Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0305-C0001
Номер на проект: ESF-2302-02-02005
Наименование: По-добра производителност на труда, при по-добри условия на работа в Адел - М ЕООД
Бенефициент: "Адел - М" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 24.07.2012
Дата на приключване: 01.09.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Бургас
Описание
Описание на проекта: Повишаване на производителността на труда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд в „АДЕЛ-М” ЕООД.
Дейности: Дейност 1. Изграждане на операционен мениджмънт - подготовка и изпълнение. Дейността ще осигури сформиране на екип, който да организира и ръководи изпълнението на проекта, неговия мониторинг и координация на дейностите. Мениджмънтът на проекта ще носи отговорността да управлява и сключва договорите между членовете на екипа и Кандидата. С тази дейност се цели още създаване на методология за управление на проекта, както и адаптиране на Плана за действие на проекта към актуалното време и окончателното разпределение на задачите между членовете в екипа за управление на проекта.
Дейност 2. Управление на проекта - подготовка. Изпълнението на дейността покрива нуждата от координиране на дейностите от Екипа за управление на проекта и ежемесечното отчитане на етапите на работа. Изпълнението на конкретните действия, заложени в дейността гарантира успешното изпълнение на необходимите дейности, свързани с финансовия контрол и финансовото осигуряване на управлението на проекта.
Дейност 3. Анализ и проектиране на организацията на трудовата дейност - подготовка и изпълнение. Дейността ще осигури необходимата теоретична и практическа основа за анализ на следните елементи на системата за организация на труда: - Разделение и коопериране на труда; - Организация на работното място; - Форми на организацията на труда; - Методи на работа; - Трудови стандарти; - Режими на труд и почивка.
Дейност 4. Внедряване на проектираните и усъвършенстваните елементи на организацията на труда - подготовка и изпълнение. Необходимостта от внедряването на проектираните и усъвършенствани елементи в системата на организацията на труда се обуславя от нуждата от практическо реализиране и въвеждане на елементите на системата за организацията на труда, което да доведе до повишаване на производителността и конкурентоспособността на труда в „АДЕЛ-М” ЕООД.
Дейност 5. Реконструкция и обезопасяване на съществуващи обекти, свързани с подобряването на условията на труда - подготовка. В рамките на дейността ще бъдат извършени реконструкция и обезопасяване на битови помещения в складовата база на "АДЕЛ - М" ЕООД в село Изворище. С изпълнението на дейността ще бъде осъществен текущ ремонт на битови помещения в база на фирмата. Съгласно чл. 282 от КТ, работодателят е длъжен да осигурява условия за санитарно-битово обслужване на работниците и служителите съобразно санитарните норми и изисквания. В дейността се предвижда да бъдат извършени дейности за подмяна на съществуващи санитарно-хигиенни съоръжения, дограма, саниране и хигиенизиране на помещенията, осигуряване на топла течаща вода, с което ще се постигне оптимизиране на условията на труд и санитарно-битовото обслужване на работещите. Всички тези действия ще осигурят по-добри условия на труд на работниците.
Дейност 6. Закупуване на предпазни средства и специално работно облекло - подготовка. В съответствие с разпоредбите на Наредба №3/2001 за минималните изисквания за безопасност и опазването на здравето на работещите при използването на ЛПС на работното място, работодателят е осигурил един минимум от ЛПС, които, предвид изпълняваните дейности и съществуващите опасности за здравето и безопасността на работниците, не са достатъчни да осигурят адекватна защита. Във връзка с конкретните условия на труд в предприятието, свързани с влиянието на редица вредни фактори и рискове от наранявания, травми и професионални заболявания се налага да се закупят нови по-модерни, по-сигурни и осигуряващи безопасността и здравето при работа лични предпазни средства и специално работно облекло.
Дейност 7. Наблюдение и контрол на изпълнението на дейностите и постигнатите резултати - подготовка. Дейността ще осигури наличието на постоянна информация, която ще бъда стабилна основа за осъществяването постоянен контрол и вътрешно оценяване. Постоянният контрол и вътрешното оценяване по проекта ще включват дейности по създаване на системи за наблюдение на процеса на изпълнение на проекта и за самооценка и въвеждане на корекции.
Дейност 8. Популяризиране на проекта и на ОП „Развитие на човешките ресурси - подготовка. Дейността предвижда отпечатване на дипляни, плакати и табла, и тяхното разпространение. Предвиждат се още публикации и съобщения за проекта в интернет и в специализирания печат. Всички тези действия целят информацията за проекта, процедурата „Безопасен труд” и ОП „РЧР” да достигне до максимален брой малки, средни и големи предприятия.
Дейност 9. Отчитане на изпълнението на дейностите по проекта - подготовка. Изпълнението на дейността включва изготвяне на: - месечни справки; - междинни и заключителен технически доклади; - междинни и окончателен финансови отчети - декларации за допустимите разходи.
Дейност 10. Анализ и оценка на постигнатите резултати от изпълнението на дейностите по проекта - подготовка. Изпълнението на дейността ще даде възможност за анализ на резултатите от проектирането и усъвършенстването на системата на организация на трудовата дейност. Необходимостта от нея се обуславя от нуждата от разработване на анализ и оценка на състоянието на организацията на труда след внедряването на проектираните и усъвършенствани елементи. Направеният анализ ще съдържа оценка за дейностите изпълнени по проектното предложение и оценка относно ефекта от тях за усъвършенстването на организацията на труда и за подобряване на здравословните и безопасни условия на труд.
Дейност 2. Управление на проекта - изпълнение. Изпълнението на дейността покрива нуждата от координиране на дейностите от Екипа за управление на проекта и ежемесечното отчитане на етапите на работа. Изпълнението на конкретните действия, заложени в дейността гарантира успешното изпълнение на необходимите дейности, свързани с финансовия контрол и финансовото осигуряване на управлението на проекта
Дейност 5. Реконструкция и обезопасяване на съществуващи обекти, свързани с подобряването на условията на труда - изпълнение. В рамките на дейността ще бъдат извършени реконструкция и обезопасяване на битови помещения в складовата база на "АДЕЛ - М" ЕООД в село Изворище. С изпълнението на дейността ще бъде осъществен текущ ремонт на битови помещения в база на фирмата. Съгласно чл. 282 от КТ, работодателят е длъжен да осигурява условия за санитарно-битово обслужване на работниците и служителите съобразно санитарните норми и изисквания. В дейността се предвижда да бъдат извършени дейности за подмяна на съществуващи санитарно-хигиенни съоръжения, дограма, саниране и хигиенизиране на помещенията, осигуряване на топла течаща вода, с което ще се постигне оптимизиране на условията на труд и санитарно-битовото обслужване на работещите. Всички тези действия ще осигурят по-добри условия на труд на работниците.
Дейност 6. Закупуване на предпазни средства и специално работно облекло - изпълнение. В съответствие с разпоредбите на Наредба №3/2001 за минималните изисквания за безопасност и опазването на здравето на работещите при използването на ЛПС на работното място, работодателят е осигурил един минимум от ЛПС, които, предвид изпълняваните дейности и съществуващите опасности за здравето и безопасността на работниците, не са достатъчни да осигурят адекватна защита. Във връзка с конкретните условия на труд в предприятието, свързани с влиянието на редица вредни фактори и рискове от наранявания, травми и професионални заболявания се налага да се закупят нови по-модерни, по-сигурни и осигуряващи безопасността и здравето при работа лични предпазни средства и специално работно облекло.
Дейност 7. Наблюдение и контрол на изпълнението на дейностите и постигнатите резултати - изпълнение. Дейността ще осигури наличието на постоянна информация, която ще бъда стабилна основа за осъществяването постоянен контрол и вътрешно оценяване. Постоянният контрол и вътрешното оценяване по проекта ще включват дейности по създаване на системи за наблюдение на процеса на изпълнение на проекта и за самооценка и въвеждане на корекции.
Дейност 8. Популяризиране на проекта и на ОП „Развитие на човешките ресурси - изпълнение. Дейността предвижда отпечатване на дипляни, плакати и табла, и тяхното разпространение. Предвиждат се още публикации и съобщения за проекта в интернет и в специализирания печат. Всички тези действия целят информацията за проекта, процедурата „Безопасен труд” и ОП „РЧР” да достигне до максимален брой малки, средни и големи предприятия.
Дейност 9. Отчитане на изпълнението на дейностите по проекта - изпълнение. Изпълнението на дейността включва изготвяне на: - месечни справки; - междинни и заключителен технически доклади; - междинни и окончателен финансови отчети - декларации за допустимите разходи.
Дейност 10. Анализ и оценка на постигнатите резултати от изпълнението на дейностите по проекта - изпълнение. Изпълнението на дейността ще даде възможност за анализ на резултатите от проектирането и усъвършенстването на системата на организация на трудовата дейност. Необходимостта от нея се обуславя от нуждата от разработване на анализ и оценка на състоянието на организацията на труда след внедряването на проектираните и усъвършенствани елементи. Направеният анализ ще съдържа оценка за дейностите изпълнени по проектното предложение и оценка относно ефекта от тях за усъвършенстването на организацията на труда и за подобряване на здравословните и безопасни условия на труд.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 94 030 BGN
Общ бюджет: 92 939 BGN
БФП: 92 939 BGN
Общо изплатени средства: 92 939 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 92 939 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 18 806 BGN
2013 0 BGN
2014 74 133 BGN
2015 0 BGN
92 939 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 78 998 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 15 985 BGN
2013 0 BGN
2014 63 013 BGN
2015 0 BGN
78 998 BGN
В т.ч. Национално финансиране 13 941 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 2 821 BGN
2013 0 BGN
2014 11 120 BGN
2015 0 BGN
13 941 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз