Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0286-C0001
Номер на проект: ESF-2302-01-07008
Наименование: "Подобряване условията на труд на работното място в "Микс Констракшън" ООД
Бенефициент: МИКС-КОНСТРЪКШЪН ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 25.07.2012
Дата на приключване: 25.03.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Подобряване на условията на труд в „Микс Констръкшън” ООД, при спазване на нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа.
Дейности: Дейност 1. Подготовка за стартиране на проекта Дейността е от изключителна важност за бъдещото ефективно изпълнение на проектните дейности. Ясното разпределение на отговорностите и задачите, определянето на работния план и времевия график са ключови предпоставки за успешното и качественото реализиране на заложените цели. Създаването на система за оценка, мониторинг и контрол също е от голямо значение за цялостната реализация на настоящия проект, тъй като ще гарантира спазването на поставените срокове и придържането към предварително изработения работен план. Предвидената дейност включва: 1.1. Сформиране на екипа за работа по проекта и разпределение на отговорностите между членовете му; 1.2. Определяне на основните задачи и изготвяне на работен план и времеви график за тяхното изпълнение; 1.3.Определяне на система за оценка, мониторинг и контрол.
Дейност 2. Провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители на външни услуги и доставчици и договаряне с изпълнителите Дейността се явява подготвителна за изпълнението на дейности, при чиято реализация се налага ползването на външни услуги и доставката на оборудване и материализа проекта - следователно спазването на разпоредбите на ПМС 55/12.03.2007. Изборът на доставчици и на изпълнители на външни услуги ще се осъществи в съответствие с изискванията на ПМС 55/12.03.2007. При провеждането на процедурите „Микс Констръкшън” ООД ще се стреми да спазва принципите на публичност и прозрачност, както и да осигури условия за свободна и лоялна конкуренция между кандидатите и недопускането на дискриминация. 2.1. Разработване на тръжни документации и обявяване на процедура за избор на доставчици и изпълнители Документациите ще бъдат разработени съгласно изискванията на ПМС 55/12.03.2007 и ще включват всички нормативно изискуеми документи и разяснения. 2.2. Избор на доставчици и изпълнители на външни услуги. След изтичане на нормативно определените срокове „Микс Констръкшън” ООД ще назначи специални оценителни комисии, които да извършат оценка и класиране на получените оферти. Изборът на изпълнители ще бъде направен въз основа на предварително изготвени като част от тръжната документация методики за оценяване на офертите. 2.3. Договаряне с доставчиците на оборудване и материали и с изпълнителите на услуги С избраните доставчици и изпълнители ще бъдат подписани договори.
Дейност 3. Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност Предвиденият анализ на състоянието, включва: Въведение – описание на сегашното състояние на предприятието и организацията на работния процес; Изложение и анализ –описание на силните и слабите страни в структурата на организационната дейност на трудовия процес, и определяне какви оценки на риска са разработени и внедрени; Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност – обосновка на базата на анализа и описание как ще се прилага и усъвършенства организацията на трудовата дейност в предприятието. Описание и анализ на методите и средствата, които ще бъдат използвани за отчитане на дейността и повишаване на трудовата дейност на служителите в предприятието; Заключение – обобщение на постигнатото и предложения за подобряване на процеса на организация и повишаване на трудовата дейност.
Дейност 4. Доставка на материали и консумативи – предпазни средства С оглед постигане на заложените цели, проектът включва дейности по закупуване на материали и консумативи – лични предпазни средства и работно облекло.
Дейност 5. Дейности за информация и публичност и одит на проекта Информация и публичност Съгласно Регламент на Комисията (EО) № 1828/2006 всички бенефициенти имат ясни задължения по отношение на изискванията за информация и публичност. Предприятието ще предостави информация за настоящия проект, използвайки подходящите комуникационни средства, за да осигури разпространение на получените резултати, както и да осигури публичност и достатъчна информираност за изпълнявания проект. Конкретните дейности са: изготвяне и поставяне на три броя информационни табла; обозначаване на всички разработени при изпълнението на проекта материали; обозначаване на закупеното оборудване и заетите помещения. Одит на разходите Дейностите по одита на разходите е съществена част от мониторинга за изпълнението, както и за постигане на заложените резултати и контрол за предотвратяване и минимизиране на рисковете и достигане на заложените общи и специфични цели на проекта при условията на добър стопанин от страна на предприятието.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 103 883 BGN
Общ бюджет: 99 034 BGN
БФП: 79 227 BGN
Общо изплатени средства: 79 227 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 79 227 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 79 227 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
79 227 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 67 343 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 67 343 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
67 343 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 884 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 11 884 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
11 884 BGN
Финансиране от бенефициента 20 777 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз