Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0110-C0001
Номер на проект: ESF-2302-01-11012
Наименование: Подобряване условията на труд в АСПО ЕООД
Бенефициент: "АСПО" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 24.07.2012
Дата на приключване: 24.04.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е насочена към подобряване условията на труд в Аспо ЕООД чрез изпълнение и спазване изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа. Реализацията на дейностите по проекта ще допринесе за оптимизиране управленската култура на компанията при регламентирането на труда и ще способства за увеличаване производителността на заетите лица.
Дейности: Дейност 1: Анализ на състоянието и проектиране организацията на трудовата дейност в Аспо ЕООД Изпълнението на дейността ще стартира непосредствено след подписване на Договора с Договарящия орган по Схемата. Екипът по проекта предвижда тази дейност да се реализира на два етапа/ поддейности: Етап 1: „Избор на изпълнител за разработване на анализа”. При разработването на проектното предложение бяха обмислени различните възможности за разработване на анализа. Беше избран вариантът за реализиране на услугата от външен изпълнител с цел постигането на максимална обективност и безпристрастност на анализа и препоръките относно трудовите процеси в организацията. Предварителните проучвания на екипа показват, че за търсената услуга, офертите на пазара са под 15 000 лева. Съгласно ПМС 55/12.03.2007г. и Ръководството за бенефициенти по Схемата, в такива случаи не се предвижда провеждане на процедура, а е достатъчно кандидата да събере 1 оферта. Предвид спецификата на трудовата дейност в Аспо, както и поради зададения минимум на съдържателната част на документа в Насоките по настоящата Схема, екипът предвижда доставчика на услугата да бъде избран въз основа на комплекс от критерии, съдържащи следния минимум: • Добра обосновка на съдържанието на всеки от разделите, зададени за Анализа, като задължителна дейност по Схемата; • Наличие на предишен опит и ноу-хау при разработване на анализи за безопасен труд и здраве; • Наличие на достатъчен човешки ресурс и експертиза. Етап 2: Разработване на Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в Аспо ЕООД Минималната структура на анализа, съгласно изискванията на Схемата, ще бъде: I. Въведение – в тази част ще бъде описана настоящата ситуация във фирма „Аспо“ и организацията на работния процес там; състоянието и организацията на осигуряването с ЛПС и СРО; необходимост от подобряване на работната среда, касаеща подобряване на условията на труд; необходимост и приложимост от внедряване на системи за управление на здравето и безопасността при работа – BS OHSAS 18001:2007 . II. Изложение и анализ – в тази част се очаква изпълнителят да опише силните и слабите страни в организацията на дейността в компанията; съответствието на използваните ЛПС и СРО с изискванията на Наредба 3/19.04.2001 и оценката на риска; да бъде направено сравнение на характеристиките на наличните лични предпазни средства с характеристиките на необходимите лични предпазни средства; анализ на необходимото оборудване включващ сравнение на наличното оборудване с предвиденото за закупуване и други. III. Обосновка и възможности за оптимизиране на работата – фокус ще бъде поставен върху нуждата от ЛПС и СРО; нови активи, свързани с подобрение на работната среда, описание на методите и средствата за отчитане на дейността и подобряване на трудовата дейност на служителите, както и ефекта от внедряване на система за управление за здравето и безопасността при работа. IV. Заключение – в тази част трябва да бъдат обобщени индикаторите за резултат – намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания чрез сравнителен анализ на данните от състоянието на здравословните и безопасни условия на труд преди въвеждане на мерките за подобряване условията на труд и резултатите след внедряването им.
Дейност 2: „Избор на изпълнител/и за доставка на отоплителни, осветителни тела и стъкла“ В рамките на тази дейност екипът по проекта предвижда да подготви пакет с тръжни документи, като, след одобрението му от ДО и ДРСЗ – София, проведе процедура „открит избор” за доставчици на горепосоченото оборудване. С цел подобяване на работните условия и предотвратяване на професионални заболявания и злополуки на работното място следва да се обнови осветлението в работните помещения. Наличното към момента осветление е морално остаряло и е необходима подмяна Наличното отопление към момента се осъществява чрез индивидуални отоплителни тела „Applomo”, закупени 2000 г., при които се губи топлина и средната температура е по-ниска. Чрез закупуването на нови по-ефективни, икономични и здравословни благоприятстващи отоплителни тела ще се подобри работната среда и условията на труд чрез осигуряване на благоприятна температура за работа. В допълнение към тази дейност следва да се подменят пукнати стъкла в производственото хале, които възпрепятстват поддържането на подходяща температура и нормални работни условия. Етап 1: Избор на изпълнители за доставка на отоплителни, осветителни тела и стъкла. Поради разнообразността на изискуемите артикули и с цел постигане на целесъобразност ще бъдат избрани и договорени доставки от трима изпълнители, всеки от които специализирал в доставка на посочените видове активи – осветителни, отоплителни тела и стъкла. Тъй като общата стойност на трите доставки не надвишават прага от 15 000 лева и съгласно ПМС 55/12.03.2007 г. и ръководството за бенефициентите по схемата не се предвижда провеждането на процедура – ще се осъществи чрез събиране на 1 оферта. Етап 2: Доставка на осветителни, отоплителни тела и стъкла. След избора на доставчици ще бъдат доставени новозакупените активи. Демонтажът на старите и монтажът на новите ще бъде организирам от фирмата кандидат, за което няма да се осъществяват разходи. По тази причина посочените дейности не фигурират към бюджета на проектното предложение.
Дейност 3: Избор на доставчик/ци и доставка на ЛПС и СРО. В рамките на тази дейност екипът по проекта предвижда да подготви пакет от документи с подробни характеристики на ЛПС и СРО за избор на доставчик. Етап 1: Избор на изпълнител за доставка на ЛПС и СРО Съгласно проектния бюджет и обосновката на Дейност 3, общата прогнозна стойност на необходимите ЛПС и СРО е 13 387.50лв. и съгласно ПМС 55/12.03.2007 г. и ръководството за бенефициентите по схемата не се предвижда провеждането на процедура – ще се осъществи чрез събиране на 1 оферта.. При подготовката и провеждането на процедурата ще бъдат спазвани всички изисквания и срокове на Ръководството за бенефициенти на Схемата. В екипите за управление на проекта и за избор на изпълнител/ и ще бъдат включени както експерти с достатъчно опит в провеждане на тръжни процедури по ОП РЧР, така и със специфични компетентности относно необходимите ЛПС и СРО за целевата група. Етап 2: Доставка на закупените ЛПС и СРО В т.4.4 от настоящия Формуляр е направено описание на целевата група по проекта и нейните потребности – 24 работници от фирма Аспо. Целевата група обхваща 80% от работещите в компанията и 100 % от тези, работата на които изисква използване на лични предпазни средства. Като приложение към Декларация Д2 от настоящия пакет с проектни документи е приложен утвърдения списък на Аспо ЕООД на работните места и видовете работа, при които се използват лични предпазни средства. За улеснение е приложена и извадка за целевата група. Количествата за закупуване, заложени в проекта, са определени по следния алгоритъм: • Всички ЛПС в експлоатация се водят в електронен регистър с дата на предоставяне, отговорно лице, уникален номер (когото е наличен), дата на годност (изчислена на база дата на предоставяне и срок на употреба). Приема се, че ЛПС, чиято годност изтича до април 2013 ще бъдат закупени в рамките на проекта. • Проектът включва и закупуване на ЛПС, които до момента не са осигурени • Работи се на сумирано работно време, през светлата част на денонощието – една основна смяна по 8 часа, съответно с начало 8:00 часа. Работата на представителите на целевите групи е в технологични помещения с използване на ръчни преносими електрически и механични инструменти. Рисковете за безопасността и здравето не могат да бъдат отстранени и се налага използване на лични предпазни средства.
Дейност 4: Внедряване на система BS OHSAS 18001:2007 за управление на здравето и безопасността при работа Ще бъде разработен и внедрен международен стандарт , който позволява пълна идентификация и контрол на опасностите като предоставя възможност за предотвратяване на потенциални рискове. Внедряването на системата ще допринесе за намяване на трудовите злополуки, редуциране на рисковете от инциденти и аварии в пълно съответствие с нормативните изисквания за безопасност при сихронизация на правилата за безопасност с производствения цикъл. Дейността ще допринесе за постигане на една от основние цели за заложената схема – Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания. Етап 1: Избор на изпълнител за разработване и внедряване на системата за управление на здравето и безопасността при работа Съгласно изискванията на ПМС 55 ще бъде събрана 1 оферта, тъй като стойността е под 15 000 лева. Избраният изпълнител ще отговаря за същинското разработване и внедряване на системата като я синхронизира с работните процеси в Аспо ЕООД. Етап 2: Избор на изпълнител за сертифициране на внедрената системата за управление на здравето и безопасността при работа Съгласно изискванията на ПМС 55 ще бъде събрана 1 оферта, тъй като стойността е под 15 000 лева. Процесът по внедряване на определени системи за управление и/или контрол са двуфазни като се осъществяват от независими лица с цел гарантиране на контрол и проверка за ефективността на внедрената система. Именно по тази причина ще бъдат избрани двама отделни изпълнители, които да извършат поетапно цялостното внедряване на системата BS OHSAS 18 001: 2007.
Дейност 5: Дейности за публичност и визуализация на проекта Съгласно изискванията на ПМС 55 ще бъде събрана 1 оферта. Съгласно изискванията към бенефициентите за информация и публичност, в рамките на проекта ще бъдат изготвени 2 информационни табели за оповестяване на проекта, които ще бъдат поставени в Централния офис на компанията в София и съответно в производствения цех в село Яна, Софийско; ще бъдат отпечатани 200 броя дипляни; ще бъдат поставени реквизитите за визуализация на закупените артикули в рамките на дейност 2 и дейност 3. Ще бъдат съблюдавани всички изисквания към конкретните лога и параметрите им за дейности, финансирани със средства от ОП „Развитие на човешките ресурси“
Дейност 6: Техническо и финансово изпълнение и управление на проекта на проекта През цялостното времетраене на проекта екипът по проекта ще подготвя доклади за напредъка по проекта, като следи за постигане на заложените индикатори. В края на проекта ще бъдат изготвени окончателните технически доклад, финансов отчет, окончателното искане за плащане и всички приложими документи, съгласно указанията в Ръководството за бенефициенти по Схемата.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 51 845 BGN
Общ бюджет: 51 626 BGN
БФП: 51 626 BGN
Общо изплатени средства: 51 626 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 51 626 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 10 369 BGN
2013 41 257 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
51 626 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 43 882 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 8 814 BGN
2013 35 068 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
43 882 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 744 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 555 BGN
2013 6 189 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
7 744 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз