Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0276-C0001
Номер на проект: ESF-2302-01-07010
Наименование: "Допълнителни мерки за подобряване на безопасността при работа
Бенефициент: ХОЛСИМ КАРИЕРНИ МАТЕРИАЛИ АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 25.07.2012
Дата на приключване: 01.09.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на безопасност при работа на служителите в Холсим кариерни материали
Дейности: Управление на проекта Хоризонтална дейност, която ще се извършва през целия период на реализация на проекта от сформираният екип за управление. По всяка дейност е предвиден подготвителен период, който предвижда подготовка и запознаване със същността на дейността и очакваните резултати, както и изготвяне на тръжна документация, там където е приложимо. Дейността ключва следните основни елементи, необходими за изпълнението на проекта: • Мобилизиране на екипа по проекта, определяне на задълженията и отговорностите и провеждане на регулярни срещи – вътрешни и с подизпълнителите; • Провеждане на процедури за избор на подизпълнител на отделните дейности по проекта; • Мониторинг и контрол върху реализацията на отделните дейности по проекта; • Спомагане изпълнението на дейностите за осигуряване на информация и публичност; • Подготовка на отделните доклади за изпълнението на проекта; • Финансово отчитане;
Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност. Във фирмата има извършван анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност, но се наблюдава необходимост за извършване на нов, поради възникнали в последно време слабости и нужда от оптимизиране. За изготвянето на анализа ще се изиска анкетиране на работещи от фирмата относно тяхното възприятие за състоянието на условията на труд. Проектът предвижда екип от трима експерти да извърши подробен оглед на работните места и да се запознае с вътрешно-фирмената документация по здраве и безопасност при работа и съществуващите към момента условия за безопасност и на тази основа да изготви съвременен такъв на основата както на задълбочен анализ, така и на предвидените за провеждане анкети на работещите. Анализът ще съдържа: Въведение, което описва сегашното състояние на предприятието и организацията на работния процес; Изложение и анализ, описващо силните и слабите страни в структурата на организационната дейност на трудовия процес и какви оценки на риска са разработени и внедрени; Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност, описваща как ще прилага и усъвършенства организацията на трудовата дейност в предприятието и какви методи и средства ще бъдат използвани за отчитане на дейността и повишаване на трудовата дейност на служителите в предприятието; Заключение.
Закупуване на предпазни средства и специално работно облекло. Във фирмата е извършена оценка на риска и въз основа на нея е изготвен списък на видовете дейности, за които се предоставят лични предпазни средства и специално работно облекло. Те осигуряват необходимата защита срещу съществуващите основни рискове, но все още има възможност за подобрения в следните области: - При студозащитното облекло – подходящо е да се повиши водонепропускливостта чрез използване на хидрофобиран плат, а не само на самфооризиран - При лятното облекло – използваният за производство на облеклата плат е хидрофобран, но здравината му би могла да се повиши чрез самфооризиране; - При тениската е необходимо повишаване на здравината като се използва плат с по-висока плътност; - Използваните полугащиризони и панталони могат да осигурят допълнителна защита при падане, удар, триене и други механични въздействия в областта на коляното, чрез вграждане на допълнителни джобове за поставяне на наколенки; - При работните обувки има възможности за подобряване на комфорта на работещите като се намалят предпоставките за изпотяване на краката, олекотяване на обувката, като вместо метално се използва композитно противоударно бомбе, намаляване на риска от подхлъзване, чрез използване на самопочистващ се грайфер, повишаване на издържливостта на обувката чрез промяна на типа на използваната лицева кожа, повишаване на защитата от вода, осигуряване на допълнителна защита от навяхване чрез използване на подходяща анатомична стелка,осигуряване на по-висока степен на антистатичност на ходилото, постигане на по-висок енергоабсорбиращ и ергономичен ефект; - Да се повиши комфортът за работещия при използване на предпазна каска чрез използване на абсорбиращ потта начелник. Да се постигне по-добра защита за главата чрез шест позиционно захващане на вътрешната към външната частта на каската. Освен ударозащитна каската да бъде и електрозащитна. Каската трябва да бъде с улеи за поставяне на антифони, шлем и други допълнителни предпазни средства; - Досега използваните антифони да бъдат заменени с такива с мека подложка за максимално удобство. Освен това предвидените за закупуване антифони трябва да могат да се носят с каска зад главата, като се използва мека лента; - По мнение на работещите досега използваните предпазни очила се запотяват относително бързо. Други техни недостатъци са надраскването на повърхността и ограничението на зрителното поле. Поради това ще се търсят очила, които са противонадраскващи и незапотяващи, гъвкави, с увеличено зрително поле, анатомична форма за отлично прилягане към лицето; - Предвижда се закупуването на предпазни ръкавици с по-голяма здравина от тази на досега използваните текстилни ръкавици; - Използваните към момента раменно-бедрени колани (сбруи) за работа на височина не осигуряват достатъчен комфорт и причиняват пристягане в областта на бедрата. Освен това те не позволяват позициониране на човека в работната зона, а за целта е необходим допълнителен позициониращ колан. Поради това се предвижда закупуването на раменно-бедрен колан (сбруя), който да е комбиниран фабрично с позициониращ колан и подложки за бедрата.
Обезопасяване на съществуващо съоръжение - Плаващо техническо средство „Самоходен шалан” Самоходният шалан е плавателен съд, задвижван със собствен двигател. Той се използва за превозване на отпадъчен материал (глина, камъни и др.), възникнал в резултат на първична преработка на изходна суровина (земна маса от дъното на изкуствено езеро). Използването на шалана е ежедневно. Въведено е в експлоатация през 1988 г. Не са констатирани съществени проблеми, свързани с приложението на шалана, от гледна точка на производствения процес, но в резултат на дългата употреба видимо са увредени елементи на съоръжението, свързани с безопасността. Самоходният шалан подлежи на технически надзор от страна на Изпълнителна агенция „Морска администрация” към Министерство на транспорта. Шаланът е преминал изискващият се годишен технически преглед и има разрешение за ползване. Въпреки това, в последните няколко години се констатират следните значими проблеми за живота и здравето на операторите на шалана и вътрешно-фирмения персонал за поддръжка : 1. Периодична поява на пробойни в корпуса на шалана. Това причинява необходимост от изпомпване на вода с потопяема помпа, извършване на аварийни ремонти в ограничено пространство с повишена влажност, липса на осветление, липса на достатъчна вентилация. При занижено внимание от страна на обслужващия персонал не е изключен и рискът от потъване на съоръжението; 2. Силно амортизирани предпазни парапети в задната част на шалана. Парапетите са видимо изкривени, а здравината им е под съмнение; 3. Нарушена цялост на предпазни бордове по контура на палубата; 4. Силно амортизирани (корозирали и изкривени) кнетове (елементи за привързване на шалана към брега); 5. Чести аварии на системата за звукова и светлинна сигнализация; 6. Остарели и ненадеждни предпазители на движещи се елементи на двигател, хидравлични цилиндри и задвижващи рейки, вериги, задвижващи части (кардан управление и задвижване, рулева колонка) и други. Периодично по съоръжението са извършвани малки ремонти, предимно от работещите, но мнението на ръководния персонал и на работещите е, че шаланът изисква спиране и извършване на ремонт от специализирана фирма.
Обучение на служители за безопасна работа с нововъведено работно оборудване и технологии. Предвижда се да се извършат обучения за работещите в цех „Чепинци при „Холсим кариерни материали” относно безопасност при работа с миячно-сортировъчна инсталация и плаващ грайферен багер. Обученията да покрият следните теми : - Обезопасяване на машини - 10 учебни часа на човек; - Процедура изолиране и блокиране на енергийни източници – 10 учебни часа на човек; - Работа в ограничени пространства – 10 учебни часа на човек; - Безопасност при работа на височина – 10 учебни часа на човек, от които 5 часа практически занятия; - Безопасност при извършване на огневи работи – 10 учебни часа на човек; - Обучение за оказване на първа долекарска помощ -10 учебни часа, от които 5 практически занятия; Обученията по всяка тема ще се провеждат по групи, ненадвишаващи 10 човека. Обученията по всяка тема ще завършат с изпит под формата на тест. Подробното съдържание на обучението и начина на представяне на учебния материал ще се съгласуват между специалисти от „Холсим кариерни материали” и външна обучаваща организация. Обученията да се проведат в зала, собственост на „Холсим кариерни материали”. Обосновката относно провеждането на описаното по-горе обучение е следната : Миячно-сортировъчната инсталация бе построена през 2009 г. и е заведена като фирмен актив на 31.12.2009 г. Едновременно с това бе монтиран и нов плаващ грайферен багер, който е заприходен като актив на 26.02.2010 г. След тази дата започна експлоатацията на двете нови съоръжения. Принципно машините, използвани в новата миячно-сортировъчна инсталация са познати на работещите и преди започване на експлоатацията на тази инсталация бе проведен извънреден инструктаж, съгласно изискванията на тогава действащата Наредба № 3 от 1996 г. относно видовете инструктажи. Подобна е и ситуацията с новия плаващ грайферен багер. В този случай работещите на багера бяха инструктирани от цеховото ръководство съвместно с представители на немската фирма „Фийбиг”, която достави и монтира багера. В процеса на експлоатация на инсталацията, обаче се установи, че е необходимо придобиването на нови умения от страна на персонала, обслужващ инсталацията. Основните причини за това са следните : - Новата инсталация е построена изцяло на открито, за разлика от предишната, която бе разположена в сграда на няколко етажа. Поради това се оказва, че някои дейности по ремонт или поддръжка изискват да се работи на опасна височина, понякога и над 15 м, като не винаги е възможно използването на обезопасени площадки на инсталацията; - Тъй като съоръжението е ново, все още се налагат по- чести настройки от обичайното, преди да се постигне оптимален производствен резултат. Това изисква работа в тесни места (сита и др.), които поради ограничените си размери, създават повишен риск от травми; - За осигуряване на безопасност при възникване на аварийни ситуации са използвани аварийни въжета, снабдени с нов тип крайни изключватели, различни от използваните при старата инсталация; - Използваните предпазители за обезопасяване на движещи се машинни елементи осигуряват много по-добра защита от предишните, но изискват по –задълбочени познания и умения в случаите на демонтаж и последващ монтаж; - Двигателите и някои други съоръжения са снабдени с прекъсвачи, позволяващи при изключено положение работещите и техния ръководител да предотвратят неразрешено включване, чрез прилагане на катинари. Това обаче изисква познаването на специална процедура, която във фирмите от групата на „Холсим” е наречена процедура по „Изолиране и блокиране на енергийните източници”; - При извършване на заваръчни или други огневи работи, поради открития вид на инсталацията е възможно да пострадат хора или оборудване, разположени на по-долно ниво от нивото на провеждане на огневите работи; Изброеното се отнася и за плаващия грайферен багер, като при него рискът от падане от височина (включително и във вода) е още по-съществен, особено при подмяна на някои елементи на багера, например въжета и багерна кофа. Това е основанието да се пристъпи към обучение, тематично насочено към основните рискови дейности при експлоатация на новите съоръжения, в съответствие с чл. 6, ал. 1, т. 6 от Наредба № РД – 07-2 от 16.12.2009 г.
Осигуряване на информация и публичност Дейността ще бъде подготвена от екипа по проекта, като за по-голямата част от дейността ще бъдат избрани външни изпълнители. Предвижда се да се направят 2 пресконференции относно проекта, целите, дейностите, очакваните резултати и финансовия принос на ЕС за реализирането му (1 пресконференция в началото на проекта и 1 в края на проекта). В допълнение, ще бъде изработена информационна табела, която ще бъде разположена на мястото на изпълнението на проекта. За постигане на по-широка публичност се предвижда и публикация с информация за проекта на уеб-страницата на фирмата. Също така ще бъдат поставяни стикери върху предвиденото за обезопасяване оборудване, щампи/стикери върху новозакупените предпазни средства и работно облекло, ще бъдат изработени брошури с информация за проекта, а в залата за провеждане на обученията ще бъдат поставен плакат. Всички мерки за информация и публичност, както и всички документи във връзка с изпълнението на проекта ще бъдат разработени и изпълнени съгласно Ръководството за изпълнение на дейности за информация и публичност по ОП „РЧР”. Тези мерки ще бъдат изисквани и от външните изпълнители на дейности по проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 62 923 BGN
Общ бюджет: 23 518 BGN
БФП: 18 814 BGN
Общо изплатени средства: 14 706 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 18 814 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 10 068 BGN
2013 0 BGN
2014 4 638 BGN
2015 0 BGN
14 706 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 15 992 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 8 558 BGN
2013 0 BGN
2014 3 943 BGN
2015 0 BGN
12 500 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 822 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 510 BGN
2013 0 BGN
2014 696 BGN
2015 0 BGN
2 206 BGN
Финансиране от бенефициента 12 585 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз