Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0012-C0001
Номер на проект: ESF-2302-04-01002
Наименование: Подобряване на условията на труд в Медицински център Медиана
Бенефициент: Медицински център Медиана ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 24.07.2012
Дата на приключване: 01.12.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Павликени
Описание
Описание на проекта: Настоящият проект цели подобряване условията на труд в медицинския център „Медиана” ЕООД, при спазване на нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа.
Дейности: Изпълнение на Дейност 1: Организация и управление на проекта. Описание на дейността: Управление и организация на дейностите за изпълнение на проекта относно: - вътрешен мониторинг/наблюдение на изпълнение на дейностите по проекта , финансово изпълнение; - процедури при избор на изпълнител за доставка/ предоставяне на услуги; - отчитане и изготвяне на доклади; - управление на процедурите съгласно изискванията при отчитане извършването на проектни дейности (анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност, общо или на елементи от нея, модернизация и/или реконструкция и/или обезопасяване на съществуващи обекти, машини и съоръжения, технологични процеси, свързани с подобрване на условията на труд, разработване и внедряване на система за управление на здравето и безопасността при работа сагласно BS OHSAS 18001:2007, обучения на служители за безопасна работа с нововъведено оборудване и технологии); - счетоводно отчитане на направените разходи. Обосновка на дейността: Дейностите по управление и организация са елемент от проекта осигуряващи успешно изпълнение на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по схема „Безопасен труд” от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР).
Подготовка и Изпълнение на Дейност 2: Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност, общо или на отделни елементи от нея. Описание на дейността. І. Общ анализ на организацията на трудовата дейност във фирмата и организация на дейността по структурни . 1. Общ анализ на организацията на трудовата дейност в медицинският център. 1.1. Организационна структура. 1.2. Фирмена политика. 1.3. Производствени дейности и ресурси. 1.4. Трудови стандарти. 1.5. Организация на управлението. 1.6. Управление на персонала. 2. Анализ на организацията на трудовата дейност по структурни звена. ІІ. Анализ на съответствието между минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд съгласно националното законодателство и действителното състояние във фирмата (преглед на документацията, наблюдение, интервюта) 1. Организационна структура за осигуряване на ЗБУТ. 2. Политика, цели и програми. Приложимо законодателство. 3. Технология на работните процеси. 4. Обекти, сгради, помещения, територия на фирмата. 5. Експлоатация на съоръжения с повишена опасност. 6. Използвани суровини и материали в трудовата дейност. Опасни химични вещества. 7. Производствено оборудване и съответствието му със съществените изисквания за безопасност. 8. Работна среда – параметри и норми. 9. Анализ на организацията на труда - съответствието на работната среда, трудовия процес, използваната технология и работното оборудване по работни места с нормите и изискванията за ЗБУТ. 10. Анализ на професионалните рискове и условията на труд. Вредни фактори за здравето и безопасността на работещите. 11. Ергономичност на работните места и процеси. 12. Трудов травматизъм, професионална заболяемост и свързани с труда заболявания. Здравен статус на работещите по структурни звена. Обслужване от СТМ. 13. Физиологични и психофизиологични норми на работния процес. Специална закрила. 14. Санитарно-битово състояние на работната среда. 15 Колективни мерки за защита, лични предпазни средства и специално предпазно облекло. 16. Подбор, обучение и квалификация в областта на БЗР. 17. Инструктаж и информираност на работещите за правилата за осигуряване на ЗБУТ . 18. Аварийна и пожарна безопасност. 19. Анализ на управлението на БЗР. 20. Състояние на фирмения контрол по БЗР. 21. Управление и мотивираност на персонала. 22. Анализ на системата за стимулиране и санкции за дейностите, свързани с БЗР. ІІІ. Проектиране на ефективна организация за безопасна и печеливша трудова дейност (интервюта със заинтересуваните лица, проектиране, допълване на документацията) - общо и на отделни елементи от нея, в т.ч.: 1. Оптимизиране на организационната структура за осигуряване на ЗБУТ . 2. Актуализиране на фирмената политика и цели по ЗБУТ 3. Рационализиране на работните дейности по работни места. 4. Проектиране на съответствие на обектите, сградите, помещенията и територията на фирмата с изискванията за БЗР. 5. Експлоатация на съоръжения с повишена опасност. 6. Използвани суровини и материали в трудовата дейност. Опасни химични вещества. 7. Производствено оборудване и съответствието му със съществените изисквания за безопасност. 8. Идентифициране на неидентифицирани вредни фактори за здравето и безопасността на работещите. Актуализиране на оценените професионални рискове. Проектиране на допълнителни превантивни мерки за защита и промоция на здравето. 9. Ергономичност на работните места и процеси. 10. Системи за индивидуално и фирмено управление на стреса при работа. 11. Мерки за подобряване на социалното партньорство във фирмата. 12. Колективни мерки за защита, лични предпазни средства и специално предпазно облекло. 13. Подобряване на санитарно-битово състояние на работната среда. 14. Въвеждане на система за подбор, обучение и квалификация в областта на БЗР. 15. Повишаване на ефективността на инструктажите и на информираността на работещите за правилата за осигуряване на ЗБУТ . 16. Аварийна и пожарна безопасност при експлоатация на обектите. 17. Повишаване на ефективността на управлението на БЗР. 18. Проектиране на работеща система от стимули и санкции за дейностите, свързани с БЗР. Обосновка на дейността:Дейността е задължителна по настоящата процедура и съответства на общите и специфични цели заложени в проекта. Анализа представлява основа за обективна оценка и обосновка за оптимизиране на работните процеси и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност в МЦ(медицинският център). Анализът ще даде отговор какви методи и средства ще бъдат използвани за отчитане на дейността и повишаване на трудовата дейност на служителите в предприятието.
Подготовка и Изпълнение на Дейност 3: Разработване, внедряване и сертификация на система за управление на здравето и безопасността при работа сагласно BS OHSAS 18001:2007. Описание на дейността. 1. Подготовка за разработване на системата. 1.1 Политика и ангажираност на ръководството. 1.2 Анализ на съществуващото състояние Определяне на процесите и опасностите във фирмата, за които е необходимо писмено описване. Идентификация на опасностите, оценка и контрол на риска, оценка на съответствието; законови изисквания; Анализиране на записите по условия на труд, преглед на документооборота за съответствие с изискванията на BS OHSAS 18001:2007. Извършване на необходимите актуализации. 1.2 Съставяне на план-програма и план-график за разработване на документите и внедряване на системата. 1.3 Обучение на специалистите от фирмата цели и програми, организация и персонал, обучение, комуникация и консултации; документи и записи; оперативен контрол, готовност за извънредни ситуации, наблюдение и измерване, разследване на инциденти и злополуки; коригиращи и превантивни действия, одит и преглед от ръководството Обучение на ръководството и специалисти за структурата, функциите и задачите на системата по BS OHSAS 18001:2007. 2. Разработване на документацията на системата. 2.1Разработване на процедурите от системата 2.1.1 Разработване на основните процедури от състава на системата, съгласно изискванията на BS OHSAS 18001:2007. 2.1.2 Разработване на документи и записи; оперативен контрол, готовност за извънредни ситуации, наблюдение и измерване, разследване на инциденти и злополуки от състава на системата. 2.1.3 Съгласуване утвърждаване на процедурите, документите и записите. 2.2 Разработване на наръчник на системата. 2.2.1 Разработване на Наръчник на системата. 2.2.2 Съгласуване на Наръчника. 3. Внедряване на системата. 4. Провеждане на цялостен предсертификационен одит на системата за оценка на внедряването й и определяне готовността за сертифициране, доклад от одита. Коригиращи и превантивни действия ако е необходимо. 5. Сертификация на системата за управление на здравето и безопасността при работа сагласно BS OHSAS 18001:2007. Обосновка на дейността: Стандартът предлага модел на система, която ще позволи на медицинския център да определя и управлява процесите по осигуряване на здравословни и безопасни условия труд, задавайки изисквания към основните елементи, от които следва да се изгражда една успешна СУЗБУТ. Въвеждането на система за управление на здравето и безопасността при работа сагласно BS OHSAS 18001:2007 демонстрира ангажираност на Медицински център „Медиана” ЕООД по отношение на здравето и безопасностт, да управлява и минимизира рисковете за трудовото здраве на своите служители и тези към които е насочена дейността й. Подпомага спазването на законовите задължения за безопасност на труда. Подобрява културата на безопасен труд в организацията. Намалява разходите по злополуки и подобрява ефикасността на труда. Подобрява репутацията на организацията за безопасен труд.
Подготовка и Изпълнение на Дейност 4: Модернизация на техноогичния процес и обезопасяване на процесите в отделение образна диагностика, посредством дигитализираща система за компютърна радиография. Описание на дейността: Медицински център "Медиана" ЕООД разполага със сектор „Образна диагностика”, който е неотменима част от дейността му. Рентгеновата диагностика сама по себе си носи вредности, които могат да се класифицират като неотменими и отменими. Неотменимите вредности са свързани с ренгеновите лъчи, които се ползват в диагностиката и дозата им подлежи на непрекъснат контрол, както на мястото на излъчването (рентгеновата тръба), така и на лицата, получаващи облъчване. Всички помещения в сектора са измазани със специална бариева мазилка, вратите са с вградена оловна ламарина, стъклата са оловни – така че вредностите се получават единствено от присъстващите в в сектора, работен персонал и пациенти. Облъчване получават работещите в сектора, чиято общо приета доза се контролира със специални, постоянно носещи на работното си облекло индивидуални дозиметри. Облъчването на пациентите се контролира със специален дозиметър (DAP камера), като се следи общата им годишна приета доза. Отменимите вредности са свързани с последващата обработка на рентгеночувствителните филми (плаки), които се обработват в лаборатория с помощта на специални проявители и фиксаж. Фиксажът и начина на обработка е свързан с отделянето на свободни газове – серен диоксид и оцетна киселина, които са вредни за организма. Разбира се към момента процесът е автоматизиран със специална проявителна машина, осигурени са контрол и елиминиране на вредностите, но те все още съществуват и са измерени. Тези химически вредности свързани с обработката на получения образ са отменими с въвеждането на процес на цифровизация на образа. За целта е необходимо да се въведе компютъризирана рентгенография (CR). Без подмяна на процеса и рентгеновата апаратура за получаване на образа на мястото на рентгеновата плака се постава друга рентгеночувастителна плака с възможност след изваждането и да се постави в специално ново устройство, което цифровизира образа от плаката, пренаса го в медицинската информационна система и възстановява плаката за многократна употреба. По този начин без да се променя производствения процес се преобразува една от допълнителните процедури, водеща след себе си редица предимства: елиминиране на химическите вредности на работещите, елиминиране на замърсяването на околната среда, отпадане на дейностите за контрол на химическите вредности и организацията на изхвърлянето на отпадъците и носителите им (специални туби), поевтиняване на процеса на обработка и получаване на образ. Тук е мястото да се отбележи, че именно така е организирана дейността в редица страни на Европейския съюз, до степен, че дори няма от къде да се закупи проявителна машина. Обосновка на дейността: - Нововъдената дигитализираща система за компютърна радиография Е с по-висок клас на защита, по-висока функционалност (изпращане на образите до различни точки: автоматично или ръчно, обработка на образите, архивиране и изпращане на образите извън болничното заведение до крайния потребител, печат), даваща възможност за по-безопасно изпълнение на трудовите задължения.
Подготовка и Изпълнение на Дейност 5: Обучения за безопасна работа с нововъведено оборудване. Описание на дейността. Целева група Бр Вид обучение Обосновка Лекар Лаборант 15 2 Безопасна работа с дигитализираща система за компютърна радиография и работа със специалицализиран софтуер за съхранение и обмен на данни свързани с изображения DICOM (Digital imaiging and communication in medicine). Закупена нова дигитализираща система за компютърна радиография , използваща софтуерна система съвместима с международен стандарт за съхранение и обмен на данни DICOM. Необходимост от усъвършенстване на подготовката ня медицинския персонал (лекари и лаборанти).
Подготовка и Изпълнение на Дейност 6: Информиране и публичност. Описание на дейността. Проектът предвижда дейности за информиране на широката общественост за финансовото подпомагане в рамките на оперативната програма „Развитие на човещките ресурси”, съфинансирана /финансирана от ЕСФ отговарящи на следните изисквания: 1 .Инсталиране на постоянна обяснителна табела. 2. В хода на изпълнение на програмата бенефициентът поставя информационно табло на мястото, където се извършват дейностите по операцията, в съответствие с указанията залегнали в ръководството за изпълнение на проекти по съответната процедура. 3. Когато определена операция се ползва от финансиране по линия на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” бенефициентът се задължава да информира участниците в операцията за финансирането от програмата и от Европеиския социален фонд на Европейския съюз. 4. Всеки документ, включително всяко уверение за участие или друг сертификат,свързани с операция от този тип включва позоваване, сочещо, че оперативната програма е съфинансирана от ЕСФ на ЕС. 5. Организиране на информационна презконференция за стартиране и финализиране на проекта. Обосновка на дейността: Дейностите по информиране и публичност отразяват политиката в рамките на общноста и в частност задачите и целите на ЕСФ за изпълнение целите на Европейската стратегия по заетостта и спомага за икономическото и социално сближаване на ЕС като подкрепя страните членки за развитие на човешките ресурси и постигане на пълна трудова заетост,насърчаване на образованието и обучението ,подобряване на конкурентноспособността на професионалната мобилност на заетите лица.
Подготовка и Изпълнение на Дейност 7 :Одит на изпълнението на проекта. Описание на дейността:Одиторският ангажимент включва проверка на междинни и окончателни финансови отчети по проекти за съответствие с всички изисквания на Договарящия орган, съгласуване на счетоводната система, която ще се прилага при изпълнението на проекта, уточняване на всички реквизити на първичните счетоводни документи. Обосновка на дейността:Правилата за управление на проекти, финансирани от Структурните фондове, препоръчавт независим финансов одит на финансовите отчети от регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 99 029 BGN
Общ бюджет: 94 873 BGN
БФП: 94 873 BGN
Общо изплатени средства: 94 872 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 94 873 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 19 806 BGN
2013 0 BGN
2014 75 066 BGN
2015 0 BGN
94 872 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 80 642 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 16 835 BGN
2013 0 BGN
2014 63 806 BGN
2015 0 BGN
80 641 BGN
В т.ч. Национално финансиране 14 231 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 2 971 BGN
2013 0 BGN
2014 11 260 BGN
2015 0 BGN
14 231 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз