Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0345-C0001
Номер на проект: ESF-2302-02-02007
Наименование: Подобряване на условията на труд в Лукойл Нефтохим Бургас АД
Бенефициент: Лукойл Нефтохим Бургас АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 24.07.2012
Дата на приключване: 24.03.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Бургас
Описание
Описание на проекта: Проектът цели подобряване на условията на труд в „ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС” АД при спазване и надграждане на предвидените в законодателството по безопасност и здраве при работа изисквания.
Дейности: Изпълнение на дейност 1-Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност Анализът на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност ще бъде извършен от вътрешни за Дружеството висококвалифицирани експерти. Те познават добре организационната структура на предприятието и имат яснота по отношение на конкретните елементи, които биха могли да бъдат подобрени. Техните препоръки ще бъдат приложени от Дружеството с цел постигане на заложените в проекта цели.
Изпълнение на дейност 2 - Закупуване на трудногоримо бельо. Дружеството ще закупи: - трудногирма лятна фланелка - площна маса 160-180 гр/м2; - трудно горими чорапи - площна маса не по- малка от 180 гр/м2; - трудногорима качулка - площна маса не по- малка от 230 гр/м2; - трудногорими ръкавици - площна маса не по- малка от 230 гр/м2. Наличното трудногоримо облекло и бельо е с влошени експлоатационни свойства поради многократното му използване в реални ситуации по ограничаване и ликвидиране на аварийни ситуации (запалвания, загазования и др.)
Изпълнение на дейност 3 - Закупуване на лични предпазни средства. Дружеството желае да поднови следните налични ЛПС поради влошени експлоатационни качества: - гумени ботуши – водоустойчиви; -гумирани костюми – киселинно устойчиви; - гумирани мушами – водо-влагозащитни, за работа в пожаро-взривоопасна среда; - комбинирани флотски ръкавици – против замърсяване, срещу механични въздействия; - ръкавици нитрил – за химическа защита; - защитни ръкавици – за химическа защита; - ръкавици КМУ – срещу механични въздействия; - брезентови ръкавици – срещу механични въздействия; - предпазни колани – за работа на височина. - гащеризони от PU – против замърсяване; - спасителни жилетки – за защита при падане във вода. Прилагаме утвърден списък на работните места и видовете работи, при които се използват лични предпазни средства.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 109 269 BGN
Общ бюджет: 104 508 BGN
БФП: 74 880 BGN
Общо изплатени средства: 74 880 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 74 880 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 74 880 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
74 880 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 63 648 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 63 648 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
63 648 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 232 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 11 232 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
11 232 BGN
Финансиране от бенефициента 30 978 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз