Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0369-C0001
Номер на проект: ESF-2302-02-09003
Наименование: Качествена продукция, чрез осигуряване на безопасен труд"
Бенефициент: "Билдинг - ТД" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 31.07.2012
Дата на приключване: 28.02.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Сливен
                    Сливен
Описание
Описание на проекта: • Насърчаване инвестирането в развитието на човешките ресурси; • Въвеждане на социален стандарт във фирмата; • Преодоляване на дискриминацията и подкрепа за осигуряване на равенство между хората; • Подобряване условията на труд във фирмата (на работното място) при спазване на нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа.
Дейности: 1.Сформиране на екипа за реализиране на проекта.Подготовка и иизпълнение С членовете на екипа за реализация на проектното предложение ще се сключат договори с конкретизиране на правата и задълженията по тях.Ще се презицират ангажиментите на всички участници в проектираните дейности по време и отговорности, както и възнаграждението което, ще получат.
2. Информационна кампания за целите и приоритетите, които предоставя проекта.Подготовка и изпълнение Информирането за стартирането на проекта ще бъде отразено с три последователни обяви, публикувани в регионален вестник. Ще бъдат изготвени четири броя информационни табели, които ще се поставят на видно място - една пред офиса на фирмата и три на действащите в момента работни площадки на фирмата.
3. Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност. Въведение: Основната дейност на фирмата е строителство. Тя е специализирана в извършването на СМР, обхващащи дейности от изкопни до покривни дейности. За всички дейности се изисква използването на различни по вид ЛПС и предпазно работно облекло, предпазващи всички части на тялото. Към момента на работещите са осигурени лични предпазни средства и предпазно работно облекло, които са с качества, неотговарящи в пълна степен на съвременните изисквания за осигуряване на здравословни и безопастни условия на труд.
4. Закупуване на предпазни средства и специално работно облекло. В строителството трудовата дейност в повечето случаи е на открито. Така работниците са изложени на различни атмосферни влияния- през лятото на прегрявания, а през зимата на измръзване. За това е необходимо работното облекло в максимална степен да защитава човешкия организъм. Необходимо е във фирмата да бъдат внедрени облекла от материи с нови технологични подобрения, така че да осигурят по-голям комфорт при работа, а също така да позволят свободна работа. Да са леки, тънки, еластични и успоредни с това да са топли за зимния период и осигуряване прохлада през лятото.
5. Приключване и отчитане на проекта. Ще се извърши отчет на цялостната дейност по проекта. Ще се анализира до каква степен изпълнението на дейностите по проекта са допринесли за подобряване на условията на безопасен труд в предприятието. Ще се направи окончателен баланс на разходите. Окончателният отчет ще бъде предоставен на донор в срок до 10 дни след приключване на дейностите.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
РАМИЛ ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 52 287 BGN
Общ бюджет: 50 400 BGN
БФП: 50 400 BGN
Общо изплатени средства: 50 400 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 50 400 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 10 450 BGN
2013 39 950 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
50 400 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 42 840 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 8 883 BGN
2013 33 958 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
42 840 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 560 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 568 BGN
2013 5 993 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
7 560 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз