Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0082-C0001
Номер на проект: ESF-2302-04-02006
Наименование: Подобряване условията на труд - фактор за повишаване производителността и работоспособността на работната сила на "УНИТРАФ" АД
Бенефициент: "Унитраф" АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 31.07.2012
Дата на приключване: 01.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Габрово
                    Дряново
Описание
Описание на проекта: Прилагане на практика на възприетия подход в управлението на трудовите процеси в предприятието, ориентиран към подобряване условията на труд и прилагането на съвременна система от трудови стандарти посредством повишаване на стандартите за безопасни условия на труд.
Дейности: Подготовка и Изпълнение на Дейност 1: Управление на проекта В началото на проекта ще се организира стартова среща, на която ще присъстват всички отговорни лица за изпълнение на проекта - ръководителя на проекта, координатора и счетоводителя на проекта, с което се гарантира запознатост с предстоящите дейности и предпоставки за адекватно управление на възможните рискове при изпълнението на проектните дейности. Ще бъдат заложени принципите на антидискриминация по расов, полов или възрастов признак при изпълнението на дейностите, ще се обсъдят плановете за действие, графиците за изпълнение на дейностите и очакваните резултати. Дейността включва подготовка на вътрешна система за мониторинг на изпълнението на проекта; подготовка на необходимата документация за избор на изпълнител по процедурите на ПМС 55 за всяка от дейностите по проекта; проследяване напредъка на проекта
Подготовка и Изпълнение на Дейност 2: Анализ на състоянието и проектиране подобряването на организацията на трудовата дейност в „Унитраф” АД Организацията на работния процес в „Унитраф” АД е описана в следните вътрешно фирмени документи, регламентиращи осъществяването и, а именно: Организационна структура, Правилник за вътрешния трудов ред, Вътрешни правила за работната заплата, процедури и документи по системата за качеството. Утвърдена е от ръководството програма по безопасни и здравословни условия на труд, както и списък по длъжности за предпазно работно облекло и лични предпазни средства, сключен е договор за обслужване от служба по трудова медицина, застраховани са работниците и служителите за риска „трудова злополука”. Чрез анализа на организацията на трудовата дейност ще се идентифицират силните и слабите страни на съществуващата до момента организация на трудовата дейност в предприятието и възможностите за подобряване й, ще се изведе набор от мерки за оптимизиране на организацията на трудовата дейност и проектиране на въвеждането им в работния процес. Това ще допринесе за повишаване мотивацията на пряко заетите в производствения процес, за повишаване на производителността на техния труд, превенция на идентифицираните рискове. Нуждата от извършването на анализа е дефинирана въз основа на становища и оплаквания от работници и служители, данни от проведени наблюдения, измервания, извършен мотивационен анализ и резултати от годишната атестация. Поради факта, че най-често рискове и неблагоприятни фактори на работната среда са установени в производствения процес, то необходимостта от проектиране на по-ефективна организация на трудовата дейност там е най-голяма и съответно този процес, заедно с всички подпроцеси, съдържащи се в него ще бъдат обект на проектиране и усъвършенстване. Дейността ще стартира с изследване и установяване на актуалното състояние на организацията на трудовата дейност и условията на труд и идентифициране на проблемните области. На базата на това изследване ще бъде изготвен анализ с идентифицирани проблемни области. Следващият етап е изготвяне на аналитичен доклад с изводи и препоръки за адаптиране на управленските процеси към нов подход при регламентирането на труда и проектиране на трудовата дейност в „Унитраф” АД, превенция на риска и подобряване условията на труд. Разработването на практическо ръководство- наръчник за усъвършенстване организацията на трудовата дейност и мерки за подобряване условията на труд ще осигури ефективно и достъпно прилагане на разработеният инструментариум. Методи и средства за отчитане на дейността – събиране, анализ и обобщаване на информация чрез анкетиране и наблюдения за изследване състоянието на трудовата дейност, съставяне на професиограми, извличане на критерии за оценка на труда на заетите лица, разработване на анализ с идентифицирани проблемни области в организацията на трудовата дейност, разработване на аналитичен доклад с изводи и препоръки за подобряване организацията на трудовата дейност в „Унитраф” АД, превенция на риска и подобряване условията на труд, разработване на практическо ръководство-наръчник за подобряване организацията на трудовата дейност в „Унитраф” АД и мерки за подобряване условията на труд, организиране на двудневен семинар за персонала, ангажиран с организацията на трудовата дейност в производството, с цел запознаване с разработените документи за усъвършенстване на организацията на трудовата дейност, като необходима предпоставка за въвеждането на проектираната усъвършенствана организация на трудовата дейност в „Унитраф” АД.
Подготовка и Изпълнение на Дейност 3: Подмяна на вентилационната система и изграждане на климатична система в цех Металообработка. Ще се подмени вентилационната система в помещението, която е стара и не отговаря на съвременните изисквания за запрашеност и влажност на въздуха. Ще се изгради климатична система, която ще замени печките на твърдо гориво като средство за отопляване на помещението и ще осигури по-добро качество на температурата в работното помещение, чрез вградените в климатиците системи за контрол на влажността и запрашеността на въздуха. Ще се подобри атмосферата в цеха, с подобряване качеството на въздуха и температурата на помещението, което ще доведе до намаляването на риска от заболявания на дихателната система и ще подобри работоспособността и производителността на заетите.
Подготовка и Изпълнение на Дейност 4: Закупуване на предпазни средства и специално работно облекло Тази проектна дейност ще осигури закупуването на по-съвременни предпазни средства и специално работно облекло за заетите в производството работници. По този начин ще се осигури надграждане на качеството на предпазните средства, ползвани досега в „Унитраф” АД. Така работещите ще имат осигурена по-добра защита от вредното въздействие на извършваните дейности и ще им осигури по-добри условия на работната среда. Планираните за закупуване предпазни средства са: • По-качествени ръкавици, осигуряващи ефективна защита и по-голяма издръжливост при извършване на шлосерски и металообработващи операции; • Съвременни диелектрични изолационни ръкавици за ел. техник и техник качествени измервания; • Модерни маски за защита от вредни вещества в цех Металообработка и механична защита при работа; • Нов вид специални работни костюми за стругари, настройчици, резачи, оператори обработка на метал, монтажници ел. елементи, електромонтьори, оператори бобини, техници, нискоквалифицирани работници и помощен персонал; • Щит с висока степен на защита на очите на заваръчни операции; • Предпазни очила с по-добра защита за резачи, оператори обработка на метал, стругари и настройчици металорежещи машини; • Антифони, осигуряващи по-ефективна защита на слуха; • Предпазни и работни обувки с по-добра защита за ходилото, противоударни, ергономични, осигуряващи по-добра стабилност при работа и комфорт • Съвременни диелектрични изолационни боти за ел. техник и техник качествени измервания; • Съвременно диелектрично изолационно килимче за ел. техник и техник качествени измервания. Ще бъдат заменени старите, ползвани досега предпазни средства с нови, по-качествени, осигуряващи по-добра защита и комфорт на работещите, което ще осигури по-високо ниво на безопасни и здравословни условия в „Унитраф” АД. Ще се осигури по-добра превенция на трудови злополуки, които понякога се случваха досега, поради ниска защита на досега използваните предпазни средства и специално работно облекло.
Подготовка и Изпълнение на Дейност 5: Разработване, внедряване и сертифициране на стандарта BS OHSAS 18001:2007 BS OHSAS 18001 е стандарт за система за управление на здравословни и безопасни условия на труд, която ще даде възможност на „Унитраф” АД да контролира условията на труд и да гарантира висок стандарт на осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието. Той ще се интегрира в системата за качество ISO 9001. Въвеждането на този стандарт е необходимо за да реши нуждата от постоянен контрол и мониторинг на мерките и програмите за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, както и да наложи системен подход в прилагането им. Чрез въвеждането на стандарта ще се осигури навременно идентифициране на опасностите, оценка на съответствието, по-прецизно спазване на законовите изисквания, по-ефективно разследване на инциденти и злополуки, така че да се гарантират коригиращи и превантивни действия. Ще се осигури контрола и безопасността по време на работа, ще се подобри културата на безопасен труд в организацията и ефикасността на труда, ще допринесе за намаляване на трудовите злополуки.
Подготовка и Изпълнение на Дейност 6: Обучение за безопасна работа с нововъведено оборудване за осигуряване на възможност за ротация на работата Ще бъдат обучени представителите на целевата група по проекта – 20 работници и служители, заети в производствената дейност на предприятието. Обучението е необходимо, за да бъде гарантирана правилна и безопасна експлоатация на нововъведеното оборудване от целевата група, което ще даде възможност за ротация на работниците по работните места и ще доведе до разнообразяване на труда и избягване на монотонността и еднообразието на трудовите дейности извършвани от един работник. По този начин ще бъдат осигурени по добри условия на труд, по-добра мотивация и кариерно развитие на персонала на предприятието. В последните месеци е закупено следното ново работно оборудване в предприятието: • Машина за вакуумна импрегнация модел WV-CSF-1H; • Измервателен комплект за измерване на трансформаторите под товар; • Постоянно токов мост; • Измервателен комплект за измерване на съпротивление и здравина на намотките. Обучението е необходимо, за да даде на работниците и служителите необходимите познания по безопасната и правилна експлоатация на нововъведеното работно оборудване в съответствие с техническите изисквания, указанията на производителя и спецификата на производство. Ще се усвоят основните методи, норми и правила за безопасна работа с новото работно оборудване и ще се осигури превенция на риска от трудов травматизъм поради неправилна експлоатация на новото оборудване. Нуждата от обучение на работниците и служителите за безопасна работа с новото оборудване е идентифицирана от въвеждането на нови машини и съоръжения в производствения процес, което налага придобиването на нови знания и умения за правилната и безопасна експлоатация. Чрез провеждането на обучението ще се гарантира формирането, поддържането и усъвършенстването на необходимите знания и умения на работниците, при гарантиране на тяхното здраве и трудоспособност. Придобитите знания и умения на заетите лица ще допринесат за по-ефективна адаптация на работещите към промяната в технологичното оборудване, ще се осигури функционална гъвкавост чрез възможността за ротация на трудовите задачи. Ще се увеличи сигурността на заетостта - за да може работниците да са подготвени за справяне с необходимите промени и възможните преходи в своите работни кариери. Обучаемите ще бъдат разпределени по групи в зависимост от професията, която изпълняват и съответно оборудването, с което работят. Ще бъдат формирани следните групи обучаеми: 1. Обучение за безопасна работа с Машина за вакуумна импрегнация модел WV-CSF-1H – техник електрически системи, техник конструиране електронни елементи, техник качество продукция, оператор бобини, електромонтьор, комплектовчик и началник цех. Продължителност на специализираното обучение – 50 учебни часа, обучение за спецификите на хоризонталните принципи – 10 учебни часа, обучение за екологична устойчивост – 10 учебни часа. Общо 70 учебни часа. 2. Обучение за безопасна работа с Измервателен комплект за измерване на трансформаторите под товар – техник електрически системи, техник конструиране електронни елементи, техник промишлена електроника, техник студена обработка, техник качество продукция, монтажник електрически елементи, електромонтьор и началник цех. Продължителност на специализираното обучение – 50 учебни часа, обучение за спецификите на хоризонталните принципи – 10 учебни часа, продължителност на обучение за екологична устойчивост – 10 учебни часа. Общо 70 учени часа. 3. Обучение за безопасна работа с Постоянно токов мост – техник електрически системи, техник конструиране електронни елементи, техник промишлена електроника, техник студена обработка, техник качество продукция, монтажник електрически елементи, електромонтьор и началник цех. Продължителност на специализираното обучение – 50 учебни часа, обучение за спецификите на хоризонталните принципи – 10 учебни часа, продължителност на обучение за екологична устойчивост – 10 учебни часа. Общо 70 учебни часа. 4. Обучение за безопасна работа с Измервателен комплект за измерване на съпротивление и здравина на намотките – техник електрически системи, техник конструиране електронни елементи, техник промишлена електроника, техник студена обработка, техник качество продукция, монтажник електрически елементи, електромонтьор и началник цех. Продължителност на специализираното обучение – 50 учебни часа, обучение за спецификите на хоризонталните принципи – 10 учебни часа, продължителност на обучение за екологична устойчивост – 10 учебни часа. Общо 70 учебни часа. За целта ще бъде разработена адаптирана учебна програма съобразно спецификата на производствената дейност, нововъведеното оборудване и технологии. В програмата за обучение ще бъдат включени информационни модули за спецификите на хоризонталните принципи - равенство между половете и превенция на дискриминация; иновации и прилагане на политики; партньорство; устойчиво развитие и добро управление на програми и проекти. В учебната програма ще бъде включено обучение за опазване на природата и околната среда, ефективно използване на ресурсите и управление на отпадъците. Обучението ще бъде възложено на обучаваща организация при спазване на изискванията на ПМС № 55 за подбор на изпълнители. Провеждането на обучението ще допринесе за осъвременяване на работния процес и нуждата от него е обусловена от необходимостта за надграждане на усвоените знания и умения на представителите на целевата група и осигуряване на правилно използване и експлоатиране на нововъведеното оборудване и технологии в производствения процес на предприятието. Предвиждаме продължителността на обучението по всички учебни програми да е 70 учебни часа. Обучението ще приключи с издаване на документ за успешно завършване и придобити умения и компетенции.
Подготовка и Изпълнение на Дейност 7: Информираност и публичност Дейността включва подготовка, отпечатване и разпространение на аналитичен доклад и наръчник - по проектна дейност 2: Анализ на състоянието и проектиране подобряването на организацията на трудовата дейност в „Унитраф” АД. Ще бъде изготвен информационен банер, който ще бъде поставен в залата за обучение и ще осигури информиране на обучаемите за финансирането на проекта от ЕСФ и ЕС. Ще бъде изработена постоянна информационна табела, разположена на входа на производствената сграда, която ще информира за наименованието на проекта и финансирането от ЕСФ и ЕС. Ще бъде поставено информационно табло в административната сграда на „Унитраф” АД, на което периодично ще се поставят материали отразяващи напредъка на проектните дейности. Ще бъде публикувана информация относно изпълнението на проекта на уебсайта на „Унитраф” АД – www.unitraf.com. Всички документи изготвяни по проекта ще носят логото на ЕСФ и ЕС. Съгласно изискванията на ОП”РЧР” ще се осигури информиране за дейностите по проекта на 1500 работодатели чрез партньорството с АИКБ и БАЕЕ. За приключването на проекта ще се организира информационна пресконференция, която ще осигури информиране на широката общественост за реализацията на проектните дейности. Целта на дейностите по информиране и публичност е широко да се популяризират резултатите от изпълнението на проекта, като се разпространи информация до широк кръг работодатели като сподели добрите практики и ги мотивира за изпълнението на подобни проекти.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 119 490 BGN
Общ бюджет: 114 989 BGN
БФП: 114 989 BGN
Общо изплатени средства: 114 982 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 114 989 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 23 898 BGN
2013 71 694 BGN
2014 19 390 BGN
2015 0 BGN
114 982 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 97 740 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 20 313 BGN
2013 60 940 BGN
2014 16 482 BGN
2015 0 BGN
97 735 BGN
В т.ч. Национално финансиране 17 248 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 3 585 BGN
2013 10 754 BGN
2014 2 909 BGN
2015 0 BGN
17 247 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз