Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0406-C0001
Номер на проект: ESF-2302-02-10003
Наименование: Безопасен труд-устойчиво развитие
Бенефициент: "ЛЕМЕКОН" АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 24.07.2012
Дата на приключване: 01.08.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Ямбол
                    Елхово
Описание
Описание на проекта: Подобряване качеството на живот, повишаване на производителността, засилване на социалното включване чрез подобряване на условията на труд в предприятието, професионалния и здравен статус на работната сила при спазване изискванията на законодателството (национално и европейско), принципите, залегнали в Регламент (ЕО) №1081/2006 г. и в съответствие с утвърдената фирмена политика по безопасност и здраве при работа; разработване и прилагане на практически инструменти за мотивация към здравословен и безопасен труд за работещите и работодател.
Дейности: Дейност 1: Окончателно сформиране на управленския екип (ръководител, координатори и т. н.) на Проекта и ясно разпределение на задачите и отговорностите в този екип В съответствие с Плана за действие по Проекта Управленският екип изработва детайлната разбивка на задачите по изпълнението на дейностите по Проекта в тяхната логическа последователност и утвърждава график за тяхното изпълнение. В съответствие с направената детайлна разбивка по задачи се утвърждават окончателно отговорниците за тяхното изпълнение и отчитане.
Дейност 2: Организация и осъществяване на дейностите по информиране и публичност Подготовка и провеждане на PR-кампания за популяризиране на Проекта и неговите цели, включваща провеждането на две презентации, на които ще бъдат поканени представители на ДРСЗ и ДБТ, както и на местните и централни медии. По време на първата презентация ще бъде представен Проектът, основните идеи и предвидените дейности, както и очакваните резултати. Втората презентация ще се проведе при приключването на Проекта и ще има характер на своеобразен обществен отчет за направеното по него и постигнатите резултати, както и за проблемите. При необходимост ще бъдат организирани и други брифинги, изпращането на съобщения и даване на интервюта от Ръководителя на Проекта и/или оторизирани представители на Водещата организация. Изработване и поставяне на подходящо място пред официалния вход на Водещата организация информационна табела за Проекта, отпечатване на информационен винил, който ще бъде поставен на билборд на Кандидата и ще допринесе за информираноста на широк кръг заинтересовани лица и популяризирането на Проекта и Оперативната Програма, дизайн, предпечат и печат на информационни брошури
Дейност 3: Подготовка и провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки Провеждане на процедури за възлагане с предмет: 1. Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност 2. Внедряване на система за управление на здравето и безопасността при работа OHSAS 18001 3. Сертифициране на система за управление на здравето и безопасността при работа OHSAS 18001 4. Разработване и прилагане на процедура за оценка на личните предпазни средства 5. Закупуване на работно облекло и ЛПС 6. СМР
Дейност 4: Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност Описание: Анализизът на условията на труд и организацията на трудовата дейност в производствена база ще се извърши въз основа на нормативните изисквания за състоянието на сгради, работни помещения, работни места, работно оборудване, организация на трудовата дейност, режим на труд и почивка, структура и численост на персонала и т. н. Ще се оценят извършените до момента дейности за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, в т. ч. вътрешни нормативни документи по ЗБУТ, инструктаж и обучение на работещите, фактори на работната среда, които подлежат на контрол, мониторинг на условията на труд, оценка на риска, програма с мерки за предотвратяване, намаляване и ограничаване на рисковете при работа, анализ на състоянието на ЛПС, осигурени и ползвани до момента, ефективност на употребата, анализ на здравното състояние и трудов травматизъм до момента и др. Въз основа на резултатите от прегледа ще са определени положителните практики в дейността на предприятието до момента и несъответствията в условията на труд; както и предложения за необходимите мерки за усъвършенстване на дейността по осигуряване на ЗБУТ, отстраняване на констатираните несъответствия в приоритетен ред и подобряване на условията на труд. Създаването на програми за предотвратяване, намаляване и ограничаване на идентифицираните рискове за здравето и безопасността на работещите ще цели изпълнението на планираните мерки, периодична оценка на ефективността им, проверка и предприемането на последващи корегиращи действия. Обосновка: Необходимостта от непрекъснатото прилагане на фирмената политика по ЗБУТ /система от методи и средства/ за подобряване на условията на работа в предприятието, оптимизиране на организацията на труда, работните места и трудовата задача, обучение на работещите за идентифицираните рискове при работа, използването на ЛПС, осъществяването на непрекъснат здравен мониторинг за запазване на висока и трайна работоспособност, качество на извършваната дейност и опазване здравето и работоспособността на работещите
Дейност 5: Разработване и прилагане на процедура за оценка на личните предпазни средства Разпределяне на ролите и отговорностите между членовете на екипа; анализ на състоянието на ЛПС, закупени и ползвани към момента на стартиране на проекта, ефектът от тяхната употреба; създаване на процедура за оценка на ЛПС по работни места с определяне на спецефичните показатели на защита и качества на материалите; обучение за начините за ползване, почистване и съхранение, проверка за изправност на ЛПС, създаването на иструкции за използването на ЛПС, правилно почистване и съхранение; избор на методи за контрол (създаване на въпросник) за сравнение на техническите характеристики с притежаваните, определяне на периодичност за контрол, определяне на състава на комисия за оценка на ефективността; създаване на чеклистове (анкети) за субективна оценка на работещите, използващи ЛПС и СРО, анализ на резултатите, оценка на ефективността и предприемане на коригиращи действия; Включване на здравно наблюдение по Наредба №3/87 г. за задължителните предварителни и периодични прегледи на работниците за извършване на здравен мониторинг и оценка на ролята и ефективността на използваните ЛПС. Последваща оценка на ефективността на предприетите коригиращи действия, създаване на система (методи и средства) за ефективно измерване на резултатите и тяхното използване за планирането и управлението на производствените процеси. Като част от управлението на риска за здравето и безопасността обучение за възможните рискове при работа, внедряване на безопасни работни техники, с цел предотвратяване на трудовия травматизъм и предпазване от заболявания на опорно-двигателния апарат, правилна употреба и съхранение на ЛПС, информираност и участие при внедряването на стандарта по безопасност; включване на модул устойчивото производство и потребление, ефективно използване на ресурсите, опазване на природата и околната среда, управлението на отпадъците и др. Обосновка: Необходимостта от създаването на система от методи и средства за усъвършенстване на трудовата дейност в предприятието, на управленските процеси, за създаване на лична мотивация в двете страни на трудовия процес – работодател и работещи за подобряване условията на труд, конкурентноспособността и качеството на живот.
Дейност 6: Внедряване на система OHSAS18001:2007 Внедряването на системата OHSAS18001:2007 включва следните етапи: Първи етап 1 Провеждане на предварителна среща с Ръководството на Организацията. 2. Провеждане от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на одит за оценка на съществуващото състояние на Системата за управление на Организацията в съответствие с изискванията на OHSAS 18001:2007 3. Анкетиране на Ръководителите на структурни единици за определяне на управляваните от тях процеси и документи. 4. Извършване на консултации по въпроси повдигнати като несъответствия по време на одита. 5. Внасяне на необходимите корекции и предоставяне на окончателен вариант на документи липсващи в системата за управление. Втори етап: 1. Методическа помощ при пробно внедряване, в т.ч.тестване на документите. 2. Провеждане от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на Вътрешен одит за оценка степента на съответствие на СУК спрямо определените в документите изисквания. 3. Консултиране по изпълнение на изискванията на OHSAS 18001:2007 за провеждане на Преглед от ръководството. 4. Отстраняване на несъответствията, констатирани в резултат на проведения вътрешен одит. 5 Предоставяне на клиента материали, улесняващи провеждането на бъдещи вътрешни одити към системата
Дейност 7: Сертифициране на система OHSAS18001:2007 Първоначалната оценка на системата за управление се извършва на два етапа: Първи етап: Преглед на документите на системата за управление за оценка на съответствието с избрания стандарт за сертификация, Втори етап: Последван от оценка на място на системата за управление. Всички записи, които са част от системата за управление, трябва да бъдат на разположение за прегледа.
Дейност 8: Закупуване на работно облекло и ЛПС Описание: Обект на процедурата за избор на изпълнител ще бъдат дейностите по проекта, свързани с доставката на ЛПС, отговарящи на основните изисквания за безопасност, залегнали в & 10 и 11 на Европейската директива 89/686 ЕЕС, с минимално негативно въздействие върху хората, работната и околната среда. Обосновка: С оценката на риска за здравето и безопасността на работещите са определени работните места и работните дейности, на които съществуват рискове за безопасността и здравето на работещите, които не могат да бъдат избегнати чрез колективни средства за защита или други мерки. Изготвен е изчерпателен списък на личните предпазни средства (ЛПС) и специално работно облекло по работни места/видове работа и длъжности. Поради наличие на множество рискови фактори с комбинирано въздействие е необходимо осигуряване на оптимален баланс между защита и комфорт при работа, водещ до повишена продуктивност и безопасност. Избор на ЛПС ще се основава на спазени принципи на ергономия - ЛПС трябва да бъдат разработени и произведени така, че при предвидимите условия на употреба, за които са предназначени, потребителят да може нормално да изпълнява свързаната с риск дейност при подходяща защита на възможно най-високо ниво в специфичната работна среда в предприятието и според заеманите длъжности на лицата.
Дейност 9: Извършване на СМР и доставка на оборудване По проекта са предвидени следните СМР: Демонтаж дървета павета и уплътняване на пясъчна основа Доставка и полагане на подложен бетон клас В7,5 MPа, деб. 5см Доставка и полагане на армирана бетонова настилка клас В20 MPа (филцова), деб. 10см Доставка и полагане на саморазливен под, високоустойчив, с епоксидна смола Доставка и полагане на полиетиленово покритие за хидроизолация под подложния бетон Армировка мрежа от стомана N8 през 20 см за подова настилка Окачен таван от PVC ламели, на конструкция Облицовка от PVC ламели, на конструкция, с изолация от каменна вата деб.4см Осветителни тела, окабеляване, окичване Вентилационна система (смукателна инсталация) за производствени помещения Уеднаквяването на подовата настилка, подмяната на съществуващите дървени павета с бетонова основа и саморазливна мазилка от епоксидна смола ще доведе до намаляване натоварванията на работниците, възможност за транспортиране на тежки детайли с колички и мотокари и електрокари; ще даде възможност за по-добро почистване на помещенията от стружки и други дребни частици и не на последно място – ще подобри условията на труд и ще доведе до превенция на трудови злополуки, случайни спъвания и наранявания. Подмяната на конструкцията на тавана с ПВЦ ламели, полагането на каменна вата, изграждането на вентилационна система и подмяната на осветителните тела ще намали запрашеността на помещението, ще повиши неговата енергийна ефективност, осветеност, което неминуемо ще доведе до по-добри условия на труд и намаляне на риска от трудови злополуки.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 181 761 BGN
Общ бюджет: 162 248 BGN
БФП: 162 248 BGN
Общо изплатени средства: 159 435 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 162 248 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 36 352 BGN
2013 123 082 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
159 435 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 137 911 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 30 899 BGN
2013 104 620 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
135 520 BGN
В т.ч. Национално финансиране 24 337 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 5 453 BGN
2013 18 462 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
23 915 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз