Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.4.01-0016-C0001
Номер на проект: К-02-14
Наименование: Институционално изграждане и пазарно позициониране на Клъстер за здравен туризъм - България
Бенефициент: Клъстер за здравен туризъм - България
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 05.06.2012
Начална дата: 25.07.2012
Дата на приключване: 25.07.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Институционално изграждане и пазарно позициониране на клъстер за здравен туризъм - България
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1: Структуриране и ресурсно обезпечаване на административно тяло на клъстера
Подготовка и изпълнение на Дейност 2: Повишаване на капацитета за управление и координация на клъстера.
Подготовка и изпълнение на Дейност 3: Обмен на опит и добри практики
Подготовка и изпълнение на Дейност 5: Организиране на събитие за набиране на нови членове: Защо да участваме в здравен клъстер: гледната точка на деталните специалисти, туроператорите, застрахователя и банковата/финансовата институция (еднодневна ра
Подготовка и изпълнение на Дейност 6: Организиране на събитие за популяризиране марката на клъстера и привличане на нови членове: Здравният дентален туризъм в България - една година по-късно – двудневна конференция
Подготовка и изпълнение на Дейност 4: Организиране и провеждане на събитие за популяризиране на клъстера: Здравният дентален туризъм в България - реалности и перспективи (двудневна конференция
Подготовка и изпълнение на Дейност 7: Изграждане на интранет мрежа. Създаване на интернет страница и информационна база данни.
Подготовка и изпълнение на Дейност 8: Сътрудничество с други клъстери за работа в мрежа.
Подготовка и изпълнение на Дейност 9: Маркетингово проучване, анализ на целевите пазари и маркетингова стратегия; Изработване на бизнес план, инвестиционна и обща стратегия за развитието на клъстера
Подготовка и изпълнение на Дейност 10: Популяризиране името (марката) на Клъстера
Подготовка и изпълнение на Дейност 11: Одит и заверка на разходите по проекта
Подготовка и изпълнение на дейност 12: Визуализация
Разходи за консултантски услуги по изготвяне на проектното предложение по настоящата процедура
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 359 693 BGN
Общ бюджет: 427 628 BGN
БФП: 326 816 BGN
Общо изплатени средства: 326 816 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 326 816 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 71 938 BGN
2013 64 596 BGN
2014 144 025 BGN
2015 46 258 BGN
326 816 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 277 794 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 61 147 BGN
2013 54 907 BGN
2014 122 421 BGN
2015 39 319 BGN
277 794 BGN
В т.ч. Национално финансиране 49 022 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 10 791 BGN
2013 9 689 BGN
2014 21 604 BGN
2015 6 939 BGN
49 022 BGN
Финансиране от бенефициента 109 049 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой клъстери – създадени/подкрепени вече съществуващи
Индикатор 2 Проекти, реализирани в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии (брой)
Индикатор 3 Създадени нови работни места в подкрепените клъстери
Индикатор 4 Създадени инвестиции в подкрепените клъстери
Индикатор 5 Реализирани инвестиционни проекти (брой);
Индикатор 6 Реализирани проекти за подобряване на информационно-комуникационните технологии (ИКТ) в предприятията (брой)
Индикатор 7 Привлечени нови членове - Клъстер за здравен туризъм
Индикатор 8 Реализирани законодателни инициативи - Клъстер за здравен туризъм
Индикатор 9 Участие в транснационални мрежи - Клъстер за здравен туризъм
Индикатор 10 Привлечени пациенти - Клъстер за здравен туризъм


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз