Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0091-C0001
Номер на проект: ESF-2302-04-11002
Наименование: Безопасен труд и работна среда във Фиеста 13 ООД
Бенефициент: "Фиеста 13" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 25.07.2012
Дата на приключване: 01.11.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Плевен
Описание
Описание на проекта: Повишаване на производителността и адаптивността на служителите, чрез подобряване условията на труд на работното място.
Дейности: Подготовка и Изпълнение на Дейност 1. Управление на проекта. В изпълнение на заложения в ОП хоризонтален принцип за добро управление на програми и проекти, се обособява като отделна дейност самото управление и изпълнение на проекта. Обхвата на дейностите по управление на проекта са насочени в посоки на: - дейности, които да гарантират активност, прозрачност и подкрепа на проекта; - дейности, които да гарантират прокарване на целите и изпълнение на заложените проектни дейности. В тази връзка за прозрачно и добро изпълнение екипа за управление на проекта (ЕУП) ще има за задача да организира и гарантира провеждането на всички заложени по проекта дейности; финансово и техническо отчитане, цялостната логистика на проекта, както и дейностите по наблюдение, контрол и вътрешна оценка при изпълнение на дейностите. В случай на необходимост, ще бъдат осъществявани корекции, отчетност на дейностите и разходите. Всеки етап от изпълнението на проекта ще бъде контролиран и членовете на екипа на проекта ще бъдат отговорни за изпълнението на всички дейности. Ще се изготвят протоколи от провеждането на работните срещи на ЕУП, по време, на които ще се обсъжда и отчита напредъка по проекта, срещани трудности и възможните решения за преодоляването им, ще се разпределят задачи и планират предстоящи дейности. На срещите ще бъдат обсъждани предстоящите разходи със счетоводителя, който ще регистрира съответствието на планираните разходи с предвиденото в проекта и ще контролира разходите, направени предходния месец, за съответствие и съобразност с правилата на програмата. Счетоводителя ще изготвя ежемесечна информация за разходването на средствата, както и междинен и финален финансов отчет. Срещите ще бъдат своеобразен инструмент за контрол и проследяване на изпълнението на проектните дейности. След сформирането на екипа по проекта, ще бъде изготвен и представен на ДО график на тръжните процедури за всички предвидени договори с изпълнители, независимо то тяхната стойност. Гарант за прозрачно и адекватно реализиране на заложеното по проекта, ще бъде сформирането на т. нар. Съвет за наблюдение и прозрачност, в които ще бъдат поканени да вземат участие двама управители и трето лице от фирмата, което не участва пряко в проектните дейности и ще бъде определен след стартиране на проекта. Този орган ще изпълнява същевременно подкрепяща и коректива функция спрямо ЕУП. Предвижда се Съвета да бъде свикан регулярно (3 пъти) по време на изпълнението на проекта. На първото му заседание, Съвета ще бъде учреден и ще бъде разяснена функцията и ролята на този орган на неговите членове, ще бъде представен и самия проект пред тях. По време на заседанията, които ще бъдат протоколирани, Ръководителят на проекта ще има възможност да отчита напредъка по проекта, евентуални трудности, както и анонсиране на предстоящите дейности.
Подготовка и Изпълнение на Дейност 2- Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност. Анализът се извършва с оглед конкретизиране и детайлизиране на необходимите действия за подобряване на условията на труд във ФИЕСТА 13 ООД. Анализът ще даде моментна снимка на състоянието на организационната политика, мерките и дейностите в посока на безопасни и здравословни условия на труд във фирмата. Състоянието на една фирма може да бъде определяно по показатели като човешки ресурси, финансови и пазарни позиции, административен капацитет, материални и нематериални активи и т.н. Ето защо, дейността предвижда извършване на анализ на следните области: • организацията на дейността; • работното оборудване; • работните места и пътищата за движение; • квалификацията на участниците в труда; • ефективната работа на средствата за колективна защита; • осигуряването и ползването на лични предпазни средства; • правилното оформяне и съхранение на документацията; • изпълнението на определените норми и задължения; • и други, съобразно необходимостта и ресурсите на изпълнителя на дейостта. Ще се вземат под внимание следните видове фактори:  Механични – спъване, подхлъзване, захващане, ползване на неподходящи инструменти.  Физични – свързани с физицни фактори на работната среда като: - микроклимат – температура, влажност, скорост на въздуха, инфрачервена радиация; - осветление – естествено и изкуствено; - запрашеност; - шум; - вибрации; - източници на лъчение.  Химични – свързани с наличието на работна среда или работа с вредни вещества, алергизации.  Биологични – свързани с наличието в работната среда или работа с биологични продукти с вредно въздействие върху здравето.  Ергономични – свързани с вредното въздействие на неергономичната среда на работа, работна поза, режим на труд и почивки, работа с тежести, монотонни движения.  Психосоциални – свързани с неблагоприятно въздействие на фактори като пренапрежение, стрес, изолация, насилие на раб. място и др. Изготвеният анализ ще даде възможност да се очертая параметрите на краткосрочната и дългосрочна стратегия за подобряване условията на труд във ФИЕСТА 13 ООД. Дейността ще бъде възложена на външен изпълнител, избран по реда на ПМС 55. Ще бъдат заложени минималните изисквания за структурата на анализа както следва: I. Въведение. II. Изложение и анализ. III. Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност. IV. Заключение.
Подготовка и Изпълнение на Дейност 3- Разработване и придобиване на стандарти за безопасни условия на труд във връзка с въвеждане на ново работно оборудване и технологии. Безопасната и здравословна работна среда може да се планира, изгради, организира и поддържа, ако се прилагат най – добрите стандарти за здраве и безопасност при работа. За да се гарантира законното право на работниците и служителите за здравословни и безопасни условия на труд, Кодексът на труда предвижда създаването на система от правила и стандарти. Единните правила по безопасността на труда включват освен правни норми, но и специфични и конкретни изисквания за отрасъла производство на сладкарски изделия, които установяват техническите изисквания по осигуряване на безопасни условия на труд и реда за тяхното осъществяване. Те съдържат задължителни изисквания, на които трябва да отговарят машините и съоръженията, така че да бъде предотвратена опасността от външно травматично въздействие върху участниците в трудовия процес. Такива правила се съдържат в Наредба № 4/ 2.09.1994г. за осигуряване на безопасни условия на труд и др. При изпълнение на проектната дейност, водещи ще бъдат освен изискванията на Националното законодателство и поднормативната уредба в страната, но и основните принципи на директивите на ЕС:  Пълна отговорност на работодателя за условията на труд;  Оценка на риска и профилактична помощ от специализирани служби;  Защита на работещите от професионални рискове;  Въвеждане на съществени минимални изисквания за безопасност и здраве при работа и на работните места. Контролната дейност, която ще се прилага, играе огромна роля за осигуряването на висока ефективност на всички дейности във фирмата, свързани с осигуряването на безопасност и здраве при работа. В тази връзка, смятаме, че разработването на стандартите за новото оборудване ще доведе до завишаване на превантивния контрол. Дейността предвижда да бъдат актуализирани, подобрение, разработени нови, приложени и периодично преразглеждани процедури за редовно наблюдение, измерване и документиране на резултатите, свързани с безопасността и здравето при работата с цялостно ново работно оборудване и технологии, които ще бъдат внедрени в изграденият нов сладкарски цех на фирмата. Оборудването се очаква да бъде закупено през първото тримесечие на 2012 г. При разработването на стандартите задължително ще бъдат взети под внимание данните от технологичните паспорти на машините и съоръженията, характера на производство, технологичният процес, работното място като цяло. На достъпен език ще бъдат описани ясно стъпките, които ще се следват при работа и които са гаранция за опазване живота и здравето на работещите. Ще се съблюдава и спазването на разпоредбите на Наредба № 7, инструкциите да съдържат необходимата информация, в т.ч. за:  условията за използване на работното оборудване;  предвидимите извънредни ситуации;  изискванията за безопасност и здраве при работа;  извлечените от опит заключения при използването на работното оборудване.
Подготовка и Изпълнение на Дейност 4- Закупуване на предпазни средства и специално работно облекло за служители на Фиеста 13 ООД. Съществено значение за осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд на работниците и служителите имат специалното работно облекло и личните предпазни средства. Следват длъжнодтите и съответното необходимо работно облекло и ЛПС за всяка от тях: • Продавач хранителни стоки – 96 души - ръкавици защитни латекс; - ръкавици противосрезни; - ватиран елек – 2бр. на човек; • Складов работник – 16 души - ръкавици противосрезни; - обувки – 1 чифт; - зимен работен костюм – 2бр. на човек; • Транжор – 1 служител - ръкавици защитни латекс; - работна престилка РVС; - ръкавици противосрезни; - студозащитни ръкавици; - ватиран елек – 2бр. на човек; - ботуши от РVС; • Готвач, скараджия – 6 служители - ръкавици защитни латекс; - работна престилка РVС; - ръкавици противосрезни; - ръкавици, защитаващи от термични въздействия; - работен костюм, според изискванията на длъжността – 2бр. на човек; - обувки -1 чифт; • Сладкар – 21 души - ръкавици, защитаващи от термични въздействия; - работен костюм, според изискванията на длъжността – 2бр. на човек; - обувки – 1 чифт; • Чистач – 4 души - ръкавици защитни латекс; - престилка памук/полиестер. Подмяната на работното облекло и ЛПС е обусловена от неговото износване и амортизация и в изпълнение на нормативната уредба за годността му и използването. За изпълнение на дейността ще бъде избран изпълнител по реда на ПМС 55 на МС от 12.03.2007 г., като задължително ще се заложат изисквания предпазните средства и специалното работно облекло да осигуряват защита срещу опасностите, да не са вредни за здравето и да не пречат на извършването на работата.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 133 597 BGN
Общ бюджет: 129 719 BGN
БФП: 129 719 BGN
Общо изплатени средства: 129 718 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 129 719 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 26 719 BGN
2013 62 227 BGN
2014 40 771 BGN
2015 0 BGN
129 718 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 110 261 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 22 711 BGN
2013 52 893 BGN
2014 34 656 BGN
2015 0 BGN
110 260 BGN
В т.ч. Национално финансиране 19 458 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 4 008 BGN
2013 9 334 BGN
2014 6 116 BGN
2015 0 BGN
19 458 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз