Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0238-C0001
Номер на проект: ESF-2302-09-08001
Наименование: Обезопасяване на условията на труд в "ЕКИП ХОЛДИНГ" ЕООД
Бенефициент: Екип холдинг
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 24.07.2012
Дата на приключване: 01.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Кърджали
                    Кърджали
Описание
Описание на проекта: Повишаване на производителността на труда на работещите в “ЕКИП ХОЛДИНГ” ЕООД чрез подобряване на условията на труд при спазване на изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа
Дейности: Дейност 1. Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в “ЕКИП ХОЛДИНГ” ЕООД • В анализа на дейността ще бъдат застъпени следните елементи: • Увод, в който се описва сегашното състояние на предприятието и организацията на работния процес • Изложение и анализ, в които ще бъдат анализирани силните и слабите страни в структурата на работния процес в “ЕКИП ХОЛДИНГ” ЕООД и какви оценки на риска са разработени и внедрени • Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност, където експертите ще обосноват и опишат как ще се прилага и усъвършенства организацията на трудовата дейност. Ще бъдат и определени методите и средствата, които ще бъдат използвани за отчитане на дейността и повишаване на трудовата дейност на служителите в “ЕКИП ХОЛДИНГ” ЕООД Заключение
Дейност 2. Подобряване условията на труд, чрез реконструкция на отоплителната система в производствената база на “ЕКИП ХОЛДИНГ” ЕООД Предвижда се да се закупи оборудване, чрез обществена поръчка за да се възстанови съществуваща, но неработеща отоплителна система в производствените помещения на фирмата. Към настоящия момент производствените помещения на фирмата са неотопляеми, което създава изключителен дискомфорт при работа в по –студените сезони и е предпоставка за повече заболявания сред работниците и намаляване на производителността. Възстановяването на отоплителната система ще създаде условия за пълноценен работен процес.
Дейност 3. Закупуване на предпазни средства и специално работно облекло. Ще бъдат закупени лични предпазни средства и специално работно облекло, чрез обществена поръчка, както за работещите в производствените помещения , така и за тези които работят извън тях – здаромазачи, кофражисти,общи работници в строителството и др
Дейност 4. Обучение на служители за безопасна работа с нововъведеното оборудване и технологии Ще бъде избрана обучаваща организация, която да обучи служители на фирмата за безопасна работа с отоплителни съоръжения. Предвиденото обучение е съобразно изискванията на нормативните документи за квалификацията на работещите с топлотехнически инсталации.
Дейност 5. Управление на проекта Тази дейност ще се извършва от управленския екип на проекта по време на целия период на реализация на проекта и ще включва: • Наблюдение на изпълнението за установяване и предвиждане на отклонения от плана на проекта; • Наблюдение и контрол на дейностите по проекта по отношение на време, използвани ресурси и постигнато качество на за отделните етапи. • Изготвяне на технически и финансови отчети за изпълнението на проекта; • Провеждането на срещи на екипа на проекта за установяване на постигнатия напредък; • Управление на обхвата, времето, разходите, рисковете, комуникациите, промените и измерителите на проекта от страна на неговия управленски екип; • Предприемане на корективни мерки, за да се осигури изпълнението на проекта навреме, в рамките на бюджета и с необходимото качество;
Дейност 6. Публичност и визуализация Тази дейност ще се осъществи посредством съпътствуваща Програма за публичност и визуализация на Проекта, която състои в публикуване на три информационни материала, организиране на две пресконференции- при стартирането и приключването на проекта, непрекъснато актуализиране на информацията за дейностите по проекта в сайта на “ЕКИП ХОЛДИНГ” ЕООД, поставяне на две информационни табели, в съответствие с изискванията в „Ръководството за изпълнение на дейностите за информиране и публичност по ОП РЧР). Екипът за управление на проекта ще бъде отговорен и за изпълнение на Програмата за публичност и визуализация на Проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 115 674 BGN
Общ бюджет: 107 651 BGN
БФП: 107 651 BGN
Общо изплатени средства: 107 644 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 107 651 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 23 135 BGN
2013 0 BGN
2014 84 509 BGN
2015 0 BGN
107 644 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 91 503 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 19 665 BGN
2013 0 BGN
2014 71 833 BGN
2015 0 BGN
91 497 BGN
В т.ч. Национално финансиране 16 148 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 3 470 BGN
2013 0 BGN
2014 12 676 BGN
2015 0 BGN
16 147 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз