Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-0206-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: “Разширяване на съществуващата интегрирана система за управление на бизнеса на “Селекта Интернационал” ООД”
Бенефициент: "Селекта интернационал" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 03.08.2012
Дата на приключване: 03.02.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: Общата цел на Проекта съвпада с общата цел на Оперативната програма и по-конкретно Приоритетна ос 2: „Повишаване ефективността на предприятията”, като има за задача чрез стимулиране на развитието на кандидата да се постигне развитие на динамична българска икономика, конкурентоспособна на европейския и световен пазар. Подкрепата по проекта е насочена към предприятие, което непрекъснато се стреми да усъвършенства управленската си дейност като прилага модели на планиране и използване на наличните ресурси, които позволяват ефективна и ефикасна организация на дейността, усъвършенстване на предлаганите услугите и разширяване на пазарното присъствие при трайно удовлетворяване на нуждите и очакванията на крайните потребители. По този начин ще бъдат изпълнени стратегическите цели за постигане на устойчив икономически растеж, създаване на нови работни места, повишаване на производителността и постигане на конкурентни предимства за националната икономика.
Дейности: Дейност 1 – Сформиране на екип по проекта и подготовка за избор на доставчици: изготвяне на необходимата документация за избор на доставчици на ДМА и ДНА
Дейност 2 – Сключване на договори с доставчици на ДМА и ДНА
Дейност 3 – Доставка специализиран софтуер (ДНА) - внедряване
Дейност 4 – Доставка на машините и оборудване (ДМА) и въвеждането им в експлоатация.
Дейност 5 - Визуализация
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ИНТЕЛИДЖЪНТ СИСТЕМС БЪЛГАРИЯ" ЕООД
ПРИНТ ВИЗИЯ ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 87 897 BGN
Общ бюджет: 110 521 BGN
БФП: 82 891 BGN
Общо изплатени средства: 82 891 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 82 891 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 82 891 BGN
2015 0 BGN
82 891 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 70 457 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 70 457 BGN
2015 0 BGN
70 457 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 434 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 12 434 BGN
2015 0 BGN
12 434 BGN
Финансиране от бенефициента 29 299 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 брой лицензии/протоколи/ръководства за функциониране на въведените системи за управление в предприятията
Индикатор 4 Индикатор 1:Увеличение на продажбите в Южна и Източна България
Индикатор 5 Индикатор 2: Нови търговски обекти – търговски партньори
Индикатор 6 Индикатор 3: Въведени нови търговски марки на българския пазар
Индикатор 7 нови брутни инвестиции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз