Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-1157-C0001
Номер на проект: 4МС-02-230-18/28.10.2013
Наименование: КАЧЕСТВО И ЗДРАВЕ - ВИА ООД
Бенефициент: "ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ВИА" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 03.08.2012
Дата на приключване: 03.02.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е да се повиши конкурентоспособността на “ГППМП-ВИА” ООД чрез въвеждане на система за управление на качеството и постигане на ефективна организация на цялостната дейност посредством увеличено използване на информационни и комуникационни технологии.
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 - „Проектен старт”
Изпълнение на Дейност 2 -„Инвестиции в активи”
Изпълнение на Дейност 3 - „Разработване и внедряване на СУК
Изпълнение на Дейност 4 - „Сертифициране на СУК
Изпълнение на Дейност 5 Визуализация
Изпълнение на Дейност 6 КОнсултантски услуги
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 331 260 BGN
Общ бюджет: 441 428 BGN
БФП: 331 071 BGN
Общо изплатени средства: 331 071 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 331 071 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 331 071 BGN
2015 0 BGN
331 071 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 281 410 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 281 410 BGN
2015 0 BGN
281 410 BGN
В т.ч. Национално финансиране 49 661 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 49 661 BGN
2015 0 BGN
49 661 BGN
Финансиране от бенефициента 110 420 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 брой лицензии/протоколи/ръководства за функциониране на въведените системи за управление в предприятията
Индикатор 5 Индикатор 1: Внедрена СУК
Индикатор 6 Индикатор 2: Доставено оборудване
Индикатор 7 Индикатор 3: До ставени ДНА
Индикатор 8 Индикатор 4: Пови шен брой на преминалите пациенти
Индикатор 9 Създадени инвестиции (Определение: брутни инвестиции, направени от подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз