Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.4.01-0021-C0001
Номер на проект: К-02-11
Наименование: Устойчиво развитие на клъстер "Кулинарни изкуства и гостоприемство"
Бенефициент: Асоциация "Кулинарни изкуства и гостоприемство" (АКИГ)
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 05.06.2012
Начална дата: 25.07.2012
Дата на приключване: 25.07.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Добрич
                    Добрич-град
Описание
Описание на проекта: Устойчиво развитие на клъстер "Кулинарни изкуства и гостоприемство"
Дейности: Подготовка на Дейност 1: Създаване и ресурсно обезпечаване на дейността на административното тяло на клъстера
Изпълнение на Дейност 1: Създаване и ресурсно обезпечаване на дейността на административното тяло на клъстера
Подготовка на Дейност 2: Повишаване капацитета на управителното и административното тяло на Клъстер “Кулинарни изкуства и гостоприемство”
Изпълнение на Дейност 2: Повишаване капацитета на управителното и административното тяло на Клъстер “Кулинарни изкуства и гостоприемство”
Подготовка на Дейност 3: Трансфер на ноу-хау, опит и добри практики
Изпълнение на Дейност 3: Трансфер на ноу-хау, опит и добри практики.
Подготовка и изпълнение на Дейност 4: Визуализация и публичност на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 5. Външен одит на проекта
Подготовка на Дейност 1: Разработване на Интернет страница на клъстера с он-лайн резервационна система и виртуални кулинарни турове. (Разработване на документация и избор на изпълнител съгласно ПМС 55/2007)
Изпълнение на Дейност 1: Разработване на Интернет страница на клъстера с он-лайн резервационна система и виртуални кулинарни турове.
Подготовка на Дейност 2: Проучване на пазара и разработване на маркетингова стратегия на клъстер “Кулинарно изкуство и гостоприемство”. (Разработване на документация и избор на изпълнител съгласно ПМС 55/2007)
Изпълнение на Дейност 2: Проучване на пазара и разработване на маркетингова стратегия на клъстер “Кулинарно изкуство и гостоприемство”.
Подготовка на Дейност 3: Разработване на рекламна стратегия на клъстера (Разработване на документация и избор на изпълнител съгласно ПМС 55/2007)
Изпълнение на Дейност 3: Разработване на рекламна стратегия на клъстера
Подготовка на Дейност 4: Изработване на информационни и рекламни материали (Разработване на документация и избор на изпълнител съгласно ПМС 55/2007)
Изпълнение на Дейност 4: Изработване на информационни и рекламни материали
Подготовка на Дейност 5: Организиране и провеждане на четири информационни събития в Североизточен район за планиране (Разработване на документация и избор на изпълнител съгласно ПМС 55/2007)
Изпълнение на Дейност 5: Организиране и провеждане на четири информационни събития в Североизточен район за планиране
Подготовка на Дейност 6: Организиране на национална конференция на тема “Кулинарията и гостоприемството – фактор за успешно развитие на туризма”. (Разработване на документация и избор на изпълнител съгласно ПМС 55/2007)
Изпълнение на Дейност 6: Организиране на национална конференция на тема “Кулинарията и гостоприемството – фактор за успешно развитие на туризма”.
Подготовка на Дейност 7: Организиране и провеждане на международно кулинарно изложение (Разработване на документация и избор на изпълнител съгласно ПМС 55/2007)
Изпълнение на Дейност 7: Организиране и провеждане на международно кулинарно изложение
Подготовка на Дейност 8: Участие в регионални, национални и международни изложения (Датите на подбраните за участие събития са точно определени за 2012 година, но това къде се позиционира тази дейност в графика на проекта зависи от това през кой месе
Подготовка и изпълнение на Дейност 8: Участие в регионални, национални и международни изложения
Разходи за възнаграждения
Kонсултантски услуги по изготвяне на проектното предложение
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 230 676 BGN
Общ бюджет: 241 780 BGN
БФП: 171 114 BGN
Общо изплатени средства: 171 114 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 171 114 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 27 953 BGN
2014 0 BGN
2015 143 161 BGN
171 114 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 145 447 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 23 760 BGN
2014 0 BGN
2015 121 687 BGN
145 447 BGN
В т.ч. Национално финансиране 25 667 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 4 193 BGN
2014 0 BGN
2015 21 474 BGN
25 667 BGN
Финансиране от бенефициента 82 569 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой клъстери – създадени/подкрепени вече съществуващи
Индикатор 2 Проекти, реализирани в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии (брой)
Индикатор 3 Създадени нови работни места в подкрепените клъстери
Индикатор 4 Създадени инвестиции в подкрепените клъстери
Индикатор 5 Реализирани проекти за подобряване на информационно-комуникационните технологии (ИКТ) в предприятията (брой)
Индикатор 6 Брой оформени кулинарни туристически дестинации на в резултат дейността на клъстера
Индикатор 7 Брой фирми, които декларират интерес да предлагат услуги и продукти в областта на кулинарията и кулинарния туризъм
Индикатор 8 Брой реализирани резервации чрез он-лайн резервационната система на клъстера
Индикатор 9 Членове на клъстера
Индикатор 10 Разработени стратегии
Индикатор 11 Проведени информационни събития, конференции, изложения
Индикатор 12 Разработени Интернет страници
Индикатор 13 Участие в национални и международни изложения


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз