Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0334-C0001
Номер на проект: ESF-2302-01-04001
Наименование: Подобряване условията на труд на работното място в АРТ Техно Груо ООД
Бенефициент: "Арт Техно Гроуп" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 24.07.2012
Дата на приключване: 01.03.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Проектното предложение отговаря на общите цели на схемата за безвъзмездна помощ, тъй като цели подобряване качеството на живот чрез създаване на социален капитал, както и формиране на базови трудови навици. С настоящия проект ще се създадат условия за развитие на социалната икономика, формиране на трудови умения, като същевременно се стимулират инициативи за подобряване производителността на заетите.
Дейности: Дейност 1: Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност За изпълнение на дейността ще се наеме правоспособна фирма в опит при прилагането на мерки за здравословни и безопасни условия на труд. Изпълнението на дейността включва няколко етапа: -Ще се направи анализ на трудовата структура на организацията, ще се опише сегашното състояние на предприятието и организацията на работния процес; - Ще се направи оценка на силните и слабите страни в структурата на трудовия процес; -Анализ на оценките на риска, които са разработени и внедрени в предприятието; -Изготвяне на оценка на необходимостта от оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност. В нея подробно ще се разпишат методи и средства, които ще бъдат използвани за отчитане на дейността и повишаване на трудовата дейност на служителите. -Метод превантивност – целта на метода е рисковете да се премах¬ват изпреварващо, превантивно още преди да са причинили увреждания на рабо-тещите. Постига се висо¬ко ниво на безопасност и здраве на работните места, като се прилагат такива мерки или методи, че да се избегнат или отстранят всич¬ки опасности, пораждащи рискове. Подробно ще се разпишат средствата за колективна защита срещу рисковете, създавани при работа, борба с риска там, където възниква, приспособяване на работата към индивидуалните физически и психо-физиологични характеристики на човека, прилагане на последните достижения на техническия прогрес, заместване на опасни материали, вещества, оборудване, организация на труда и производството с безопасни или с по-малко опасни, мерки за регламентирано поведение на работещите и стриктно спазване на процедурите за изпълнение на работата по безопасен начин, лични предпазни средства, защитно облекло и обувки, знаци и сигнали за безопасност. -Метод интегриране – целта е повишаване ефективността на мерките за безопас¬ност и здраве и обединяване на дейнос¬тите за предотвратяване на промишлени аварии, за опазване на околната среда и за повишаване качеството на продукцията. -Метод на информирането, консултирането и съгласуването на действията по осигуряването на безопасност и здраве при работа с работещите или техните представители. На ниво предприятие сътрудничеството е необходимо да бъде осъществява¬но по цялата верига от идентифицирането на опасностите, оценяването на риска, обучението, инструктажа, консултирането и информираността на работниците до разработването на мерките за безопасност и тяхното въвеждане и поддържане. -В заключение анализа ще дава насоки за надграждане на дейността, за извършване на периодични оценки на риска и на работната среда;
Дейност 2: Проектиране и монтаж на общообменна вентилация на сектор „Вакуумно формоване„ При извършване на иамервания на факторите на работната среда бе констатирано, че условията на труд се характеризират като неблагоприятни по отношение на конкретен фактор на работната среда –химични агенти са превишаващи граничните стойности съобразно наредба № 13/ 2004г. Това е отразено в документът „Оценка на риска на работното място – машинен оператор „Пресоване на пластмаси” на стр.2, т.6 и т.10, който е приложение към настоящето проектно предложение. Необходимо да бъде проектирана и монтирана общообменна вентилация в сектор „Вакуумно формоване” на Кандидата с цел да бъде отстранено това неблагоприятно въздействие върху здравето на работещите 6 лица. С изпълнение на дейността трудовия процес ще бъде приведен в съответствие с нормите за това.
Дейност 3: Проектиране и монтаж на общообменна вентилация на сектор „Изработка на рекламни материали” При извършване на измервания на факторите на работната среда от квалифицирана фирма беше консатирано, че условията на труд се характеризират като неблагоприятни по отношение на конкретен фактор на работната среда –химични агенти са превишаващи граничните стойности съобразно наредба № 13/ 2004г. и е крайно необходимо да бъде проектирана и монтирана общообменна вентилация в сектор „Изработка на рекламни материали”. Целта на дейността е да бъде отстранено това неблагоприятно въздействие върху здравето на работещите 7 лица и приведен трудовия процес в съответствие с нормите за това.
Дейност 4: Провеждане на обучение на тема „Токсични вещества – работа, елиминиране, риск”във връзка с въведеното ново оборудване по проекта Изпълнението на дейността ще се възложи на подбрана фирма в съответствие с изискванията на ПМС 55. Обучението ще се проведе в на място в производствената база на Кандидата, където има всичко необходимо за провеждане на планираното обучение.Обучението ще обхване 13 лица, пряко ангажирани с работа с нововъведеното работно оборудване. Обучаемите лица ще се разпределят на две групи за да не прекъсва производствения цикъл на фирмата, а и за да може да се приложи учебният метод „Обучение в реална работна среда”. Дейността по обучение на работниците за работа с токсични вещества е свързана с превенцията на опасностите при работа и осигураване на надежна защита при работа във връзка с минимилизиране на риска от трудова злополука и професионални заболявания. Обучението ще обхване следните модули: -Модул 1 – Видове общи характеристики на токсичните вещества. Работа с токсични вещества; -Модул 2 – Рискове при използване на токсични вещества и елиминиране; -Модул 3 – Превенция на трудовите злополуки и професионални болести при работа с токсични вещества. Всеки модул е с обща продължителност от 60 учебни часа. Общата продължителност на обучението на тема „Токсични вещества – работа, елиминиране, риск” във връзка с въведеното ново оборудване по проекта е 180 часа /т.е. 3 модула Х 60 часа/.
Дейност 5: Провеждане на обучение на тема „Критични ситуации” във връзка с въведеното ново оборудване по проекта Кандидатът има създадена разгърната система за обучение и информация. Тя е в пълен синхрон с хоризонталните принципи – включва елемент на иновация, реализира се на основата на устойчиво развитие и при прилагане на принципа за равнопоставеност на всички участници. Изпълнението на дейността ще се възложи на подбрана фирма в съответствие с изискванията на ПМС 55. Обучението ще се проведе в на място в производствената база на Кандидата, където има всичко необходимо за провеждане на планираното обучение.Обучението ще обхване 13 лица, пряко ангажирани с работа с нововъведеното работно оборудване. Обучаемите лица ще се разпределят на две групи за да не прекъсва производствения цикъл на фирмата, а и за да може да се приложат учебните методи „Обучение в реална работна среда”, „Ролеви игри”. Обучаемите лица ще имат възможност да дискутират и обсъждат различни казуси. Планира се запознаване и обсъждане на възможни вероятни инциденти при работа. Обучението ще обхване 13 лица, като ще се проведе в рамките на 60 учебни часа.
Дейност 6: Разработване на стандарти за безопасни условия на труд във връзка с въвеждане на новото работно оборудване В рамките на изпълнение на дейността се предвижда възлагане на дейността на изпълнител съгласно разпоредите на ПМС 55. Към настоящия момент Кандидатът има постигнати стандарти по следните показатели, свързани със здравословните и безопасни условия на труд: - активен мониторинг по изпълнението на конкретните планове по ЗБУТ, на установените критерии за ефективност и на поставените цели; - системно инспектиране от специалистите по безопасност и здраве при работа във фирмата на системите за работа, работните помещения, работното оборудване, поведението на служителите и т.н.; -периодични медицински прегледи за служителите от Служба по трудова медицина; В рамките на настоящата дейност ще се изготвят нови надграждащи стандарти за безопасни условия на труд, които да осигурят: -високо качество на труда и организация на работа; -високо качество на управление на човешките ресурси; -висока надеждност на мерките, осигуряващи живота и здравето на работещите; При прилагане на стандартите Кандидата ще се стреми към постигане на т.н. култура на безопас¬ност на персонала, което е съвкупност от приложени високоефективни мерки за безопасност и здраве, плюс висока квалификация и изградено осъзнато поведение на работещите да спазват правилата и изискванията за безопасност. Съответно нововъведените стандарти ще допълнят досега изготвената документация по безопастни и здравословни условия на труд в предприятието и ще са неразделна част от стратегията на дружеството за безопасен труд.
Дейност 7: Информиране и публичност В рамките на дейността ще бъдат изработени, отпечатани и разпространени 500 брошури, съдържащи информация относно провежданите дейности и резултатите от тях. Брошурите ще съдържат информация за проекта, дейноститe, както и информация относно полученото финансиране по ОП „РЧР”. В допълнение, брошурите ще съдържат информация относно постигнатите резултати. Брошурите ще бъдат разпространени на публични места, сред заинтересовани страни и партньори, чрез което ще достигнат до най-голям брой хора. В рамките на дейността се предвижда изработката на 2 броя информационни табели 60х 112 см. В началото и в края на проекта ще се публикуват два материала в медиите. Всички дейности, свързани с информиране и публичност изцяло отговарят на изискванията за публичност и визуализация по настоящата схема за безвъзмездна финансова помощ.
Дейност 8: Управление на проекта. Отчитане на дейностите извършени от екипа по проекта.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"НИКИ" ЕООД
ЕТ "КАПРИКОРН 92 - Радка Рашкова"
"Сечо" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 61 632 BGN
Общ бюджет: 61 047 BGN
БФП: 61 047 BGN
Общо изплатени средства: 61 045 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 61 047 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 12 326 BGN
2013 48 719 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
61 045 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 51 890 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 10 477 BGN
2013 41 411 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
51 888 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 157 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 849 BGN
2013 7 308 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
9 157 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз