Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-2.0.08-0007-C0001
Номер на проект: DIR-51121227-7-73
Наименование: "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Костенец(Самоков)"
Бенефициент: Община Самоков
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 12.07.2012
Начална дата: 03.08.2012
Дата на приключване: 30.09.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Костенец(Самоков), с бенефициент община Самоков в партньорство с общини Костенец, Долна баня и Ихтиман.
Дейности: Дейност 4: Доставка на машини и съоръжения
Дейност 1: Проучване и проектиране Под-дейност 1.1.1 Проучвания и проектиранe. Под-дейност 1.1.2 Проучвания и проектиране изготвени в рамките на договор за техническа помощ EuropeAid/124484/D/SV/BG „Установяване на системи за управление на отпадъците региони Стара Загора, Луковит и Костенец”.
Дейност 6: Одит
Дейност 5: Техническа помощ за организация и управление на проекта Под-дейност 5.1- Управление на проекта. Под-дейност 5.2 Публичност
Дейност 3: Строително - монтажни работи Дейност 3.1. Изграждане на Регионалното депо за неопасни отпадъци – гр. Самоков: Дейност 3.1.1. Външни връзки – строителни работи. на пречистени отпадъчни води до точка на заустване в градската канализация. Дейност 3.1.2. Строителни работи – РЦУО. Дейност 3.1.3. Доставка на машини и съоръжения за експлоатацията на депото. Дейност 3.2. Изграждане на център за сепариране на отпадъците. Дейност 3.2.1. Строителни работи. Дейност 3.2.2. Стационарно оборудване. ейност 3.3. Изграждане на сепарираща и компостираща инсталации - инженеринг.
Дейност 7: Надзор по време на строителство Под-дейност 7.1. Строителен надзор. Под-дейност 7.2. Авторски надзор.
Дейност 2: Закупуване на земи/недвижими имоти
Партньори
Партньори:
Община Костенец
ОБЩИНА ИХТИМАН
община Долна Баня
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 8 732 418 BGN
Общ бюджет: 8 561 450 BGN
БФП: 7 887 664 BGN
Общо изплатени средства: 7 853 012 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 7 887 664 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 7 853 012 BGN
7 853 012 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 6 704 515 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 6 675 060 BGN
6 675 060 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 183 150 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 1 177 952 BGN
1 177 952 BGN
Финансиране от бенефициента 738 511 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Изградена РСУО – Костенец (Самоков)
Индикатор 2 Изградени и въведени в експлоатация регионално депо за битови отпадъци.
Индикатор 3 Изградени и въведени в експлоатация съоръжения за компостиране.
Индикатор 4 Изградени и въведени в експлоатация центрове за рециклиране.
Индикатор 5 Изградени и въведени в експлоатация сепарираща инсталация.
Индикатор 6 Население, обслужвано от регионална система за управление на отпадъците
Индикатор 7 Новосъздадени работни места-мъже.
Индикатор 8 Новосъздадени работни места-жени.
Индикатор 9 Количество отпадъци третирано в рамките на регионалната система за управление на отпадъците - Костенец.
Индикатор 10 Процент рециклиран отпадък в рамките на регионалната система - Костенец.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз