Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0121-C0001
Номер на проект: ESF-2302-01-11004
Наименование: Безопасен труд в "Адвал" АД
Бенефициент: "ЕВРО АЛИАНС ТУНЕЛИ" АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 25.07.2012
Дата на приключване: 01.09.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: 1. Да се осигурят на работниците в Адвал” АД здравословни и безопасни условия на труд, съответстващите на добрите европейски практики. 2. Да се повиши на производителността на заетите в предприятието, чрез подобряване на работните условия и благосъстоянието на работещите и, в резултат на това, намаляване на дела на трудовите злополуки, броя изгубени поради злополуки и професионални заболявания дни и свързаните с това разходи. 3. Да се намалят трудовите злополуки и професионалните заболявания в “Адвал” АД с минимум 25 % в срок до 1 година след приключване на изпълнението на проекта. 4. Да се стимулира проактивен подход към здравословните и безопасни условия на труд на работещите в “Адвал” АД
Дейности: Дейност 1 - Организация и управление на проекта, вътрешен контрол на изпълнението За успешното изпълнение на проекта и постигането на планираните резултати е от първостепенна важност осигуряването на качествени ресурси за изпълнение на дейностите и управлението на проекта. Екипа за управление на проекта се състои от ръководител, координатор и счетоводител. Вътрешна оценка на проекта ще се извършва периодично при осъществяването на отделните етапи на проекта. Ръководителят на проекта ще следи и контролира реализацията на всички предвидени дейности. Предвижда се провеждането на ежемесечна вътрешна оценка за изпълнението на проекта, с регистриране степента на изпълнение на всяка от дейностите и изготвяне на финансово – счетоводен отчет. С редовната вътрешна оценка се осигурява постоянна готовност за предоставяне на данни при проверка от съответните контролни органи, както и своевременна реакция при възникване на проблем, застрашаващ срочното и качествено изпълнение на “Плана за действие”. Степента на изпълнение на всяка от дейностите ще се оценява чрез т.нар. “обективно проверими показатели”. Ще се изготвят месечни отчети от всеки представител от екипа на проекта, които ще се предават на Ръководителя за анализ и обобщаване на ситуацията. Лични месечни отчети ще изготвят: счетоводителя и координатора на проекта. Счетоводителя ежемесечно ще представя справка за разходването на средствата. Ръководителят ще изготвя обобщен доклад за дейността и степента на изпълнение и постигане на заложените резултати и ще го представя на Директора на предприятието. В началото на всеки месец ще се провеждат оперативки за контрол на напредъка по проекта.
Дейност 2 - Избор на изпълнители в съответствие с ПМС № 55/12.03.2007 г. Дейността ще се изпълнява при стриктно спазване на ПМС № 55/12.03.2007 г. и неговите изменения и допълнения, както и изискванията на Договарящия орган. Дейността е планирана съответствие с изискванията на действащото законодателство в Република България. Дейността гарантира, че проектът се осъществява на базата на принципа на прозрачност при вземането на решения и тяхното прилагане. Ще бъде проведена една тръжна процедура по чл.7, т.1 - „открит избор” за закупуване на лични предпазни средства и работно облекло. Дейността обхваща подготовката, предварителното съгласуване на тръжната документация с Договарящия орган, провеждането на тръжна процедура, оценяване на получените оферти и подписването на договор с избрания доставчик. За разходването на средствата по бюджетните пера, които не изискват Провеждането на процедури, “Адвал” АД стриктно ще се придържа към всички изисквания и указания на ДО и Наръчника на ДО. Процедурата открит избор включва следното: 1. Изготвяне на тръжна документация за провеждане на процедурата, заедно със заповед за назначаване на оценителна комисия, като документите отговарят на изискванията на чл.17 на ПМС №55/12.03.2007 г., Тръжната документация задължително съдържа:  Изисквания към офертите;  Пояснителен документ за процедурата за определяне на изпълнител, съгласно изискванията на чл.15 и чл.16 от ПМС № 55/12.03.2007 г.;  Пълно описание на обекта, ако не се съдържа достатъчно подробно в пояснителния документ;  Образец на оферта;  Проект на договор;  Технически спецификации;  Избраният критерий за оценка, показателите, относителната им тежест и методиката за определяне на комплексната оценка на офертите, в случай, че избраният критерий е икономически най-изгодната оферта. 2. Публикуване на обява най-малко в един ежедневник и на интернет страницата на Управляващия орган на Оперативната програма. Обявата трябва да бъде публикувана в съответствие с изискванията на чл.14, ал.1 от ПМС №55/12.03.2007 г. ; 3. Оценка на получените оферти и изготвяне протокол от дейността на оценителната комисия. 4. Изпращане на протокола с решението на комисията за одобрение, заедно с копия на всички получени оферти и цялата документация по процедурата, попълнен проект на договор с определения изпълнител, копие от обявата в избрания национален ежедневник и др. за одобрение от Доварящия орган; 5. Одобрение на процедурата от страна на Договарящия орган; 6. Изпращане на решението за избор на изпълнител до всички кандидати и покана за сключване на договор с първия класиран кандидат. На основание чл. 12, ал. 1, т. 2 от ПМС 55, ще се съберат по три оферти за избор на изпълнител, тъй като предвидената стойност за доставки и услуги, в това число съфинансирането от страна на кандидата, без данък върху добавената стойност е от 15 000 до 50 000 лв. включително, за: 1. Извършване на анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност. След като събере посочения брой оферти, бенефициентът ще ги оцени за съответствие с поставените от него изисквания и ще ги класира по критерий икономически най-изгодна оферта или най-ниска цена. С класираните на първо място кандидати ще бъдат сключени писмени договори. За разходването на средствата по бюджетните пера, които не изискват провеждането на процедури и събирането на 3 оферти “Адвал” ЕООД стриктно ще се придържа към всички изисквания и указания на ДО и Наръчника на ДО.
Дейност 3 – Осигуряване на публичност за проекта Изпълнителят ще направи всичко необходимо за разгласяване на факта, че проектът се съфинансира от Европейския социален фонд. Предприетите за тази цел мерки ще са в съответствие с приложимите правила за информиране и публичност, предвидени в чл. 8 от Регламент на Комисията № 1828/2006 и приложение 1 към него, и Ръководството за изпълнение на дейностите за информиране и публичност по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Изпълнителят ще отбелязва финансовия принос на Общността и ще поставя логото на ЕС и на ОП РЧР на всеки продукт по проекта, включително: - бланки; - табели; - прес-съобщения; - доклади за вътрешно ползване и за външни партньори; - електронни носители (CD, DVD), аудио-видео материали; - всякакви други публикации; - на оборудването (знаци, стикери); - табела на сградата. Планирано е използването на следните мерки за информация и публичност: 1. Информационни табели В периода на изпълнение на проекта Изпълнителят ще постави 2 броя на сградата на фирмата. Информационната табела ще указва вида и името на операцията, както и следната информация, която ще заема поне 25% от цялата площ на таблата: а) логото на Европейския съюз в съответствие с графичните стандарти в Приложение 1 на Регламент 1828/2006, както и позоваване на Европейския съюз; б) логото на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и позоваване на ЕСФ; в) пълно изписване на оперативната програма – Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”; г) послание, което символизира помощта на ЕС – „Инвестира във вашето бъдеще”. 2. Брошура за изпълнението на проекта Планирано е изработването и разпространението на 500 броя информационни брошури за изпълнението на проекта. Брошурата ще информира за основните цели на проекта, планираните дейности и очаквани резултати. В съответствие с изискванията, брошурата ще съдържа: а) логото на ЕС и ОП РЧР със съответното позоваване на ЕС и ЕСФ; б) наименованието на проекта, които се изпълнява; в) изречението “Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“. Горната информация ще заема поне 25% от площта на съответната лицева част на брошурата. Описаните правила ще се прилагат по същия начин и за информацията, разпространявана по електронен път (интернет страници, електронни съобщения и т. н.) или чрез аудио-визуални материали. 3. Публикации в регионален вестник Бенефициентът ще изготви две публикации, една в началото и една в края на проекта. Публикациите ще съдържат информация за основните цели на проекта, планираните дейности и очаквани резултати. Освен задължителните елементи, описани по-горе, всякa публикация ще съдържа и изявление за отговорността: „Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. “Адвал” АД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенция по заетостта.”
Дейност 4 - Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност В съответствие с идентифицираните нужди и проблеми на целевата група е планирано и извършването на анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност. Интегрирането на дейността по безопасност и здраве при работа като елемент на цялостната бизнес политика на предприятието, представлява основен подход за успешно прилагане на новите стандарти, за осигуряване на устойчиво развитие и ефективност. Съвременният подход на политиката в областта на безопасните и здравословни условия на труд е широкообхватен и е насочен към осигуряване на благосъстояние при работа, отчитайки промените в труда и появата на нови рискове. Активната социална политика на фирмата по отношение на условията на труд е насочена към повишаване на културата за предпазване у работещите и по-нататъшно развитие на системата за превенция в дейността по безопасност и здраве при работа, посредством: обучението и партньорството между всички участници в трудовия процес. Основните цели на анализа и проектирането на организацията на трудовата дейност са, с цел оптимизиране на процесите и постигане на: - високо качество на труда и организация на работа; - високо качество на управление на човешките ресурси; - висока надеждност на мерките, осигуряващи живота и здравето на работещите. Създаването на гъвкава и активно прилагана организация за управление на труда в предприятието не следва да се приема като задължение, а като необходимост. Основните акценти в анализа и проектирането на организацията на трудовата дейност ще бъдат: - създаване на ефективна организация за идентифициране, отстраняване и контрол на свързаните с дейността опасности и професионални рискове, както и за укрепване на здравето при работа; - прилагане на принципите за управление на дейността, заложени в нормативните актове и форми на “добра практика”, доказали своята ефективност; Минимални изисквания: Структурата на анализа на състоянието следва да съдържа най-малко: I. Въведение – в тази част би следвало, да се опише сегашното състояние на предприятието и организацията на работния процес; II. Изложение и анализ – в тази част се анализират и описва силните и слабите страни в структурата на организационната дейност на трудовия процес, какви оценки на риска са разработени и внедрени в съответното предприятие; III. Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност – в тази част, се обосновава и описва надлежно как ще се прилага и усъвършенства организацията на трудовата дейност в предприятието. Какви методи и средства ще бъдат използвани за отчитане на дейността и повишаване на трудовата дейност на служителите в предприятието; IV. Заключение
Дейност 5 – Закупуване на лични предпазни средства и работно облекло за всички работещи в предприятието Всички планирани за закупуване лични предпазни средства, техният вид и брой, са определени възоснова на приложената оценка на риска и карти за оценка на риска на работно място. Средствата са избрани на база препоръчани мерки за намаляване на риск от втора степен - рискът е овладян на приемливо ниво, но би могъл да се увеличи в бъдеще и следва да се подобрят мерките за защита. За всяко работно място е попълнена карта за оценка на идентифицираните рискови фактори. При попълване на картите са използвани наблюдение и оценка по работни места. Основните идентифицирани рискове са: 1. Шум. Въпреки, че измерванията не показват наднормени нива на шума, около 80% от работещите посочват, че са изложени на шум. Дори и шума да е под долните стойности за предприемане на действие, то, колкото по-високи са стойностите му, толкова по-бързо настъпва умора у работещите и се намалява производителността им. Поради тези причини е добре да се осигурят вътрешни антифони, които работещите да ползват по свое усмотрение. 2. Както е видно от попълнените от работниците анкетни карти, голяма част от тях се оплакват от зрителна умора. Зрителната умора се проявява най-често в тежест, парене, глождене, зачервяване на очите, сълзене, понякога неясно виждане, главоболие, даже и невъзможност на двете очи да работят заедно – симптоми, които се засилват в края на работния ден. За да се избегне е планирано закупуването на различни видове очила и предпазни средства в зависимост от вида на работното място. 3. Опасност от преместващи се (движещи се) машини, съоръжения и техни елементи – опасност от притискане на пръстите, опасност от падащи, летящи тела и частици, опасност от режещи елементи и инструменти. Препоръчва се използването на ръкавици, обувки с метална протекция, предпазни каски. 4. Неподходящи подове и опорни повърхности - могат да причинят мускулно напрежение, неудобни работни пози и движения, особено в ситуации, налагащи скачане (напр. при товарене на камион), дълго ходене или стоене прав. Нестабилни, наклонени и хлъзгави подове и повърхности отчасти могат да бъдат компенсирани с подходящи работни обувки, необходимо е също така да се осигури добра подова повърхност: в противен случай може да се очакват травми и увреждания на стави, кости, мускули и сухожилия. 5. Вибрации - На работещите, подложени на вибрации да се осигуряват виброизолиращи лични предпазни средства. Осигуряване на допълнително оборудване, намаляващо риска от увреждания от вибрациите, като наколенки, ръкохватки. 6. Работа под земята – светлоотразителни дрехи и елеци на работещите така, че да не създават риск от злополуки, дължащи се на качеството на осветлението. Осигуряване на ударозащитни каски и очила за работещите в зоната с опасност от удар от падащи или отхвърчащи предмети, където риска не може да бъде изцяло елиминиран със средства за колективна защита. 7. Опасни газове - В случаите на аварийно отделяне на силно токсични вещества или създаване на взривоопасни и пожароопасни концентрации в работните помещения или места, са осигурени маски с филтри за газове. Всички планирани за закупуване лични предпазни средства: ръкавици, маска, обувки с метална протекция, предпазни каски, предпазни очила, шлем за заваряне, защитни очила, сигнални облекла, защитни прахови маски, топлоизолирани елеци, наколенки, са избрани възоснова оценката на риска. Закупуването на работно облекло – работни якета и гащеризони се налага, поради бързото им износване и повреда. Използваните към момента работни облекла, поради некачествени материали и кройки, не създават необходимия комфорт на работещите. Срока на износването му не съответства на планираното в списъка на личните предпазни средства, приложен към проекта. Планираните за закупуване работни облекла ще бъдат по-качествени – с повишена студоустойчивост, модерни и удобни.
Дейност 6 – Обучение на 35 човека, заети в “Адвал” АД Извършената оценка на риска на „Адвал“ АД, гр. София показва, че риска в предприятието е умерен, за който е необходимо внимание. За да се запази ниското ниво на риска и дори да бъде намален една от препоръките е: • Създаване на фирмена политика, стил на работа и ефективен контрол по избягване на риска по безопасност и здраве за всички работни места. Осъществяването на контрол за спазване на здравословните и безопасни условия на труд, правилното и ежедневно използване на лични предпазни средства и работно облекло в предприятие с 258 работещи е изключително трудна и ресурсоемка задача. Създаването на фирмена политика по ЗБУТ и стил на работа е невъзможно без проактивното участие на заетите. Именно за да се стимулира тяхното включване са планирани обучения по ЗБУТ и работа с новозакупените лични предпазни средства. За да се насочи вниманието върху рисковите фактори и въобще към безопасността е необходимо обучение. Информираността по отношение на безопасност и здраве при работа би спомогнала за: ◊ изграждането на по-продуктивни, по-безопасни и здравословни работни места; ◊ осъзнаване, че добрата безопасност и здраве при работа означава добър бизнес; ◊ намаляване на рисковете при работа, защитавайки здравето и пестейки време и пари; ◊ намаляване на човешката и на икономическата цена, заплащана поради неспазване изискванията за безопасна работа. На ниво предприятие сътрудничеството е необходимо да бъде осъществявано по цялата верига от идентифицирането на опасностите, оценяването на риска, обучението, инструктажа, консултирането и информираността на работниците до разработването на мерките за безопасност и тяхното въвеждане и поддържане. Мерките, които работодателят е задължен да предприеме, имат решаващо значение, но без осъзнатото и убедено участие на работещите резултатите са обречени. Не случайно водещите фирми се стремят към постигане на т.н. култура на безопасност на персонала, което е съвкупност от приложени високоефективни мерки за безопасност и здраве, плюс висока квалификация и изградено осъзнато поведение на работещите да спазват правилата и изискванията за безопасност. Планирано е провеждането на обучение с продължителност 45 учебни часа. Ще се сформират 3 курса, всеки от 12 човека. Обучението ще се извърши от външна фирма по предварително съгласуван с работодателя график. Разходите са планирани на база среден разход за обучаем 100 лв.
Дейност 7 – Одит След приключване на проектните дейности ще бъде извършен одит от външен независим одитор, лицензиран от Института на дипломираните експерт-счетоводители в България. Извършването на одит е необходимо за да се гарантира коректно и прозрачно разходване на средствата.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 152 660 BGN
Общ бюджет: 130 996 BGN
БФП: 104 797 BGN
Общо изплатени средства: 104 780 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 104 797 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 24 426 BGN
2013 0 BGN
2014 80 355 BGN
2015 0 BGN
104 780 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 89 077 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 20 762 BGN
2013 0 BGN
2014 68 301 BGN
2015 0 BGN
89 063 BGN
В т.ч. Национално финансиране 15 719 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 3 664 BGN
2013 0 BGN
2014 12 053 BGN
2015 0 BGN
15 717 BGN
Финансиране от бенефициента 29 120 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз