Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-0882-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Разработване и внедряване на модули за ERP система и закупуване на дълготрайни материални активи във „Витогаз България” ЕАД
Бенефициент: "Ви-газ България" ЕАД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 03.08.2012
Дата на приключване: 03.11.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
Описание
Описание на проекта: Насърчаване на конкурентоспособността на българските предприятия чрез предоставяне на подкрепа за въвеждане на системи за управление, постигане на съответствие на продукти с европейски и международни стандарти, както и въвеждане на добри производствени практики.
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на дейностите и процесите за изпълнение на проектното предложение
Дейност 2: Организиране и провеждане на процедури за избор на изпълнители на отделните проектни дейности, съгласно изискванията на ПМС № 55 от 12.03.2007 г
Дейност 3: Закупуване и доставка на хардуерно оборудване
Дейност 4 Разработване и внедряване на модули за изграждане на ERP система за управление на бизнес процесите в Витогаз България ЕАД
Дейност 5: Изпълнение на мерки за визуализация и информираност на обществото за изпълнението на проекта.
Дейност 6: консултантски услуги по изготвяне на проектното предложение
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 49 527 BGN
Общ бюджет: 65 577 BGN
БФП: 49 183 BGN
Общо изплатени средства: 49 183 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 49 183 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 49 183 BGN
2015 0 BGN
49 183 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 41 806 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 41 806 BGN
2015 0 BGN
41 806 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 377 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 7 377 BGN
2015 0 BGN
7 377 BGN
Финансиране от бенефициента 16 509 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 брой лицензии/протоколи/ръководства за функциониране на въведените системи за управление в предприятията
Индикатор 4 Създадени инвестиции
Индикатор 5 Сформиран екип
Индикатор 6 Организирани и проведени тръжни процедури
Индикатор 7 Закупено и работещо ДМА(Индустриален комютър и контролер)
Индикатор 8 Разработени, внедрени и инсталирани модули за интегрирана ERP система


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз