Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0184-C0001
Номер на проект: ESF-2302-08-01003
Наименование: Подобряване условията на труд в УВЕКС ЕООД
Бенефициент: УВЕКС ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 25.07.2012
Дата на приключване: 25.07.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Сандански
Описание
Описание на проекта: Подобряване на условията на труд в УВЕКС ЕООД при спазване на нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа.
Дейности: 1. Организация и управление на проекта Обосновка на дейността: Дейността е необходима, за да се осигури ефективно и ефикасно управление на проекта и да се гарантира, че очакваните резултати ще бъдат постигнати. Описание: Ще бъде назначен екип за управление на проекта, който ще се състои от ръководител, двама координатори и счетоводител. Те ще разполагат с обособено офис пространство в общия административен офис на предприятието, както и с необходимото оборудване за ефективното изпълнение на задълженията си – компютър, принтер, достъп до телефон и интернет. Екипът ще уточни графиците и работните планове, както и формите за отчитане и вътрешен контрол на проектните дейности. Основните задължения на екипа са: - Планиране и контрол на дейностите в съответствие с обявения график; - Подготовка на документите за процедури за възлагане на дейности на подизпълнители; - Контрол по изпълнението на договорите; - Организиране и провеждане на обученията; - Организиране на дейностите популяризиране на резултатите от проекта.
2. Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност Обосновка на дейността: Дейността е необходима, за да се документира актуалното състояние на процесите, свързани с БЗР в предприятието, и на базата на задълбочен анализ да се препоръчат комплекс от мерки за цялостно и устойчиво подобряване на условията на труд в предприятието. Описание: Ще бъде проведена процедура за избор на изпълнител, който да подготви анализа. Структурата на анализа на състоянието следва да съдържа най-малко: I. Въведение – описание на сегашното състояние на предприятието и организацията на работния процес; II. Изложение и анализ – описание на силните и слабите страни в структурата на организационната дейност на трудовия процес, какви оценки на риска са разработени и внедрени в съответното предприятие; III. Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност – обосновка и описание на методите и мерките за усъвършенстване на организацията на трудовата дейност в предприятието. Какви методи и средства ще бъдат използвани за отчитане на дейността и повишаване на трудовата дейност на служителите в предприятието; IV. Заключение.
3. Закупуване на лични предпазни средства Обосновка: Всички предвидени за закупуване лични предпазни средства целят да заменят осигурени от работодателя ЛПС за работници и служители, които са включени в Списъка на ЛПС, но са от по-висок клас, с по-добро качество и осигуряват по-висока степен на защита. Описание: Ще бъде проведена процедура за избор на изпълнител, който да достави личните предпазни средства в съответствие с посочените в Бюджета спецификации.
4. Разработване на Система за управление на БЗР в съответствие с международния стандарт OHSAS 18001 Обосновка: Постигането на съответствие с изискванията на OHSAS 18001 е необходимо, за да се гарантира, че всички други предприети действия по непрекъснато подобряване на БЗР ще бъдат управлявани в синхрон, планирано в една цялостна система за управление в предприятието. Чрез прилагането на процедурите за формулиране на политики и цели, програми за управление, оперативен контрол, вътрешни одити, оценки на съответствието с нормативните изисквания, прегледи от ръководството, коригиращи и превантивни действия ще се гарантира непрекъснатото подобряване на системата за управление на БЗР в дружеството Описание: Ще бъде проведена процедура за избор на подизпълнител, който да направи диагностика на съществуващите практики за управление на БЗР и да разработи система за управление на БЗР в съответствие с изискванията на OHSAS 18001.
5. Сертификация на Система за управление на БЗР в съответствие с международния стандарт OHSAS 18001 Обосновка: Оценката от трета независима страна (акредитиран орган за сертификация) ще даде възможност за независима компетентна оценка на внедрената система за управление на БЗР в съответствие с изискванията на OHSAS 18001. В допълнение одитът ще идентифицира и допълнителни възможности за подобрения в системата. Описание: Ще бъде проведена процедура за избор на подизпълнител, който да проведе сертификационен одит за съответствие с изискванията на OHSAS 18001 и да издаде сертификат за съответствие.
6. Осигуряване на публичност на дейностите по проекта Обосновка: Дейността се изисква по силата на Регламент (ЕК) № 1828/2006 на Европейската комисия относно начина и реда на изпълнение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета и на Регламент 1080/2006 на Европейския парламент и на Съвета. Описание: Част 1. Ще бъде проведена процедура за избор на подизпълнител, който да осигури необходимите материали за осигуряване на публичност в съответствие с цитираните по-горе разпоредби: - Информационна табела – 1 бр. - Прес съобщения – 2 бр. - Информационни брошури с информация за дейностите и постигнатите резултати с цел разпространяване на добрите практики и в други компании от областта и региона – 950 бр. Информационната табела ще бъде доставена и монтирана в началото на месец 2 от изпълнението на проекта. Част 2. В допълнение дружеството ще гарантира, че всички документи, създавани в рамките на проекта, включително Анализ, стандарти, материали за обучение, документи на системата за управление, сертификати и др. са подходящо идентифицирани; Всички документи създадени в резултат от дейностите по проекта, а именно – Анализ, стандарти по БЗР, материали за обучение, документи на системата за управление ще бъдат публикувани и на интернет страницата на дружеството за свободен достъп от всички заинтересовани страни. Дружеството също така ще се погрижи за разпространението на брошурите отпечатани в рамките на проекта като ги предостави на: - Всички свои работници - Камарата на строителите - Националния инсталационен съюз - ИА ГИТ Разпространението на брошурите ще се извърши през месец 11 и 12 от изпълнението на проекта.
Дейност 1Организация и управление Организация и управление на проекта.
Дейност 2 /Подготовка и изпълнение/ Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност. Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност.
Подготовка на Дейност 3 Закупуване на лични предпазни средства Закупуване на лични предпазни средства
Изпълнение на Дейност 2 Закупуване на лични предпазни средства Закупуване на лични предпазни средства
Подготовка на Дейност 4 Разработване на Система за управление на БЗР Разработване на Система за управление на БЗР
Изпълнение на Дейност 4 Разработване на Система за управление на БЗР Разработване на Система за управление на БЗР
Подготовка на Дейност 5 Сертификация на Система за управление на БЗР Сертификация на Система за управление на БЗР
Изпълнение на Дейност 5 Сертификация на Система за управление на БЗР Сертификация на Система за управление на БЗР
Дейност 6 / Подготовка и изпълнение/ Осигуряване на публичност и визуализация/ Осигуряване на публичност и визуализация/
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 101 477 BGN
Общ бюджет: 100 540 BGN
БФП: 80 432 BGN
Общо изплатени средства: 80 428 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 80 432 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 16 236 BGN
2013 64 192 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
80 428 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 68 367 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 13 801 BGN
2013 54 563 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
68 364 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 065 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 2 435 BGN
2013 9 629 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
12 064 BGN
Финансиране от бенефициента 20 295 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз