Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0240-C0001
Номер на проект: ESF-2302-07-13003
Наименование: Подобряване на условията на труд и безопасността на труда в "Изолат" ООД
Бенефициент: Изолат ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 24.07.2012
Дата на приключване: 01.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Русе
Описание
Описание на проекта: 1. Подобряване условията на труд и безопасността на труда на работното място, привеждане на условията на труд в съответствие с изискванията на европейския пазар. 2. Усъвършенстване на управленските процеси и изграждане на съвременна система за безопасност на труда и повишаване на производителността на труда.
Дейности: Дейност 1 Съставяне на екип. Планиране и изпълнение на дейностите. Контрол и отчетност Началото на проекта ще бъде поставено с избора на екип – ръководител, координатор и счетоводител. Това са хората, които ще се грижат за точното и правилно изпълнение на дейностите описани в плана за изпълнение на проекта. На първата среща под формата на план за изпълнение на проекта ясно ще бъдат структурирани действията, отговорностите и задачите на всеки един от тях. Планът за изпълнение на проекта ще бъде поставен в офиса на фирмата и ръководителя ще има непрекъснат контрол върху неговото изпълнение.
Дейност 2 Подбор и договаряне с организация, която ще направи Анализ и проектиране на организацията на трудовата дейност Дейността е необходима съгласно изискванията на програмата с цел прозрачност при вземането на решения и тяхното прилагане
Дейност 3 Извършване на Анализ и проектиране на организацията на трудовата дейност Дейността е необходима за изпълнението на целите на проекта и ще допринесе за подобряване на здравословните и безопасни условия на труд в Изолат ООД.
Дейност 4 Подбор и договаряне с организация, която ще разработи и въведе система за управление на здравословни и безопасни условия на труд съгласно OHSAS 18001 Дейността е необходима съгласно изискванията на програмата с цел прозрачност при вземането на решения и тяхното прилагане
Дейност 5 Разработване и въвеждане на система за управление на здравословни и безопасни условия на труд съгласно OHSAS 18001 Дейността е необходима за изпълнението на целите на проекта и ще допринесе за подобряване на здравословните и безопасни условия на труд в Изолат ООД.
Дейност 6 Избор и договаряне с доставчик на аспирация, вентилация и климатизация за производствените помещения Дейността е необходима съгласно изискванията на програмата с цел прозрачност при вземането на решения и тяхното прилагане. Извършва се съгласно препоръките на службата по трудова медицина.
Дейност 7 Доставка и монтаж на аспирация, вентилация и климатизация за производствените помещения Избраният доставчик ще достави и монтира оборудването. Ще се направят необходимите настройки и ще се обучи персонала. Дейността допринася за подобряване на условията и безопасността на труда и се извършва на основание на препоръките на службата по трудова медицина. Извършва се съгласно препоръките на службата по трудова медицина.
Дейност 8 Публичност Дейността е необходима съгласно изискванията на съгласно съгласно правилата на Регламент (ЕК) № 1828/2006 на Европейската комисия от 8 декември 2006 г. относно реда и начина на изпълнение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета за определянето на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и на Регламент 1080/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за регионално развитие.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 68 395 BGN
Общ бюджет: 67 967 BGN
БФП: 67 967 BGN
Общо изплатени средства: 54 288 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 67 967 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 13 679 BGN
2013 0 BGN
2014 40 609 BGN
2015 0 BGN
54 288 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 57 772 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 11 627 BGN
2013 0 BGN
2014 34 518 BGN
2015 0 BGN
46 145 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 195 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 2 052 BGN
2013 0 BGN
2014 6 091 BGN
2015 0 BGN
8 143 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз