобряване условията на труд във фирма "Дарис" ООД
Бенефициент: "ДАРИС" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 25.07.2012
Дата на приключване: 01.11.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Кърджали
                    Кирково
Описание
Описание на проекта: Повишаване на адаптивността и производителността на работната сила в предприятието, чрез подобряване на условията на труд в съответствие с нормите и изискванията по безопасност и здраве при работа.
Дейности: Дейност 1: Организация управление на проекта Дейността ще стартира със създаването на специален екип за организация и управление на проекта, който да включва експерти с подходяща квалификация и опит. Основните задължения и отговорности на екипа по Проекта, в съответствие със спецификата на дейностите, могат да се групират в няколко направления: Осигуряване на организационни и технически предпоставки за изпълнение на проекта: • Приемане на общи правила за работа и отчетност; • Осъществяване на комуникация с Управляващия орган; • Изготвяне и прилагане на подробен вътрешен график на дейностите и контрола по изпълнението; • Документиране и поддържане на архив по проекта; Възлагане и управление на договорите за предоставяне на услуги: • Координиране на работата по изготвяне на конкурсната документация, техническите задания, поканите за оферти и др.; • Контрол на изпълнение на договорите. Финансов контрол и осчетоводяване: • Управление, организиране и координиране на дейностите, свързани с цялостното финансово управление и плащания по проекта; • Поддържане на отделна счетоводна система за отчетност по Проекта. Мониторинг на изпълнението на дейностите и докладване на напредъка: • Изготвяне на отчети в съответствие с договора за предоставяне на финансова помощ и изискванията на Управляващия орган; Дейността е в съответствие с Насоките за кандидатстване - т. 3.1.5 Допустими разходи: разходи, които се признават при отпускане на безвъзмездна финансова помощ - Допустими разходи за организация и управление.
Дейност 2: Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност В изпълнение на настоящата дейност ще се изготви анализ на състоянието на работния процес, както и проектиране на труда в предприятието. Анализът на труда e процес на събиране на информация за трудовите задачи, задължения и отговорности за конкретната трудова дейност, за условията при които тя се осъществява, за изискванията към нейния изпълнител и резултатите от труда. Анализът на труда ще ни осигури информация в следните направления: • наименование на работата и разположението й в организационната структура; • взаимовръзка с други длъжности или работни места, подчиненост, взаимодействие в организацията и извън нея; • съдържание на задачите, значимост, честота на изпълнение; • условия на труд, включително физическа среда, социална (индивидуална работа или в група), икономическа (заплащане); • стандарти за трудово представяне (норми); • изисквания към изпълнителя - психологически и социални. Събирането и анализирането на тази информация на практика ще се осъществява чрез описание на извършената работа и използването на разнообразни техники, включително: наблюдения; замервания, анкети; интервюта; проучване на организационни, технически и нормативни документи. Изготвеният в изпълнение на тази дейност анализ на състоянието ще съдържа най-малко: I. Въведение –описание на сегашното състояние на труда в „ДАРИС” ООД и организацията на работния процес; II. Изложение и анализ –описание на силните и слабите страни в структурата на организационната дейност на трудовия процес, какви оценки на риска са разработени и внедрени в „ДАРИС” ООД; III. Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност –обосновка и надлежно описание как ще прилагаме и усъвършенстваме организацията на трудовата дейност в нашето предприятие. Какви методи и средства ще бъдат използвани за отчитане на дейността и повишаване на трудовата дейност на служителите в „ДАРИС” ООД; IV. Заключение Проектирането на труда е процес на определяне съдържанието, отговорностите и взаимовръзките на труда, при което се вземат предвид както редица организационни и технологични изисквания към работата, така и индивидуалните нужди на изпълнителя. Дейността е в съответствие с т. 3.1.5 Допустими разходи: разходи, които се признават при отпускане на безвъзмездна финансова помощ – Допустими разходи за анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност.
Дейност 3: Модернизация и обезопасяване на съоръжения, свързани с подобряване условията на труд Към настоящия момент предприятието не разполага с аспирационна система, необходима за намаляване нивото на запрашеност на въздуха. При обработката на дървения материал и производството на пелети се отделя голямо количество прах, който е вреден за работещите в дъскорезниците и цеховете. Чрез изграждането на аспирационна система ще се предотвратят неблагоприятните последици от работната среда и по-конкретно концентрацията на прах във въздуха. Необходимо е също така изграждането на обходна пътека с парапет в предприятието, като по този начин ще се гарантират безопасните условия на труд, както и опазването на физическото здраве на персонала в предприятието. В същото време ще се предотврати външното неблагоприятно влияние върху физическото здраве на персонала. В изпълнение на настоящата дейност ще бъдат доставени и монтирани следните съоръжения: • Обходна пътека с парапет на коробелачна и сортираща линия в обект с.Чорбаджийско • Аспирация на дъскорезница с хоризонтални банцизи в с.Чорбаджийско. • Аспирация на дъскорезница поточна линия за бичене в с.Чорбаджийско Изпълнението на тази дейност пряко влияе върху условията за безопасен труд, степента на личностна удовлетвореност и мотивация на заетите в предприятието и тяхната здравна култура. Настоящата дейност ще допринесе и за достигане на материални условия, които отстраняват или ограничават неблагоприятното въздействие на трудовия процес върху работната сила. Ще се намали рискът от професионални заболявания и злополуки при работа, което от своя страна създава предпоставка за пълно физическо, психическо и социално благополучие на работещите лица. Изпълнението на тази дейност е от изключителна важност за постигане на общата цел на проекта, а именно повишаване на здравословните и безопасни условия на труд в предприятието. Дейностите по проекта имат комплексен характер, като включват интервенции, характерни както за ЕСФ, така и за ЕФРР, което налага използване на кръстосано финансиране. Допустимите преки разходи по правилата на ЕФРР по настоящата процедура, които едновременно с това имат допълващ характер на дейностите, изпълнявани по линия на ЕСФ са: разходите за модернизация и/или реконструкция и/или обезопасяване на същeствуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд в предприятието. Дейността е в съответствие с т. 3.1.5 Допустими разходи: разходи, които се признават при отпускане на безвъзмездна финансова помощ - Допустими преки разходи по правилата на ЕФРР.
Дейност 4: Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло Проверката на броя и състоянието на наличните в предприятието лични предпазни средства и специално работно облекло показва необходимост от цялостна им подмяна. Съществуващите в момента ЛПС (каски и ръкавици) са амортизирани в резултат на продължителна експлоатация, а работните облекла (якета, панталони и ботуши) са остарили и с нарушена цялост. В изпълнение на настоящата дейност ще бъдат закупени следните лични предпазни средства и работно облекло за персонала на „ДАРИС” ООД: • Работни панталони -119 броя • Защитна каска -122 броя • Ръкавици - 119 чифта • Работно яке - 119 броя • Кожени ботуши с метално бомбе - 119 чифта При избора на посочените лични предпазни средства сме се съобразили с: • Оценката на риска на работните места; • ЛПС да осигуряват защита от рисковете, без самите да водят до увеличаване на който и да е риск; • Да отговарят на условията на съответното работно място; • Да са съобразени с ергономичните изисквания; • Да позволяват съответствие с размерите на използващия ги, след подходящо регулиране; • Възможност за почистване и поддържане на ЛПС. Дейността е в съответствие с т. 3.1.5 Допустими разходи: разходи, които се признават при отпускане на безвъзмездна финансова помощ - Допустими разходи за закупуване на материали и консумативи, необходими за изпълнение на дейностите по проекта. Настоящата дейност допринеся за достигане на материални условия, които отстраняват или ограничават неблагоприятното въздействие на трудовия процес върху работната сила. Чрез изпълнението на тази дейност ще се намали рискът от професионални заболявания и злополуки при работа, което от своя страна създава предпоставка за пълно физическо, психическо и социално благополучие на работещите. Изпълнението на тази дейност е от изключителна важност за постигане на общата цел на проекта, а именно повишаване на здравословните и безопасти условия на труд в предприятието. Закупуването на предпазни средства и работна облекло ще допринесе за опазването на физическото здраве на персонала в предприятието. В същото време ще се предотврати външното неблагоприятно влияние върху физическата сигурност на персонала.
Дейност 5: Визуализация и публичност на проекта Дейностите по осигуряване на публичност на Проекта са съпътстващи на основните дейности и се осъществяват през целия период на изпълнение на Проекта. Особен акцент ще се постави на обявяване на стартирането на Проекта в началото с цел да се информира широката общественост за целите на Проекта, както и на популяризиране на резултатите в края на Проекта. Ще бъдат използвани различни средства за информация – интернет страницата на „ДАРИС” ООД, печатни медии и др. При изготвянето на всички материали по Проекта ще бъдат използвани съответните символи и текстове за информиране на обществеността за ролята на ЕС и българското правителство за предоставяне на финансиране по ОП “ Развите на човешките ресурси” при стриктно спазване на изискванията заложени в „Ръководството за изпълнение на дейностите за информиране и публичност по ОП РЧР. В изпълнение на дейностите за визуализация на проекта е предвидено изработването и разпространението на 300 брошури, поставяне на табела в офиса на „ДАРИС” ООД и публикуване на 2 прес-съобщения и информация на интернет страницата на фирмата. Дейността е в съответствие с т. 3.1.5 Допустими разходи: разходи, които се признават при отпускане на безвъзмездна финансова помощ – Допустими разходи за дейности, свързани с осигуряване на публичност.
Дейност 6: Одит на проекта Дейността, свързана с одит на на проекта ще бъдат извършена от независим одитор. Целта е удостоверяване от страна на независим одитор, че отчетените по проекта разходи са верни, надеждни и обосновани с адекватни разходно-оправдателни документи и че са извършени по целесъобразен и законен начин. Дейността е в съответствие с целите на Приоритетна ос 2 – „Повишаване на производителността и адаптивността на заетите”, а именно повишаване на производителността и адаптивността на работната сила и респективно нейната конкурентоспособност в контекста на стратегическите цели на Лисабонската стратегия и област на интервенция 2.3. Подобряване условията на труд на работното място. Дейността е в съответствие с т. 3.1.5 Допустими разходи: разходи, които се признават при отпускане на безвъзмездна финансова помощ – Допустими разходи за одит на изпълнението на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 190 711 BGN
Общ бюджет: 123 252 BGN
БФП: 123 252 BGN
Общо изплатени средства: 123 252 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 123 252 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 38 142 BGN
2013 87 255 BGN
2014 - 2 146 BGN
2015 0 BGN
123 252 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 104 764 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 32 421 BGN
2013 74 167 BGN
2014 - 1 824 BGN
2015 0 BGN
104 764 BGN
В т.ч. Национално финансиране 18 488 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 5 721 BGN
2013 13 088 BGN
2014 - 322 BGN
2015 0 BGN
18 488 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз