Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0380-C0001
Номер на проект: ESF-2302-01-07004
Наименование: Подобряване на безопасните и здравословни условия на труд в "ИТА България" ООД, чрез анализиране на потребностите и внедряване на ЛПС от най-висок клас
Бенефициент: „ИТА БЪЛГАРИЯ” EООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 24.07.2012
Дата на приключване: 24.08.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Плевен
Описание
Описание на проекта: Обща цел (цели) на настоящото проектно предложение е постигане в максимална степен на безопасни и здравословни условия на труд за всички работещи в „ИТА България“ ЕООД, което ще доведе до повишаване мотивацията и конкурентоспособността на персонала, както и до повишаване качеството на предлаганите продукти.
Дейности: Дейност 1: Управление и координиране на дейностите по проекта Описание: С цел успешно управление и изпълнение на проекта е формиран екип от експерти, които ще ръководят и координират проектните дейности в съответствие с клаузите на сключения с Договарящия орган договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Екипът е съставен от експерти от различни области, имащи отношение към успешното изпълнение на дейностите по проекта. Екипът за управление на проекта (ЕУП) ще изпълнява следните задачи: • изготвяне на подробен план за действие за изпълнението на предвидените по договора дейности; • осигуряване на постоянен контрол на място върху изпълнението на проектните дейности; • извършване на своевременната подготовка и провеждане на предвидените тръжни процедури, както и да осъществява контрол върху изпълнението на договорните задължения на определените изпълнители/доставчици; • своевременно изготвяне и представяне на изискваните технически и финансови отчети по изпълнението на проекта, и да осъществява ефективна комуникация с Договaращия орган. • Обосновка: Успешното изпълнение на проекта се основава на добро техническо и финансово управление на предвидените по договор дейности. То предполага екип от експерти, които задълбочено познават различните аспекти, свързани със спецификата на управлението на дейности както в компанията, така и в проектен формат. С оглед успешното управление на проекта, ЕУП ще създаде и поддържа ефективна система за комуникация в екипа, редовни срещи на екипа с цел постигане на ефективно изпълнение на заложените по проекта дейности, съобразно правилата и изискванията на Договарящия орган. В рамките на проекта ще се реализират срещи между екипа по проекта за изготвяне на План за действие по седмици за изпълнение на проектните дейности с отговорници и срокове; координация и логистика на реализиращите се и предстоящите дейности; провеждане на тръжни процедури за избор на подизпълнител на отделните дейности, съгласно ПМС 55 и изискванията на Програмата.
Дейност 2: Подготовка на тръжната документация и провеждане на процедурите за възлагане на предвидените по проекта външни услуги в съответствие с правилата на ПМС №55/2007 Описание: В рамките на проекта са предвидени дейности, които ще бъдат възложени за изпълнение на външни изпълнители. Дейностите са свързани с: 1. Избор на външен изпълнител за разработване на Анализ на състоянието и проектирането на организацията на трудовата дейност. 2. Избор на външен изпълнител за извършване на визуализация и публичност 3. Избор на външен изпълнител за извършване на независим финансов одит на проекта от регистриран одитор – експерт-счетоводител Обосновка: Възлагане на тези услуги ще бъде осъществено в съответстве с реда, предвиден в ПМС №55/2007 г. и последващите му изменения. По този начин ще се гарантират принципите на прозрачност и публичност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация.
Дейност 3: Разработване на Анализ на състоянието и проектирането на организацията на трудовата дейност Описание: Структурата на анализа на състоянието следва да съдържа следните елементи:  Въведение – в тази част ще се описва сегашното състояние на компанията и организацията на работния процес;  Изложение и анализ – ще бъдат представени силните и слабите страни в структурата на организационната дейност на трудовия процес, какви оценки на риска са разработени и внедрени в съответното дружество;  Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност –обосновава се и се описва надлежно как ще прилага и усъвършенства организацията на трудовата дейност в дружеството; какви методи и средства ще бъдат използвани за отчитане на дейността и повишаване на трудовата дейност на служителите в предприятието;  Изводи и препоръки Обосновка: Изпълнението на тази дейност ще позволи на компанията много точно и ясно да идентифицира нуждите и потребностите както на организацията като цяло, така и на заетите в нея, свързани с осигуряването на здравословни, хигиенни и безопасни условия на труд. Направените в анализа изводи и препоръки ще обхващата по-дългосрочен период и в този смисъл тяхното бъдещо изпъленение ще спомогне за мултиплициране и устойчивост на постигнатите резултати по проекта.
Дейност 4: Закупуване и доставка на лични предпазни средства и специализирано работно облекло Описание: В изпълнение на тази дейност се предвижда да се закупят лични предпазни средства и специализирано работно облекло за 92 души в „ИТА България“ ООД. Предвиденото предпазно облекло е следното: МАШИНЕН ОПЕРАТОР ДЪРВООБРАБОТВАНЕ Работа на открито и в неотопляеми / неклиматизирани помещения 1.Зимно работно облекло /комплекта включва полугащеризон и яке ватирани и промазани водоотблъскващи, блуза с дълъг ръкав от кардирано трико, шапка промазана тип ушанка/ - 75 бр. 2.Лятно работно облекло /комплекта включва полугащеризон,яке,къс панталон изработени от П/ПЕ 200 гр/м.кв, тениска от 100% памук и шапка с козирка- 75 бр. 3.Зимни обувки /обувките са цели категория S3 от водоотблъскващ набук и текстил,антибактериална, непромокаема, абсорбираща потта подплата, подвижна, абсорбираща влагата стелка, алуминиево бомбе, неметална пластина - 75 бр. 4.Летни обувки /обувки половинки тип сандал от перфорирана кожа,дишаща подплата,стелка от мек полиуретан,абсорбираща влагата,неметално бомбе с еластични свойства,неметална пластина/- 75 бр. 5.Защитни ръкавици /лицева свинска кожа и топла акрилова подплата/- 75 бр. Механични опасности 1.Защитни ръкавици с метална нишка, неръждаеми- 75 бр. 2.Защитни очила / Поликарбонатни очила,дръжки с отвори за вентилация,възможност за поставяне на прахови вложки/- 75 бр. Експозиция на шум и прах 1.Антифони /Средна норма на заглушаване 28dB,лявата страна е различна от дясната с цел по-добро прилягане към главата/- 75 бр. 2. Противопрахови маски. /Профилна полумаска със слой активен въглен с клапа категория FFP2/- 75 бр. МЕХАНИК НАСТРОЙЧИК Работа на открито и в неотопляеми / неклиматизирани помещения 1.Зимно работно облекло /комплектът включва полугащеризон и яке ватирани и промазани водоотблъскващи, блуза с дълъг ръкав от кардирано трико, шапка промазана тип ушанка/- 4 бр. 2.Лятно работно облекло /комплектът включва полугащеризон,яке,къс панталон изработени от П/ПЕ 200 гр/м.кв, тениска от 100% памук и шапка с козирка- 4 бр. 3.Зимни обувки с метално бомбе /обувките са цели категория S3 от водоотблъскващ набук и текстил,антибактериална, непромокаема, абсорбираща потта подплата, подвижна, абсорбираща влагата стелка, алуминиево бомбе, неметална пластина/.- 4 бр. 4.Летни обувки с метално бомбе /обувки половинки тип сандал от перфорирана кожа,дишаща подплата,стелка от мек полиуретан,абсорбираща влагата,неметално бомбе с еластични свойства,неметална пластина/- 4 бр. 5.Защитни ръкавици – лицева агнешка кожа,гръб от памучно трико,акрилова подплата- 4 бр. Механични опасности Предпазен лицев шлем - поликарбонатен щит с козирка,сменяем визор- 4 бр. Експозиция на шум и прах Антифони - средна норма на заглушаване 28dB,лявата страна е различна от дясната с цел по-добро прилягане към главата- 4 бр. ЕЛТЕХНИК Работа на открито и в неотопляеми / неклиматизирани помещения 1.Зимно антистатично работно облекло - Комплектът включва полугащеризон и яке от 100% памук,памучна блуза с дълъг ръкав,кардирано трико,топла шапка трико- 1 бр. 2.Лятно антистатично работно облекло - комплектът включва полугащеризон и яке от антистатичен памучен плат пробан, памучна тениска,шапка- 1 бр. 3.Зимни обувки – диелектрични боти - цели обувки устойчиви на 18000V за 60 секунди- 1 бр. 4.Летни обувки – диелектрични, устойчиви на 18000V за 60 секунди- 1 бр. 5.Защитни ръкавици – диелектрични, до 20000 kV- 1 бр. Експозиция на шум и прах Антифони -средна норма на заглушаване 28dB,лявата страна е различна от дясната с цел по-добро прилягане към главата- 1 бр. МОТОКАРИСТ Работа на открито и в неотопляеми / неклиматизирани помещения 1.Зимно водозащитно работно облекло /комплектът включва полугащеризон и яке ватирани и промазани водоотблъскващи, блуза с дълъг ръкав от кардирано трико, шапка промазана тип ушанка/- 3 бр. 2.Лятно водозащитно работно облекло /комплектът включва масло и водоустойчиво яке и полугащеризон със светлоотразителни ленти изработени от П/ПЕ 240 гр/кв.м, памучна тениска,шапка- 3 бр. 3.Зимни обувки /обувките са цели категория S3 от водоотблъскващ набук и текстил,антибактериална, непромокаема, абсорбираща потта подплата, подвижна, абсорбираща влагата стелка, алуминиево бомбе, неметална пластина/.- 3 бр. 4.Летни обувки /обувки половинки тип сандал от перфорирана кожа,дишаща подплата,стелка от мек полиуретан,абсорбираща влагата,неметално бомбе с еластични свойства,неметална пластина/- 3 бр. 5.Защитни ръкавици /лицева свинска кожа и топла акрилова подплата/- 3 бр. Експозиция на шум и прах Антифони - средна норма на заглушаване 28dB,лявата страна е различна от дясната с цел по-добро прилягане към главата- 3 бр. ОГНЯР Работа на открито и в неотопляеми / неклиматизирани помещения 1.Зимно работно облекло - комплектът включва полугащеризон и яке от 100%памук,памучна блуза с дълъг ръкав,кардирано трико,топла шапка трико- 4 бр. 2.Лятно работно облекло - комплектът включва полугащеризон и яке от антистатичен памучен плат пробан обработен против горимост съгласно EN 1149, памучна тениска,шапка- 4 бр 3.Зимни обувки /обувките са цели категория S3 от водоотблъскващ набук и текстил,антибактериална, непромокаема, абсорбираща потта подплата, подвижна, абсорбираща влагата стелка, алуминиево бомбе, неметална пластина/.- 4 бр 4.Летни обувки /обувки половинки тип сандал от перфорирана кожа,дишаща подплата,стелка от мек полиуретан,абсорбираща влагата,неметално бомбе с еластични свойства,неметална пластина- 4 бр 5.Защитни ръкавици /лицева свинска кожа и топла акрилова подплата/- 4 бр Механични опасности Защитни очила - очила-маска с поликарбонатен визор, с индиректна вентилация, устойчиви на удар при екстремни температури- 4 бр Експозиция на шум и прах Антифони - средна норма на заглушаване 28dB,лявата страна е различна от дясната с цел по-добро прилягане към главата- 4 бр НАЧАЛНИК ЦЕХ; ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАР; ОРГАНИЗАТОР ПРОИЗВОДСТВО Работа на открито и в неотопляеми / неклиматизирани помещения 1.Зимно водозащитно работно облекло - комплектът включва ватиран софтшел, водо, студо и ветроустойчива защита,дишаща мембрана,ватиран панталон,памучна блуза с дълъг ръкав от кардирано трико,шапка- 5 бр. 2.Лятно водозащитно работно облекло - комплектът включва водонепромокаем дишащ софтшел, панталон,тениска с якичка,шапка- 5 бр. 3.Зимни обувки /обувките са цели категория S3 от водоотблъскващ набук и текстил,антибактериална, непромокаема, абсорбираща потта подплата, подвижна, абсорбираща влагата стелка, алуминиево бомбе, неметална пластина/.- 5 бр. 4.Летни обувки /обувки половинки тип сандал от перфорирана кожа,дишаща подплата,стелка от мек полиуретан,абсорбираща влагата,неметално бомбе с еластични свойства,неметална пластина- 5 бр. 5.Водозащитни ръкавици - полиестерно трико с естествена кожа и маншет с велкро- 5 бр. Експозиция на шум и прах Антифони - средна норма на заглушаване 28dB,лявата страна е различна от дясната с цел по-добро прилягане към главата- 5 бр. Личните предпазни средства, както и специализираните работни комплекти ще бъдат предоставени на сллужителите срещу протоколи, които ще бъдат налични в компанията при посещение от страна на Договарящия орган. Обосновка: Личните защитни средства предпазват от злополуки и заболявания, създават условия за по-спокойна и продуктивна работа и служат като допълнителни мерки за безопасност. Насърчаването на здравето на работното място представлява съвместните усилия на работодатели, служители, службите по трудова медицина и обществото за подобряване на здравето и благосъстоянието на трудещите се хора. Това се постига чрез комбинация от: подобряване на работната организация и работната среда; насърчаване на участието на работниците в целия процес ; предоставяне на здравословен избор и насърчаване на личностното развитие. Насърчаването на здравето на работното място помага на работниците да се чувстват по-добре и по-здрави и по този начин води до много положителни последици, например намалено текучество и абсентеизъм, по-голяма мотивация и подобрена производителност, както и подобряване на репутацията на работодателя и представянето му като положителна и отговорна организация.
Дейност 5: Визуализация и публичност на проекта Описание: Прилагане на мерки за публичност и информираност, съгласно правилата на Регламент на ЕК 1828/2006 относно общите правила за приложение на регламент 1083/2006 за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд. Предвидените по проекта дейности и съответните резултати от изпълнението на проекта ще бъдат популяризирани пред обществеността като за целта бъдат спазвани стриктно изискванията на „Насоките на ЕС за визуална идентификация при външни действия”. В съответствие с подписания договор, кандидатът ще предприеме всички необходими за популяризиране на получената безвъзмездна помощ действия, а именно: • Публикуване на 2 прес-съобщения в медиите относно стартирането на проекта и резултатите от изпълнението му • Две информационни табели с данни на проекта, оповестяване на участието на ЕС и всички задължителни реквизити В хода на изпълнение на проектните дейности ще бъдат ползвани подходящо оформени бланки на документи с ясна визуализация в съответствие с изискванията. Всички доклади, свързани с проектните дейности също ще бъдат съобразени с изискванията за визуализация на проекта. Това се отнася и за предвидените правила за работа, методики и т.н Обосновка: Дейностите за информация и публичност ще популяризират резултатите от проекта не само сред неговaтa целевa групa, а и сред широката общественост.
Дейност 6: Одит на проекта Описание: Предвидената дейност ще се извърши от одобрен одитор, лицензиран от Института на дипломираните експерт-счетоводители в България. Ще му бъде предоставен достъп до цялата документация по проекта и съответните разходооправдателни документи, доказващи изпълнението на проектните дейности. Обосновка: Извършването на тази дейност е необходимо с цел установяване на законността и целесъобразността на направените разходи и в съответствие с разпоредбите на договора за безвъзмездна помощ. Независимият одит е гаранция за отговорното и ефективно разходване на отпуснатата безвъзмездна помощ.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
„Бултекс 99” ЕООД
ЕСТИЕМ ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 116 838 BGN
Общ бюджет: 108 847 BGN
БФП: 108 847 BGN
Общо изплатени средства: 108 846 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 108 847 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 23 368 BGN
2013 0 BGN
2014 85 479 BGN
2015 0 BGN
108 846 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 92 520 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 19 862 BGN
2013 0 BGN
2014 72 657 BGN
2015 0 BGN
92 519 BGN
В т.ч. Национално финансиране 16 327 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 3 505 BGN
2013 0 BGN
2014 12 822 BGN
2015 0 BGN
16 327 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз