Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0364-C0001
Номер на проект: ESF-2302-02-02009
Наименование: По-здрави и по-трудоспособни на работното място в МБАЛ Дева Мария
Бенефициент: Многопрофилна болница за активно лечение Дева Мария ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 25.07.2012
Дата на приключване: 01.09.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Бургас
Описание
Описание на проекта: Повишаване на производителността и адаптивността на служителите, чрез осигуряване на по-добри условия на труд на работното място.
Дейности: Дейност 1 Управление на проекта. В изпълнение на заложения в ОП хоризонтален принцип за добро управление на програми и проекти, се обособява като отделна дейност самото управление и изпълнение на проекта. В тази връзка за прозрачно и добро изпълнение екипа за управление на проекта (ЕУП) ще има за задача да организира и гарантира провеждането на всички заложени по проекта дейности; финансово и техническо отчитане, цялостната логистика на проекта, както и дейностите по наблюдение, контрол и вътрешна оценка при изпълнение на дейностите. В случай на необходимост, ще бъдат осъществявани корекции, отчетност на дейностите и разходите. Ще се изготвят протоколи от провеждането на работните срещи на ЕУП, по време, на които ще се обсъжда и отчита напредъка по проекта, срещани трудности и възможните решения за преодоляването им, ще се разпределят задачи и планират предстоящи дейности. На срещите ще бъдат обсъждани предстоящите разходи със счетоводителя, който ще регистрира съответствието на планираните разходи с предвиденото в проекта и ще контролира разходите, направени предходния месец, за съответствие и съобразност с правилата на програмата. Срещите ще бъдат своеобразен инструмент за контрол и проследяване на изпълнението на проектните дейности. Сформирането на екипа по проекта, ще бъде последвано от изготвяне и представяне пред ДО график на тръжните процедури за всички предвидени договори с изпълнители, независимо то тяхната стойност. Гарант за прозрачно и адекватно реализиране на заложеното по проекта, ще бъде сформирането на т. нар. Съвет за наблюдение и прозрачност, в които ще вземат участие Управителя и още 2 лица от фирмата (те ще бъдат определени допълнително, при реализиране на дейността), които не са ангажирани пряко в проектните дейности. Този орган ще изпълнява същевременно подкрепяща и коректива функция спрямо ЕУП. Предвижда се Съвета да бъде свикан регулярно (3 пъти) по време на изпълнението на проекта. На първото му заседание, Съвета ще бъде учреден и ще бъде разяснена функцията и ролята на този орган на неговите членове, ще бъде представен и самия проект пред тях. По време на заседанията, които ще бъдат протоколирани, Ръководителят на проекта ще има възможност да отчита напредъка по проекта, евентуални трудности, както и анонсиране на предстоящите дейности. ЕУП ще има задължението и отговорността, спазвайки всички задължителни изисквания за публичност и информиране, да положи максимални усилия за по-широкото популяризиране и разгласяване на целите на проекта, резултатите от него и не на последно място – източниците на финансиране.
Дейност 2 Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност. Анализът се извършва с оглед преглед, констатиране и проектиране на бъдещи дейности за подобряване и надграждане минимални изисквания за безопасните условия на труд в МБАЛ Дева Мария ЕООД. Анализът ще даде обобщен поглед за цялостното състояние, организационна политика и нагласи на служителите за постигане на оптимални условия на безопасност и здраве при работа. Дейността предвижда да бъде извършен анализ на следните области: • организацията на дейността; • работното оборудване; • работните места и пътищата за движение; • квалификацията на участниците в труда; • ефективната работа на средствата за колективна защита; • осигуряването и ползването на лични предпазни средства; • правилното оформяне и съхранение на документацията; • изпълнението на определените норми и задължения; • и на други, за които изпълнителя на дейността сметне за нужни в процеса на провеждане на изследването. По време на изготвянето на анализа ще бъде обърнато специално внимание на проблемите, свързани със стреса в работата. Стресът не е заболяване, но ако той е силно изразен и човекът е подложен продължително време на неговото въздействие, може да доведе до психически и физически увреждания – депресии, нервно разстройство, заболявания на сърдечно-съдовата система и др. Според данните от Стратегия за безопасност и здраве при работа 2008-2012, най-голяма е опасността от психосоциални рискове при категорията на работещите, заети, обслужващи клиенти, пациенти и други потребители, най-високи са показателите за здравеопазването (24%), следвани от транспорта (20%) и услугите (21%). Дейността ще бъде възложена на външен изпълнител, избран по реда на ПМС № 55/12.03.2007 г. Ще бъдат заложени минималните изисквания за структурата на анализа както следва: I. Въведение. II. Изложение и анализ. III. Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност. IV. Заключение. Чрез анализ ще се идентифицират ситуации и дейности, които е възможно да имат увреждащо действие и за които няма достатъчно информация преди стартиране на проекта. Източниците на информация, които ще бъдат както вътре, така и извън фирмата, за да може да бъде максимално обективен анализа. Събраната и обобщена информация ще бъде предпоствка за взимането на последващи решения от ръководството за възможните коригиращи мерки, които ще трябва да се предприемат. Ще могат да се определят и приоритети за работа по подобряване на условията на труд във фирмата.
Дейност 3 Реконструкция и модернизация на асансьорна уредба. Във връзка с изпълнение на план-програмата за превенцнция на риска за дравето, т. IV, т. 4 (приложена), се предвиждат строително-монтажни дейности за реконструкция и модернизация на асансьорната уредба. Дейността ще бъде възложена на изпълнител, съгласно ПМС № 55/12.03.2007 г. за извършване на пълно инженерингова услуга: работeн проект, доставка, монтаж и пуск на инсталацията, с представяне на протокол от оторизирана лаборатория за достигнатите параметри на инсталацията в експлоатационни условия. Така извършената реконструкция ще доведе до надграждане на минималните изисквания по безопасност на труда и здравето в МБАЛ Дева Мария ЕООД.
Дейност 4 Закупуване на предпазни средства и специално работно облекло. Съществено значение за осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд за лекарски и медицинския персонал имат специалното работно облекло и личните предпазни средства. Необходимостта от закупуването прозитизча поради изтичане срока на годност и износването на самото работно облекло и ЛПС от една страна и от другс – спасзване на предписанията и план-програмата за превенцнция на риска за здравето. Основните препоръки в тази насока, които ще се изпълнят са повишен конфорт на служителите и намален до минимум контакта и задържането на биологични агенти при работа, да се намали в по-голяма степен експозицията при работа в среда с йонизиращо лъчение. По проекта се предвижда закупуването на работно облекло и лични предпазни средства за длъжностите, утвърдени по списък от Управителя на МБАЛ Дева Мария ЕООД. Подробно са изброени в Приложение А 3.1. Предвидени са закупуване на следните видове ЛПС и специално работно облекло: - Лъчезащитна яка; - Модел тип манто; - Манто с оловен еквивалент; - Лъчезащитни очила. За изпълнение на дейността ще бъде избран изпълнител по реда на ПМС 55 на МС от 12.03.2007 г., като задължително ще се заложат изисквания предпазните средства и специалното работно облекло да осигуряват защита срещу опасностите, да не са вредни за здравето и да не пречат на извършването на работата.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 113 318 BGN
Общ бюджет: 109 096 BGN
БФП: 109 096 BGN
Общо изплатени средства: 108 665 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 109 096 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 22 664 BGN
2013 56 128 BGN
2014 29 874 BGN
2015 0 BGN
108 665 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 92 732 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 19 264 BGN
2013 47 708 BGN
2014 25 393 BGN
2015 0 BGN
92 365 BGN
В т.ч. Национално финансиране 16 364 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 3 400 BGN
2013 8 419 BGN
2014 4 481 BGN
2015 0 BGN
16 300 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз