Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0280-C0001
Номер на проект: ESF-2302-03-02007
Наименование: "Здраве и безопасност на работното място"
Бенефициент: "СИТИ" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 31.07.2012
Дата на приключване: 31.07.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Създаване на благоприятна работна среда и осигуряване на на здравословни и безопасни условия на труд на работещите в „СИТИ” ООД в съответствие с изискванията на европейското законодателство
Дейности: Дейност 1 Управление на проекта Обосновка Управлението на проект по европейска програма представлява сложна система от взимни връзки и съдържа в себе различни компоненти - Управление на интегритета в проекта; Управление на времето в проекта; Управление на цената в проекта; Управление на качеството в проекта; Управление на човешките ресурси в проекта; Управление на комуникацията в проекта Дейността изисква структуриране на управленския екип; Създаването на длъжностни характеристики. Подготовка и стартиране на проектните дейности.
Дейност 2 Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност във фирма „СИТИ” ООД гр. Варна
Дейност 3 Закупуване на корекционни очила за работещите в „СИТИ” ООД. Описание: Ще се закупят корекционни очила с по – добри характеристики. Обосновка Съгласно Наредба № 7 0т 15.08. 2005 г. За осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплей.. Съгласно кодекса на труда Чл. 284. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Работодателят е длъжен да предоставя безплатно специално работно облекло и лични предпазни средства на работниците и служителите, които работят със или при опасни или вредни за здравето или живота машини, съоръжения, течности, газове, стопени метали, нажежени предмети и други подобни. Съгласно Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място.
Дейност 4 Информация и публичност по проекта на фирма „СИТИ” ООД Обосновка Европейските проекти по регламент съдържат дейността за информация и публичност. Предвидените дейности са в рамките на определените от насоките ресурси за провеждане на дейността.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
САНСИ ООД
"Арсис-66" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 85 290 BGN
Общ бюджет: 82 700 BGN
БФП: 82 700 BGN
Общо изплатени средства: 82 700 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 82 700 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 17 058 BGN
2013 51 174 BGN
2014 14 468 BGN
2015 0 BGN
82 700 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 70 295 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 14 499 BGN
2013 43 498 BGN
2014 12 297 BGN
2015 0 BGN
70 295 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 405 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 2 559 BGN
2013 7 676 BGN
2014 2 170 BGN
2015 0 BGN
12 405 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз