Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0377-C0001
Номер на проект: ESF-2302-02-09002
Наименование: Безопасен труд в Мебеллукс
Бенефициент: "МЕБЕЛЛУКС" АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 25.07.2012
Дата на приключване: 01.09.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Сливен
                    Сливен
Описание
Описание на проекта: «Подобряване условията на труд в предприятието и обединяване на усилията и мерките за постигане на целите по безопасност и здраве при работа при спазване на нормите и изискванията на зако-нодателството по безопасност и здраве при работа. Предотвратяване на промишлени аварии и замърсяване на околната среда
Дейности: Сформиране на екип за управление на дейностите по проекта; Сформиране на екип и подписване на договори с екипа. Ясен план за реализация на проекта. Екипа по проекта ще изгради система на отчитане с вътрешни месечни отчети. Обсъждане на методите за управление на проекта - провеждани ежемесечни срещи на екипа включително и през интернет. Контрол на отчетните документи на принципа на “четирите очи”. Преди всяка изпълнителска процедура и финансова транзакция, членът от екипа, натоварен със задачата ще бъде контролиран от друг член. Взаимопомощ между членовете на екипа по проекта и екипната работа ще гарантират успешното управление на проекта. Това ще донесе яснота и прозрачност на начина на извършване на дейностите и ясни и конкретни задачи на всеки член от екипа.
Подготовка и провеждане на процедурите за избор на изпълнители за дейностите, които ще се възлагат по реда на ПМС 55/2007 г. и последващите му изменения; С постановление ПМС 55/12.03.2007г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на Бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, съвместната Оперативна програма за Трансгранично сътрудничество „Черно море 2007-2013г.” и от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (изм. ДВ, бр. 93 от 26.11.2010г.) се уреждат условията и редът за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти по договори за безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество "Черно море 2007 - 2013 г.", съфинансирана от Европейския инструмент за добро-съседство и партньорство, и от Финан-совия механизъм на Европейското иконо-мическо пространство. ПМС 55/2007 се прилага от бенефициенти, които не се явяват възложители по чл. 7 и чл. 14, ал. 4 и 5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и чл. 1, ал. 4 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП), приета с Постановление № 249 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 84 от 2004 г.; попр., бр. 93 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 59 от 2005 г., бр. 53 от 2006 г., бр. 83 от 2007 г., бр. 3 и 34 от 2009 г. и бр. 86 от 2010 г.), или които за извършването на определени дейности в рамките на проекта не попадат в обхвата на ЗОП/НВМОП.
Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност; Цел на анализа е да се направи оценка на организацията на трудовата дейност и работната среда, с оглед на създаване по-добри условия на труд и по ефикасно използване на материалните ресурси. С изготвяне на анализ на състоянието на дейността се цели постигане на високи резултати в управлението на безопасността и здравето при работа.С реализирането му ще бъдат набелязани мерки за намаляване на заболеваемостта и травматизма. Анализът ще съдържа: Въведение: – Ще се опишат изходните данни, които ще се вземат в превид при по-натъшното анализиране на дейността. Осигуряването на здравословни и безопасни условия изисква координирани действия на всички функции и нива в управлението на фирмата. С въведението ще се направи преглед на управленската структура по отношение на осигуряване и безопасност при работа. Тук ще се включат сведения относно сегашната организация на дейността в предприятието, в т.ч. съществуващите помещения, използваните технологични процеси, използваните суровини и материали, използвани технологии. Ще се включат сведения относно сегашното състояние на дейността по управление на здравословни и безиопасни условия на труд. Ще се включат данни относно факторите на работната среда в предприятието, като за това ще се приложат протоколи от измервания. Ще се направи инвентаризация на използваните лични предпазни средства и средства за колективна защита. Ще се включи списък на съоръженията с повишена опасност. На основата на актуалната за дейността на предприятието нормативна уредба и изисквания ще се опише съществуващия модел за осигуряване на безопасност и здраве при работа. Във въведението ще се включат данни относно организацията на трудовия процес, вт.ч. работно време, , рискови групи персонал, заболеваемост, работещи с експертни решения на ТЕЛК, професионални заболявания, трудоустроени. Изложение и анализ: В този раздел ще се анализира подробно организацията по управление на дейността за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Ще се направи оценка на степента на осигуряване на защита на всички работещи. В хода на изготвяне на изложението и анализа ще се оцени спазването на изискванията на нормативната уредба, както и на доброволно приетите в предприятието програми и други ангажименти в областта на осигуряване на безопасност и здраве при работа. Анализът ще направи оценка на дейностите по консултиране с персонала и неговите представители. Ще се оцени ефективността на провежданите обучения. Въз основа на анализа ще се оцени, кои аспекти на дейността трябва да се поддържат и развиват. Какви иновативни методи да се приложат. Ще се направи оценка, какви нови мерки ще трябва да се предприемат за да се повиши производителността на труда, като същевременно непрекъснато се повишава нивото на здравословни и безопасни условия на труд в дружеството. Целта е да се получи ясна перспектива къде и в какъв обхват да се насочат усилията за решаване на проблемите по безопасност и здраве при работа. С анализа ще се установи реалното състояние на условията на труд и функциониране на системата по управление на дейностите по осигуряване на безопасност и здраве при работа. Този преглед ще задоволи отговора на въпроса «Къде сме?» Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност: Ще се обоснове необходимостта от усъвършенстване на организацията на трудовата дейност и по специално тази по отношение дейността по управление на организацията за осигуряване здравословни и безопасни условия на труд. Ще се изберат принципи и цели на политиката по безопасност и здраве, на основата на внимателно преценен подбор от възможни варианти, съобразен с общата визия и стратегия на мениджмънта на предприятието и разполагаемите ресурси. Какви методи ще бъдат използвани за повишане на ефективност, като се подобряват условията на труд и се използват ефективно средствата по проекта. Ще се конкретизират целите на политиката по безопасност и здраве. Тук ще се набележат технически и организационни мерки за овладяване на риска. Заключение: Тук ще се представи документираната политика за безопасност и здраве. Ще се направят изводите за състоянието на предприятието, наличието на добри практики. Ще се определят приоритетите и незабавните, действия, които трябва да се предприемат за да се намалят рисковете, което ще доведе до повишаване на производителността на труда.
Изграждане на вентилационна и аспирацинна система в бояджийското помещение; В настоящия момент в бояджийското помещение се използва естествена вентилация, която не осигурява необходимия въздухообмен в съответствие с характера и интензивността на работа. Изграждането на аспирационна система е ефективна мярака за защита на здравето на работещите. Ще се намали проникването на вредни вещества в човешкия организъм. С изграждането и ще намалят емисиите на химични агенти във въздуха на работната среда. Стойностите на химичните агенти във въздуха на работното място няма да превишават граничните стойности. Това ще се докаже с измервания факторите на работната среда. Рискът за здравето и безопасността на работещите при работа с опасни химични агенти ще бъде предотвратен или намален до минимум. Ще се намалят пораженията от вещества проникнали през кожата. Ще се намали опасността от отравяния.
Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло; Личните предпазни средства са абсолютно необходими при извършване на работа. В дружеството е утвърден списък на личните предпазни средства по длъжности и в зависимост от идентифи-цираните рискове. Списъка е съставен по длъжности. Монтажник мебели от дърво, тапицер, бояджия изделия от дърво, дърводелец-мебелист, машинен оператор произ-водство на мебели, разкройчик на метал, механошлосер, комплек-товач, шлосер, машинен оператор циркуляр-33 човека-предвидено е предпазно ра-ботно облекло, което защитава долните, горните крайници и тялото от наранява-ния.. Сега предвиденото е обикновено. Ще бъдат закупени полугащеризон и яке от памук. С това ще се постигне по голяма степен на защита на горните и долните крайници. Ще се намали риска от въздейстивето на прах и химически агенти в работната среда. Новите облекла ще бъдат изработени от памук. Което ще намали риска по отношение на пожаро-опасност и ще се намали възможността за самозапалване при неправилно боравене с въртящи се механични инстументи. Предвидено е използването на защитни ръкавици. С цел наляване рисковете от убождане и срязване ще бъдат закупени такива с едноцветна лицева телешка кожа и плат, хастар. Антифони; Шумът по своето хигиенно значение е на едно от първите места сред неблагоприятно действашите физични фактори. Ще бъдат закупени нови антифони за 9 човека. Новите ще бъдат с по добри харак-теристики и по-добра ергономичност. Ще се намали риска от шумови увреждания и заболявания и от загуба на слуха при по-продължителен срок на експозиция. Противопрахова маска-10 бр.; Най честото възникващите заболявания от прахови аерозоли са белодробните професионални заболявания. Праховият риск се определя от биологичното действие, от концентрацията на праха, от продължителността на трудовия стаж, от общата доза на приетия чрез дробовете прах. Сега за предпазване от тези рискове се използват обикновени маски, които ще бъдат заменени с гумени такива с едно гнездо за филтър. Ще се подобри защитата, тъй като новите маски по-плътно обхващат лицето. Използват се специализирани филтри за защита от аерозоли и частици прах. Повишава се степента на защита. Ще се намали риска от белодробни и професионални заболя-вания. Заварчик, електрозаварчик-2 човека. В процеса на електродъгово заваряване се използва високата температура при горене на електрическата дъга. По време на процеса се отделят пръски разтопен метал, което създава риск от изгаряния. Към този момент за защита на долните крайници се използват обувки от категория 01. С реализиране на проекта ще бъдат заменени с такива с метално бомбе и пластина, топлоустой-чиви до 400 оС, с което ще се намали риска от изгаряния. За защита на тялото сега в списъка на личните предпазни средства е предвидено работно облекло. За да се намали риска от изгаряния и запалване, ще бъде закупен костюм за заварчик от естествена кожа и док. Процеса на горене на дъгата по време заваряване се съпъства с отделяне на ярка светлина, която оказва неблагоприятно въздействие на зрителните рецептори. За защита е предвидена маска със стъкло с определен номер на затъмнение. Тя ще бъде заменена с шлем, с фоточуствително стъкло , като ще се намали риска за заболявания на очите и ще се повиши производителността. Досегашните ръкавици ще бъдат заменени с топлоустойчиви до 350 оС ръкавици двуслойни. С всички закупени лични предпазни средства ще се намали риска от изгаряния и болести свързани със зрителния анализатор. Шлосер, механошлосер, машинен оператор на циркуляр; Ще бъдат закупени противосрезни ръкавици, като ще се намали риска от срязване и нараняване на горните крайници. Портиер-в списъка с личните предпазни средства е предвидено работно облекло, за защита на тялото. Което ще бъде заменено с панталон и риза, като ще се подобри комфорта и ще се намали риска от нервно-психическо напрежение в следствие на общуване с клиенти и контрагенти.
Разработване на процедури и документи, избор на консултанти относно системата за управление на дейностите при осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и подготовка на дейностите за придобиване на стандарт BS OHSAS 18001-2007 за безоп OHSAS 18001 e най-разпространеният международен стандарт (спецификация) за система за управление на безопасните условия на труд. Стандартът се основава на механизма на анализ и оценка на риска и поставя изисквания за управлението на процесите в организациите, които ще осигурят поддържането му в приемливи и ниски граници. Чрез регламентиране на процесите рисковете се свеждат до приемливо ниво, съответстващо на националните и европейски изисквания за здравословни и безопасни условия на труд. Системният подход, регламентиран в OHSAS 18001 създава връзка между всички изисквания и поставя процесите в контролирани условия. Чрез ясно изразената и прилагана политика за безопасен труд и синхронизация на правилата за безопасна работа с производствения процес се постига намаляване на производствените загуби и увеличаване на производителността. Този стандарт е синхронизиран с изискванията на ISO 9001:2000 и ISO 14001, което го прави подходящ за интеграция в Интегрирана система за управление на качеството, околната среда и безопасни условия на труд. С такава интеграция се постига едновременно удовлетворяване на потребностите на Работдателя, Обществото и Работещите във фирмата. Въвеждането на стандарта ще премине през няколко етапа: Етап “Планиране”, който включва: идентификация на опасности за здравето и безопасността, оценка и контрол на риска, идентификация на приложими правни или други изисквания, отнасящи се до дейността на фирмата. Целта на резултатите от тези дейности е да послужат за основа на СУЗБУТ; дефиниране на политика и цели по ЗБУТ и изготвяне на програма на СУЗБУТ с определени срокове и отговорности за постигане на общите цели и политиката по ЗБУТ. Етап “Изпълнение”, който включва: изготвяне на организационна структура със задължения и отговорности по ЗБУТ; определяне на квалификацията и необходимостта от подходящо обучение за изпълнение на съответните отговорности и задължения по ЗБУТ; осигуряване на средства за осведомяване, комуникация и консултация на персонала с информация за СУЗБУТ, която се отнася до него; поддържане на определена документация на СУЗБУТ; правила за управлението й; въвеждане и поддържане на мероприятия за осигуряване на ефективен контрол и последващи действия на местата, където се изисква контрол на производствени рискове; програми за поддържане на готовност за действие при аварии и извънредни ситуации. Етап “Проверка”, който включва: измерване и мониторинг на постиженията по отношение на ЗБУТ; разследване на злополуки и инциденти, проверка на ефективността и прилагането на предприетите коригиращи и превантивни мерки и действия; поддържане на записи, доказващи функционираща СУЗБУТ; управление на записите; провеждане на вътрешни одити; извършване на преглед от ръководството. Етап “Действие” който включва: Етапът обхваща горните елементи по отношение на действия, които се предприемат за тяхното непрекъснато подобрение, а оттам и за цялостното подобряване на СУЗБУТ
Сертифициране по стандарт BS OHSAS 18001-2007 за безопасни условия на труд; BS OHSAS 18001-2007 е стандарт за система за управление на здравето и безопасността при работа, разработена да даде възможност на организациите да контролират и подобряват безопасните и здравословни условия на труд. Сертификацията по BS OHSAS 18001 демонстрира ангажираността на компанията за безопасна работна среда и защита на служителите и други заинтересовани страни от злополуки и инциденти. Ще бъде избрана организация, която да сертифицира дружеството за придобиване на стандарт BS OHSAS 18001-2007 .
Дейност по информиране и публи-чност; Методите за информираност и публичност, заложени в настоящия проект са в изпълнение на Ръководството за изпълнение на дейностите за информиране и публичност по ОП РЧР чл.2-10 и Приложение І на Регламент № 1828/2006 и гарантират изпълнението на мерките за публичност, с оглед акцентиране върху комуникацията, прозрачността и визуализацията.
Обучение на служители за безопасна работа с нововъведено работно оборудване и във връзка с въведения стандарт OHSAS 18001-2007 . Обученията ще бъдат съобразени с различните нива на отговорности, възможности, начетеност /образование/, риск. Целта е да се направи превишаващо изискванията на нормативните актове обучение. Насоката в обучението ще бъде компетентността на персонала да е съчетана с т.н. осъзнато отношенеи към безопасността и здравето. Спазването на изискванията да не става по принуда и страх от санкции, а по вътешна убеденост.Обученията ще бъдат с продължителност 54 учебни часа.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"МВМ" ООД
ТРУДОВА МЕДИЦИНА ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 160 688 BGN
Общ бюджет: 156 151 BGN
БФП: 156 151 BGN
Общо изплатени средства: 156 140 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 156 151 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 32 000 BGN
2013 0 BGN
2014 124 140 BGN
2015 0 BGN
156 140 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 132 729 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 27 200 BGN
2013 0 BGN
2014 105 519 BGN
2015 0 BGN
132 719 BGN
В т.ч. Национално финансиране 23 423 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 4 800 BGN
2013 0 BGN
2014 18 621 BGN
2015 0 BGN
23 421 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз