Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.15-0059-C0001
Номер на проект: ESF-2115-01-07004
Наименование: Повишаване на вътрешнофирмено обучениеза повишаване на професионалния капацитет на служителите и създаване на "Отдих център"
Бенефициент: "МОБА" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 16.05.2012
Начална дата: 18.07.2012
Дата на приключване: 31.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Да бъдат създадени условия, гарантиращи конкурентноспособност и устойчива заетост за лицата над 55 години, като едновременно с това да се използва техния професионален опит за провеждане на обучения на работното място и повишаване на капацитета на останалите служители в предприятията.
Дейности: Дейност 6 Осигуряване на социална придобивка за служителите - „Отдих център” Центърът ще се помещава в рамките административния офис на фирмата. Необходимостта от обособяването на такъв център е обусловена от констатираните в предпроектното проучване нужди на персонала свързани с осигуряване на подходящо място(помещение) в което служителите, работещи на различни обекти, да се събират и общуват, да споделят информация и се съветват, да обогатяват познанията и опита си, когато не са на смяна. Персонала на фирмата проявява засилен интерес към интерактивните и видео материали като важен източник за черпене на съвременна и актуална информация за развитието на охранителната дейност и техники, тенденциите и новостите в бранша и конкуренцията. Част от служителите обаче не разполагат с подходяща домашна техника (DVD плеър/рекордер и TV с голям екран и висока разделителна способност, високоскоростен интернет и т.н.), или нямат такава, за да могат да ползват или обменят подобни материали. Често, по-голямата численост на охранителите, желаещи да се срещнат и обсъдят дадена тема, поражда неудобство и затруднение за намиране на подходящо място/помещение за този тип социално общуване между тях. Идеята за обособяването на място, което да улесни комуникацията помежду им, когато не са на смяна, идва от самите служители, подкрепена е от ръководството на фирмата и е включена в проектното предложение. Създаването на съответната придобивка ще бъде от една страна осигуряване на удобство за служителите на фирмата, от друга – ще способства за засилване чувството за принадлежност към организацията и мотивацията за работа. От трета страна ръководството на организацията ще засвидетелства ангажираност към нуждите на работещите във фирмата, както и ще покаже намерения за създаване на добри и позитивни условия на труд.
Дейност 3 Обучение на работното място Дейността ще бъде разделена на два етапа: Първи- разработване на единна програма и методика за обучение и провеждане на обучение на работното място и Втори-разработване на учебни материали и осигуряване на консумативи за обучението. В рамките на първият етап от изпълнение на дейността, ще бъде разработена Програма за обучение на работното място "Общуване, разбиране, споделяне " (55 уч. часа) с отделни тематични модули въз основа на идентифицираните в предпроектното проучване нужди на целевата група. Обучението по тази програма ще се реализира, чрез модулна система - съчетание от лекции, активни методи на обучение, самостоятелна работа под формата на практически задания, индивидуални и групови консултации, дискусии. Процесът на обучение се базира върху широк спектър от съвременни методи, фокусирани към учене през целия живот . Основните характеристики на този процес са придобиване на компетенции, практическа ориентация, непрекъснато оценяване на обучаемите с обратна връзка. Методиката също ще бъде подбрана в съответствие с формата и съдържанието на обучението, като приоритетно ще се използват съвременни интерактивни методи. Към тях ще бъде включен иновативния „Съвместно преподаване”, чието практическо прилагане ще помогне за изграждане на умения за адекватни действия в различни ситуации с повишен риск и справяне с напрежението в ежедневието на служителите. В резултат от изпълнението на този етап от дейността, обучителите ще разполагат с необходимия инструментариум за реализиране на обучението. С участието на обучителите над 55 г. ще се подготви съдържането на четири вида учебни материали, които ще бъдат използвани в процеса на провеждане на обучението: Обучително помагало в 2 части: Мястото и ролята на личното усъвършенстване в съвременното общество"- лекционен материал и Наръчник, Ръководство "Техники за овладяване на конфликти на работното място" , Електронен сборник с обучителни и видео материали "Психология на общуването", Пътеводител "Интерактивна комуникация- ръка за ръка с технологиите”. Провеждането на Обучението на работното място, ще се реализира след изработването на обучтелните материали и набавянето на консумативите. При организацията за стартиране на обучението, обучителите ще разработят учебни графици, които ще бъдат съобразени с критериите за формиране на учебните групи: населеното място, работния график и др., за да се запази мотивираността на участниците и да се осигури ефективност на процеса. Обучението ще се проведе в 41 населени места, в съответната работна обстановка и в определените за тази цел работни помещения. В рамките Вторият етап от изпълнение на дейността ще бъдат издадени учебните материали, които ще бъдат използвани в процеса на провеждане на обучението :Обучително помагало в 2 части: Мястото и ролята на личното усъвършенстване в съвременното общество"- лекционен материал и Наръчник, Ръководство "Техники за овладяване на конфликти на работното място" , Електронен сборник с обучителни и видео материали "Психология на общуването", Пътеводител "Интерактивна комуникация- ръка за ръка с технологиите”. Съдържанието на обучителните материали ще съответства на разработената в първият етап от дейността учебна програма. Избора на форма за поднасяне на материалите, е съобразен с тенденцията за мотивиране на служителите, които не използват, или по-рядко използват новите технологии-компютър и интернет, да обогатят познанията си и спектъра от лични възможностти, но също така ще бъде заложено и отпечатването на книжен формат, който може да бъде използван за самоподготовка по всяко време и на всяко място, независимо от наличните технически ресурси. Три от обучителните материали, помагало в 2 части: "Мястото и ролята на личното усъвършенстване в съвременното общество"- лекционен материал и Наръчник, Ръководство "Техники за овладяване на конфликти на работното място" и Пътеводител "Интерактивна комуникация- ръка за ръка с технологиите" освен в електронен формат, ще бъде разработен и в книжен формат. Предвидените бройки на учебните материали са съобразени със броя на обучаемите лица, като е предвиден и малък резерв, в случай на случайно повреждане на помагалата в процеса на обучение. Като добавена стойност, ще бъдат изготвените в електронен формат обучителни пособи, които ще мултиплицират ефекта на проекта, давайки възможност да бъдат публикувани в електронни медии и сайтове. Също така, в рамките на вторият етап от дейността, се предвижда и материално обезпечение на обучението на работното място, чрез закупуване на необходими консумативи за това: тонер, хартия за отпечатване на анкети и доклади от обучителите, химикали и други материали за комплектоване на документацията по проекта. Всяко лице включено в обучението ще получи комплект консумативи включващ: клипборд, флаш памет, химикал, чанта, които ще са им необходими по време на обучението. Успешно завършилите обучението, ще получат съответните сертификати.
Дейност 5 Разработване на планове за обучение и кариерно развитие За всички служителите във фирмата ще бъдат изготвени персонални планове за обучение и кариерно развитие, в които ще се отрази индивидуалната подготовка и притежаваните умения на всеки един от тях до момента, сферите на потребности от обучение в съответствие с длъжността, възможности за индивидуално/ професионално развитие.
Дейност 1: Управление и отчитане на проекта Със стартиране на проекта ще бъде организирана начална екипна среща, на която ще бъдат обсъдени всички предстоящи дейностти; ще бъде изготвен вътрешен правилник за работа по проекта и индивидуални длъжностни характеристики на всеки член от екипа; ще бъде разработена система за вътрешен мониторинг и отчетност; ще бъде разработен детайлен план-график за качествено и навременно изпълнение на дейностите. Ще бъдат регламентирани ежемесечени координационни срещи за отчитане на изпълнените дейностти, както и за подготовка и провеждане на тръжни процедури и контрол на изпълнението на договорите с подизпълнителите; изготвяне на тещущи справки и отчети за осъществяване на ефективен контрол на качеството и срока на реализация на дейносттите; изготвяне на финансови и технически отчети по проекта.
Дейност 2 Обучение на обучители над 55 г. В предвидената дейност ще бъдат включени 68 заети във фирмата лица на възраст над 55 г. - познаващи спецификата на професията и притежаващи високо ниво на професионална компетентност. Те ще бъдат обучени за обучители от външни експерти по специална програма съобразена тяхната възраст и с нуждите от обучение в органи¬зацията, като същевременно ще бъдат подготвени да използват съвременни интерактивни обучителни методи. Те ще придобият умения да предават на колегите си натрупания опит в работна среда, да ги подпомагат в процеса на адаптиране към промените в професионалната среда, да способстват за развиване на уменията за ефективно общуване и обмяна на добри практики във формална и неформална среда. В резултат на преминатото обучение за обучители те ще имат възможност да продължат своето развитие на индивидуални компетентности и едновременно с това да подпомагат повишаването на капацитета на останалите служители. Използването на вътрешно¬фирмени обучители се счита за надежден инструмент за мотивиране на продължа¬ващото учене през целия живот, насърчава социалното включване - на служители с по-нисък образователен ценз, но с богат професионален опит, добит основно чрез практика. Въвеждането на ролята „обучител” ще даде резултат за повишаването на мотивацията, професионална приемственост и удовлетворение и същевременно ще създаде условия за устойчива заетост на служителите над 55 г.
Дейност 4 Информация и публичност Предвидено е провеждане на 2 информационни събития – след старта и преди приключване на проекта; широката общественост и медиите ще се запознаят с целите, дейностите и планираните резултати; ще бъдат изработени и раздадени инфо материали в съответствие с правилата на Ръководството за изпълнение на дейности за информиране и публичност по ОП РЧР. Цветни брошури, листовки и плакати ще бъдат отпечатани и разпространени сред широк кръг непреки бенефициенти на проекта – НПО, обучителни организации, професионални сдружения, фирми от охранителни бранш и други бизнес организации, за да се запознаят с проекта (целите,/ дейностите/ резултати) и приноса на донора, за въвеждане на иновативни подходи в управлението на персонала на организацията. Към сайта на фирмата ще бъде разработена отделна секция, на която периодично ще се публикува актуална информация за напредъка по проекта, както и обучителни проектни помагала с неограничен достъп за ползване. Ще бъдат изработени и поставени на видно място, три броя информационни табели с информация за проекта в офиса на кандидата.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Алегро 2000
"ВЕА КОНСУЛТ" ЕООД
Максстрой МГ ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 218 497 BGN
Общ бюджет: 191 785 BGN
БФП: 191 785 BGN
Общо изплатени средства: 191 785 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 191 785 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 43 699 BGN
2013 37 827 BGN
2014 93 271 BGN
2015 16 987 BGN
191 785 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 163 017 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 37 144 BGN
2013 32 153 BGN
2014 79 281 BGN
2015 14 439 BGN
163 017 BGN
В т.ч. Национално финансиране 28 768 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 6 555 BGN
2013 5 674 BGN
2014 13 991 BGN
2015 2 548 BGN
28 768 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой обучения на работното място
Индикатор 2 Дял на служителите, успешно завършили обучение
Индикатор 3 Брой лица, на които са разработени планове за кариерно развитие


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз