Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0309-C0001
Номер на проект: ESF-2302-02-02010
Наименование: Организация на труда и обезопасяване на работните процеси в Аква Системс АД
Бенефициент: Аква Системс АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 25.07.2012
Дата на приключване: 24.01.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Бургас
Описание
Описание на проекта: Повишаване на ефективността на производството и производителността на труда в „Аква системс” АД чрез осъществяване на комплекс от дейности, спомагащи за усъвършенстване на организацията на трудовата дейност и подобряване условията на труд във фирмата.
Дейности: Дейност 1. Изграждане на операционен мениджмънт. Изпълнението на дейността ще обезпечи нуждата от сформиране на екип, който да организира и ръководи изпълнението на проекта, неговия мониторинг и координация на дейностите. Мениджмънтът на проекта ще има отговорността да управлява и изпълнява сключването на договори между членовете на екипа и Кандидата. С тази дейност се цели още създаване на методология за управление на проекта, както и адаптиране на Плана за действие на проекта към актуалното време и окончателното разпределение на задачите между членовете в екипа за управление на проекта.
Дейност 2. Управление на проекта. Изпълнението на дейността покрива нуждата от координиране на дейностите от Екипа за управление на проекта и ежемесечното отчитане на етапите на работа. Дейността гарантира успешното изпълнение на необходимите дейности, свързани с периодичен финансов контрол и финансово осигуряване на управлението на проекта.
Дейност 3. Анализ и проектиране на организацията на трудовата дейност. Дейността ще осигури необходимата теоретична и практическа основа за анализ на следните елементи на системата за организация на труда: - Разделение и коопериране на труда; - Организация на работното място; - Форми на организацията на труда; - Методи на работа; - Трудови стандарти; - Режими на труд и почивка.
Дейност 4. Въвеждане на проектираните и усъвършенстваните елементи на организацията на труда. Необходимостта от въвеждане на проектираните и усъвършенстваните елементи в системата на организацията на труда се обуславя от нуждата от практическо реализиране и въвеждане на проектираните и усъвършенствани елементи на системата за организацията на труда, което да допринесе за цялостното повишаване на производителността на труда и подобряване на здравето и безопасността на работните места в „Аква системс” АД
Дейност 5. Наблюдение и контрол на изпълнението на дейностите и резултатите от тях. Дейността се обуславя от нуждата от наличие на постоянен контрол и вътрешно оценяване, които да включват системи за наблюдение на процеса на изпълнение на проекта и за самооценка и въвеждане на корекции.
Дейност 6. Популяризиране на проекта и на ОП „Развитие на човешките ресурси”. Дейността предвижда отпечатване на дипляни, плакати и табла, и тяхното разпространение. Предвиждат се още публикации и съобщения за проекта в интернет и в специализирания печат. В рамките на дейността ще бъде извършено маркиране на закупените помощни обезопасяващи средства с информационни стикери.
Дейност 7. Отчитане на изпълнението на дейностите по проекта. Изпълнението на дейността включва изготвяне на: месечни справки; междинни и заключителен технически доклади; междинни и окончателен финансови отчети и на съответните декларации за допустимите разходи.
Дейност 8. Анализ и оценяване на резултатите от изпълнението на дейностите по проекта. Необходимостта от дейността се обуславя от нуждата от разработване на анализ и оценка на постигнатите резултати от изпълнението на дейностите по проекта и анализ и оценка на състоянието на организацията на труда след внедряването на проектираните и усъвършенствани елементи. Направеният анализ ще съдържа оценка за дейностите изпълнени по проектното предложение и оценка относно ефекта от тях за усъвършенстването на организацията на труда и за подобряване на здравословните и безопасни условия на труд.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 59 805 BGN
Общ бюджет: 59 357 BGN
БФП: 59 357 BGN
Общо изплатени средства: 59 357 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 59 357 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 11 961 BGN
2013 0 BGN
2014 47 396 BGN
2015 0 BGN
59 357 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 50 453 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 10 167 BGN
2013 0 BGN
2014 40 286 BGN
2015 0 BGN
50 453 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 903 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 794 BGN
2013 0 BGN
2014 7 109 BGN
2015 0 BGN
8 903 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз