Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0036-C0001
Номер на проект: ESF-2302-06-08003
Наименование: Осигуряване на безопасен труд - фактор за повишаване на производителността на труда във фирма "АТМ - Спасов" ЕООД
Бенефициент: "АТМ-Спасов" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 31.07.2012
Дата на приключване: 28.02.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Пазарджик
Описание
Описание на проекта: 1.Подобряване условията на труд в „АТМ – Спасов” ЕООД при спазване на нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа. 2.Адаптиране на управленските процеси в предприятието към нов подход при регламентирането и нормирането на труда и изграждането на съвременна система от трудови стандарти. 3.Повишаване на производителността на заетите в дружеството.
Дейности: Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност. Структурата на анализа на състоянието да съдържа: I. Въведение –описание на сегашното състояние на предприятието и организацията на работния процес II. Изложение и анализ–описание на силните и слабите страни в структурата на организационната дейност на трудовия процес, какви оценки на риска са разработени и внедрени във фирмата. III. Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност –обосновка и описание как ще се прилага и усъвършенства организацията на трудовата дейност в предприятието. Какви методи и средства ще бъдат използвани за отчитане на дейността и повишаване на трудовата дейност на служителите в предприятието. IV. Заключение внедрени в съответното предприятие. постигнатите резултати от реализацията на останалите дейности и да отчете индикатора за резултат – намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания, чрез сравнителен анализ на данните от състоянието на здравословните и безопасни условия на труд преди въвеждане на мерките за подобряване условията на труд и резултатите след внедряването им и анализ на трудовите злополуки и професионалните заболявания. Обосновка на дейността С Анализа дружеството ще получи реална картина на съществуващата организация на труда, на силните и слаби страни страни, на изградената структура, установените връзки и взаимодействие между звената и вътре в тях, какви оценки на риска са направени и внедрени. На тази база кандидатът ще проектира оптимизиране на организацията на трудовата дейност, ще определи нови методи и средства за отчитане на дейността и повишаване на резултатите на работещите. Необходимостта от този вид дейност се налага от следните обстоятелства в дружество „АТМ –Спасов” ЕООД: - Завишаване на изискванията към подобряване на условията на работа на работното място наложени от непрекъснато променящата се нормативна уредба в областта на ЗБУТ и синхронизиране на стандартите и нормите на работа с националното и европейското законодателство. - Установяване на нова група професионални рискове, свързани с въздействието на факторите на работната сред - лъчения, работа със съоръжения под налягане, производствен микроклимат, физическо натоварване, нервно-психическо, стрес при работа, работна поза, обслужване на работното място, режим на труд и почивка , за които е необходимо да се установяваи специфичното въздействие върху работоспсобността и здравето на работещите. - Да се установят правила и норми по всички елементи на организацията на труда и се изтради модел за нейното непрекъснато усъвършенстване. - Привличане и задържане на работа във фирмата на висококвалифицирани специали сти, чрез предлагане на по-добри условия на труд и заплащане. - Фирмата да стане по-структурирана, различните части да работят по-ефективно заедно, да се вземат бързи решения за,непрекъснато подобряване на работните процеси. - В резултат здравословните и безопасни условия на труд също ще бъдат подобрени, повишена производителността на труда и постигане на високо ниво на удовлетвореност от работещите в предприятието.
Закупуване на предпазни средства и специално работно облекло. Сега в предприятието се използват лични предпазни средства и работно облекло, които не отговарят на новите технологии и материали на производство, например с антиалергични подплати,физиологично съобразени материали, влаго и студоустойчиви , почистващи се лесно. Работните процеси и дейностите, които извършва фирмата протичат в повечето случаи на място при клиентите, условията на работа са свързани с работа на открито, при различни атмосферни влияния – студ, топлина, вятър, влаг. Освен това се работи с инструменти, масла и Новите и по-модерни предпазни средства и специално работно облекло ще бъдат съобразени с вредното влияние на факторите на работната среда и сертифицирани. Сега използваните лични предпазни средства и работно облекло за служителите са в противоречие със Директивите на Европейския съюз и Наредба №3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място.След направената оценка на риска се установи,че е необходимо подобряване на безопасността на работещите да се подменят сега използваните лични предпазни средства и специално работно облекло се закупят такива, отговарящи на съвременните изисквания, с по-добро качество от минимално изискуемите в нормативната уредба. с което ще се осигурят безопасни и здравословни условия на труд . Новозакупените лични предпазни средства и специално работно блекло,ще подлежат на рециклиране и след употребата им да не водят до замърсяване на околната среда. Утвърден е Списък от ръководителя на фирмата на работниците и длъжностите, които имат право на безплатно работно облекло и ЛПС съгласно изискванията на чл.8 на Наредбата за безплатно работно облекло и униформено облекло. Определени са работниците, по професии, по видове облекло, ЛПС, изисквания към облеклото, и са посочени опасностите, от които ги предпазва. Новозакупените лични предпазни средства и специално работно блекло,ще подлежат на рециклиране и след употребата им да не водят до замърсяване на околната среда.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 60 599 BGN
Общ бюджет: 55 215 BGN
БФП: 55 215 BGN
Общо изплатени средства: 55 215 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 55 215 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 55 215 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
55 215 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 46 933 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 46 933 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
46 933 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 282 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 8 282 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
8 282 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз