Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0312-C0001
Номер на проект: ESF-2302-02-02011
Наименование: Усъвършенстване на условията на труд в Геа строй ООД
Бенефициент: Геа строй ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 25.07.2012
Дата на приключване: 01.07.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Бургас
Описание
Описание на проекта: Гарантиране на достоен труд и социална защита на работниците и служителите в “Геа строй” ООД.
Дейности: Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност Ще се извърши анализ, който да покаже как най-ефективно да се планират, извършват и проверяват за съответствие дейностите и ресурсите, свързани със ЗБР и как да се подобряват резултатите от тези дейности. Ще се вземат предвид: • Основни дейности, които фимата изпълнява в момента; • Квалификация и компетентност на работещите в организацията; • Изисквания на нормативните актове по отношение на ЗБР; • Изисквания на клиенти и инвеститори по отношение на ЗБР; • Действително състояние на личните и колективни предпазни средства и нужди от подобряването им; • Нуждата на организацията да управлява системно дейностите си, свързани със ЗБР; • Данни от проверки на контролни органи за ЗБР; • Данни от заинтересовани страни по отношение на ЗБР, например СТМ.
Разработване стандарти за безопасни условия на труд във връзка с въвеждане на ново работно оборудване и технологии - Разширяване на обхвата на Системата за управление на здравето и безопасността при работа съгласно стандарт OHSAS 18001:2007 Обхватът на действащия сертификат за съответствие на системата за управление на «Геа строй» ООД с изискванията на стандарта BS OHSAS 18001:2007 „Извършване на строително монтажни работи в промишленото и гражданско строителство и изграждане на инфраструктурни обекти ” не включва всички дейности, които фирмата извършва на база удостоверения, издадени от Камарата на строителите в България. Наложително е обхватът на системата за управление на ЗБР да бъде разширен до: „Строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения. Строежи от благоустрой-ствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда; Отделни видове СМР съгласно Националната класификация на икономическите дейности, позиция 45”. По този начин фирмата ще обезпечи, че ЗБР при всички извършвани дейности се съблюдават съгласно изискванията на стандарта BS OHSAS 18001:2007. Дейностите включват: - Разработване на документация и разширяване на обхвата на система за управление за здраве и безопасност при работа, съответстваща на стандартите ВS OНSАS 18001:2007; - Идентифициране на външните документи, касаещи ЗБР и регламентиране на управлението им; - Идентифициране на записите, водени във фирмата, касаещи ЗБР и регламентиране на управлението им; - Провеждане на вътрешен одит на СУЗБР, за доказване на съответствие на внедрената СУ с изискванията на стандартите ВS ОНSАS 1800172007; - Отстраняване на несъответствията, констатирани на вътрешния одит и предприемане на съответните коригиращи действия; - Методическа и практическа помощ за подготовка на входни елементи и провеждане на Преглед от Ръководството, за оценяване ефективността на внедрената система; - Методическа помощ за предприемане на коригиращи действия, следствие на евентуални препоръки от доклада на одитиращата организация, резултат от сертификационния одит; - Сертифициране.
Подготовка на работна проектна документация, съгласно изискванията на програмата и АЗ Подготовка на работна проектна документация
Провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка за изпълнител на Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност Провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка за изпълнител на Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност
Провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка за доставчици на: работно облесло, ЛПС и оборудване за обезпечаване на обектите и работните процеси Провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка за доставчици
Доставка на работно облекло, ЛПС и оборудване за обезопасяване на обектите и работните процеси Доставка на работно облекло, ЛПС и оборудване
Провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка за изпълнител на обучение за безопасна работа Провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка за изпълнител на обучение
Извършване на обучение за безопасна работа обучение за безопасна работа
Провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка за изпълнител на разработване на стандарти за безопасни условия на - разширяване обхвата на стандарт OHSAS 18001:2007 Провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчказа изпълнител на разработване на стандарти -разширяване обхвата на стандарт OHSAS 18001:2007
Провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка за изпълнител на осигуряване на публичност-рекламни стикери и информационни табели Провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка за изпълнител на осигуряване на публичност
Осигуряване на публичност- изработка и монтаж на рекламни стикери и информационни табели Изработка и монтаж на рекламни стикери и информационни табели
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 68 256 BGN
Общ бюджет: 66 334 BGN
БФП: 66 334 BGN
Общо изплатени средства: 66 334 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 66 334 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 13 651 BGN
2013 52 683 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
66 334 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 56 384 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 11 604 BGN
2013 44 780 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
56 384 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 950 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 2 048 BGN
2013 7 902 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
9 950 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз