Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.15-0041-C0001
Номер на проект: ESF-2115-07-12004
Наименование: "Социална придобивка и иновации за Къневи груп ЕООД"
Бенефициент: "КЪНЕВИ ГРУП" EOOD
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 16.05.2012
Начална дата: 23.07.2012
Дата на приключване: 01.02.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Развитие и подобряване на настоящите професионални компетентности на заети лица в „Къневи груп” ЕООД, необходими за бъдещото развитие на дружеството за подобряване на капацитета им и повишаване производителността на труда. Създаване на условия за устойчива заетост чрез учене през целия живот.
Дейности: Организация и управление на проекта Ежедневно екипа по проекта ще осъществява работа по реализирането на конкретните дейности, спазването на времевия график, изготвянето на необходимите документи, воденето на документация и работно досие на проекта, създаването на контакти и работни взаимоотношения. В края на всеки месец счетоводителя по проекта ще се отчита пред ръководителя. За ефективен вътрешен мониторинг предвиждаме попълване на анкетни карти от целевата група, които ще бъдат анализирани от ръководителя на проекта.
Обезпечаване с материали и консумативи Закупуване на материали и консумативи за изпълнение на преките дейности на проекта и администриране на проекта.
Разработване на планове за обучение и кариерно развитие на заетите лица във фирмата Разработването на планове за обучение на заетите лица и планове за кариерно развитие отразяват грижата на работодателя за служителите и работниците му. Значителна част от потенциала на служителите и работниците не се използва, и се похабява, тъй като няма ясно определена система за оценяване на предишния опит, житейски познания и социални умения. Това влияе на самочувствието на хората.
Обучение на заети лица над 55-годишна възраст за обучители Обучението за обучители е насочено към придобиването на умения за предаване на професионалния опит и знания на тези лица на останалите служители и работници във фирмата. В курса са включени 3 лица над 55 годишна възраст. Ще бъде проведен 1 курс на обучение, който ще се раздели в 3 направления: Строителството - 15 дни по 4 часа дневно, 60 учебни часа; Барман и сервитьор - 15 дни по 4 часа дневно, 60 учебни часа; Готвач - 15 дни по 4 часа дневно, 60 учебни часа. Съдържанието на учебната програма е подробно представено в предложената методика. Най-важните лица, отговорни за работния процес (майстори и отговорниците на групи) са и най-опитните хора във фирмата. Те трябва да поемат отговорност за обучението на групите служители и работници. Но макар и запознати с процесите на работа и техническите умения за работа, те имат нужда от методология, адаптирана към нуждите от обучение. Обучението на обучители ще включва, както придобиване на традиционни дидактически умения за преподаване и работа с учебна група за предаване на опит и знания, така и придобиване на умения за неформални и непринудени начини за обучение на работното място. Същевременно обучаваните за обучители ще получат знания за начини на работа при спазване на принципите за равенство на половете, превенция срещу дискриминация и утвърждаване на принципа за равните възможности.
Провеждане на обучения на работното място за 30 заети във фирмата лица от обучените за обучители В обученията на работното място са включени общо 30 лица. Обученията ще бъдат извършени от обучителите, които са на трудов договор във фирмата и са лица над 55 години. След извършване на дейностите по обучение ще бъде издаден сертификат от работодателя, удостоверяващ успешното завършване и придобитите умения и компетентности. Обучението е обособено в 3 курса за обучение на работното място в 3 различни направления: 1. Довършителни работи в строителството 1 курс с включени 6 лица; продължителност: 3 месеца, 100 часа (3 месеца по 2 часа дневно); 2. Работа с клиенти в сферата на питейни заведения 1 курс с включени 19 лица; продължителност: 10 месеца, 80 часа (10 месеца по 2 часа дневно); 3. Екзотична кулирания 1 курс с включени 5 лица; продължителност: 2 месеца, 56 часа (2 месеца по 2 часа дневно); Предвидена е доставка на материали и консумативи, необходими за качественото провеждане на обученията.
Въвеждане на гъвкави форми на заетост и Осигуряване на материални стимули под формата на допълнителни възнаграждения за лицата, за които е въведено гъвкаво работно време Гъвкавите и надеждни договорни отношения между работодатели и работници в съчетание с правата улесняват създаването на работни места и поощряват прехода от едно работно място към друго. Гъвкавите форми на трудова заетост позволяват сключването на договорни споразумения, които позволяват гъвкавост при регулиране на работното време, както и ротация на работните места, което е начин за избягване на еднообразието в работния процес и води до повишаване интереса и мотивацията за труд и придобиване на допълнителни компетентности и умения. Във форми на гъвкава заетост (ротация на работното място, намалено работно време, гъвкаво работно време) ще бъдат включени заети от следните категории: лица над 55 г. възраст, лица до 29 г. възраст, родители, осиновители и настойници на деца до 3 г. възраст и на деца с увреждания, самотни родители.
Осигуряване на социални придобивки за работниците – място за хранене и детски кът Избраната социална придобивка за работниците е предоставяне на нова социална услуга, която не е развивана от фирмата до момента – създаване на място за хранене на работниците и детски кът за техните деца. Предвид големия брой лица, назначени на работа и възможностите за двусменен режим на работа, работодателят възнамерява да осигури на персонала възможност за хранене във фирмата. Социалната придобивка ще се ползва от целия персонал на фирмата и няма да генерира печалба. В рамките на настоящия проект е предвидено да бъдат извършени следните дейности: Оборудване. Придобитото оборудване е пряко необходимо за осигуряване на социалните придобивки на работещите във фирмата и техните деца. За целта е представена остойностена техническа спецификация. За обслужване на мястото за хранене и детския кът се предвижда назначаването на работа на 3 лица, които са пряко ангажирани с дейността.
Информиране и публичност При изпълнение на проектната дейност задължително ще се спазват изискванията и мерките от ОП РЧР, както и при реализиране на мерките по информация и публичност задължително ще се спазва ръководството за изпълнение на дейности за информиране и публичност по Оперативна програма „РЧР”.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 98 622 BGN
Общ бюджет: 97 615 BGN
БФП: 97 615 BGN
Общо изплатени средства: 97 394 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 97 615 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 38 021 BGN
2013 40 663 BGN
2014 18 711 BGN
2015 0 BGN
97 394 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 82 973 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 32 318 BGN
2013 34 563 BGN
2014 15 904 BGN
2015 0 BGN
82 785 BGN
В т.ч. Национално финансиране 14 642 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 5 703 BGN
2013 6 099 BGN
2014 2 807 BGN
2015 0 BGN
14 609 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой обучения на работното място
Индикатор 2 Дял на служителите, успешно завършили обучение
Индикатор 3 Брой лица, на които са разработени планове за кариерно развитие
Индикатор 4 Брой лица, ползвали преференции за включване в гъвкави форми на заетост (работа на непълно работно време, ротация на работното място, работа на плаващо работно време)
Индикатор 5 Дял на лицата, преминали на друго ниво на заплащане в резултат на ползваната насърчителна мярка
Индикатор 6 Дял на лицата, запазили гъвкавата си заетост след приключване на насърчителните мерки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз