Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0023-C0001
Номер на проект: ESF-2302-01-11009
Наименование: Подобряване условията на труд на работни места в "ЕЛУКС" ООД
Бенефициент: "ЕЛУКС" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 25.07.2012
Дата на приключване: 25.07.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: -подобряване условията на труд в „Елукс” ООД при спазване на нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа. -адаптиране на управленските процеси в „Елукс” ООД към нов подход при регламентирането и нормирането на труда и изграждането на съвременна система от трудови стандарти. -повишаване на производителността на заетите в „Елукс” ООД
Дейности: Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност Дейността включва следните етапи І. Въведение Описание : Описване на сегашното състояние на предприятието и организацията на работния процес. При установена необходимост ще се извърши оценка и измерване на всички фактори на работната среда. Обосновка : Идентифициране на работните места с повишен риск за здравето и безопасността на работещите по технологичните процеси с цел да бъдат подобрени условията на труд. ІІ. Изложение и анализ Описание : Описание на силните и слабите страни в структурата на организационната дейност на трудовия процес, какви оценки на риска са разработени и внедрени. Дружеството има актуален договор със служба по трудова медицина. Извършена е оценка на риска, съгласно изискванията на нормативната база. В Елукс ООД функционира Система за управление на качеството, за което дружеството разполага със сертификат от акредитирана сертифицираща организация. Наличието на тази Система за управление е доказателство за нивото на съзнание на персонала, неговата компетентност и квалификация. Това са силни страни като доказателство, че ръководството на фирмата демонстрира отговорността си към персонала и непрекъснато поддържа безопасни условия на труд и подходяща работна среда. Съществуващите правила в предприятието за спазване на законовите изисквания за здравословни и безопасни условия на труд е необходимо да бъдат надградени с ясно определяне на отговорностите, което ще се постигне със Система за управление на ЗБУТ, в съответствие с изискванията на OHSAS 18001:2007. Обосновка : Оценка на последователността, взаимодейст-вието и взаимовръзката между техноло-гичните процеси, осигурената безопасност на работа по работните места и иденти-фициране на всички лични и колективни предпазни средства за защита с цел осигуряване на безопасни условия на труд. ІІІ. Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност Описание : Описване как се прилага и как ще се усъвършенства организацията на трудовата дейност, какви методи и средства ще бъдат използвани за отчитане на дейността и повишаване на трудовата дейност . Обосновка : Модернизация на безопасността на работния процес обхваща дейности за подобряване управлението на човешките ресурси. Доброто управление на човешките ресурси е свързано с мотивацията на служителите, която влияе пряко на тяхната ефективност и води до намаляване на трудовия травматизъм. Изпълнението на тази дейност включва и качествено обучение на работещите с модернизираното спомагателно оборудване . ІV. Заключение Описание : Обобщаване на постигнатите резултати от реализацията на останалите дейности и отчитане индикатора за резултат – намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания, чрез сравнителен анализ на данните от състоянието на здравословните и безопасни условия на труд преди въвеждане на мерките за подобряване условията на труд и резултатите след внедряването им и анализ на трудовите злополуки и професионалните заболявания . Обосновка : Цялостният анализ показва резултатите от модернизацията на оборудването и личните предпазни средства, която е извършена с помощта на настоящата програма „Безопасен труд”.
Модернизация на технологичния процес , свързан с подобряване условията на труд Етапите за изпълнение са; І.Избор на доставчик Описание: Провеждане на необходимата тръжна процедура за възлагане на доставка като предварително се съгласува с АЗ чрез ДРСЗ като Договарящ орган по Схемата. За провеждането на тръжната процедура, ще бъде създадена със Заповед специална комисия, която ще извърши подготовката и провеждането на тръжната процедура, и оценката на представените оферти.С избрания доставчик, ще бъде сключен договори за изпълнение и доставка. Обосновка на дейността: Идентифицираните нужди, относно добра работна среда са свързани с модернизация на производствените процеси за осигуряване на топлинен комфорт на всички заети - играждане на климатизация и въздушна завеса в три производствени помещения. ІІ.Доставка и приемане Описание : След сключване на договора, ще се изготви План-график, включващ подготовка и монтаж на доставеното оборудване, свързването му със съответните инсталации , провеждане на 72 часова пробна експлоатация за проверка на правилния монтаж и нормална работа на оборудването, отстраняване на появилите се пропуски. След приключване на дейностите, ще се подпише двустранно „Приемо-предавателен протокол” Обосновка: Осигуряването на срочна и качествена доставка на договореното спомагателно оборудване ще допринесе за повишаване на ефективността на производството при здравословни и безопасни условия на труд.
Обучение на служители за безопасна работа с нововъведено работно оборудване. Описание: След закупуване на оборудването на климатичните инсталации и въздушната завеса служителите ще бъдат обучени със спецификата на новото работно оборудване. Програмата за обучение ще съдържа модули за техническите характеристики и правилната експлоатация на оборудването, информационно – обучителни модули за спецификите на отделните хоризонтални принципи. Обучението ще има продължителност 50 часа. Обосновка Чрез планираните обучения се подобряват професионалните умения и квалификация на работниците и служителите по отношение на здравословните и безопасни условия на труд. Знанията и уменията по безопасен труд с нововъведено оборудване на работниците и служителите се развиват чрез организиране на обучения с гарантирано качество от подготвени за целта лектори обучители.
Закупуване на предпазни средства и специално работно облекло Описание на дейността: Представяне на утвърден списък на работните места и видовете работи, при които се използват лични предпазни средства въз основа на извършената оценка на риска на работните места. Извършване на избор на доставчик по реда на ПМС 55. Заявяване и закупуване на избраните съобразно Списъка на лични предпазни средства (ЛПС) и специално работно облекло. Извършване на входящ контрол на получената стока – преглед на придружителните документи, като се търси пълно съответствие между заявеното и доставеното, наличие на документи за качество, документи за удостоверяване оценката на съответствието на ЛПС. Визуален преглед на определена извадка от доставените ЛПС и специално работно облекло. Обосновка на дейността: Екукс ООД ще закупи и осигури нови и по-модерни предпазни средства и специално работно облекло за своите служители, с цел подмяна на амортизираните предпазни средства и специално облекло. Ръководството има за цел осигуряване на наличен минимум от записаните в Списъка на ЛПС и специално работно облекло за нуждите на заетите лица в предприятието.
Разработване и сертифициране на Система за управление на здравето и безопасността при работа в съответствие с изискванията на BS OHSAS 18001:2007 Предвидената за разработване Система за управление на здравословните и безопасни условия на труд (СУ ЗБУТ) ще бъде надградена над действащата Система за управление на качеството съгласно ISO 9001:2008, което ще доведе до разширяване и увеличаване на въздействието на управлението. Описание на дейността: І. Диагностика на управлението за съответ-ствие с изискванията на BS OHSAS 18001: 2007 и действащата нормативна база - провеждане на предварителна среща с ръководителите на структурни единици от дружеството; - провеждане на одит за общо впечатление и извършване на анализ на настоящото състояние по отношение на удовлетворяване на изискванията на ЗБУТ; - провеждане на обучение на ръководството за запознаване със структурата и изискванията на BS OHSAS 18001:2007 и нормативните изисквания, процеса на разработване, внедряване, сертифициране, поддръжка и усъвършенстване на СУ ЗБУТ; - определяне на специалисти от предприятието за изграждане на Комитет по управление на труда (КУТ) за анализ и оценка на съществуващото състояние и разработване на СУ ЗБУТ; - анализ на документите и дейностите, осигуряващи ЗБУТ, разкриване на слабите места и определяне на необходимата документация, средства, персонал и обучение, произтичащи от изискванията на BS OHSAS 18001:2007. II. Разработване на СУ ЗБУТ - определяне на политиката по управление на ЗБУТ от ръководтвото на фирмата; - разработване на първи проекти на документите на СУ ЗБУТ /наръчник по ЗБУТ и оперативни процедури/ - преглед на документите и утвърждаване от ръководството; - организацията на поетапно пробно внедряване на документите от СУ ЗБУТ; - провеждане на проверки и частични одити на пробно внедрените наръчник по ЗБУТ и процедури, съгласуване и коригиране; - провеждане на обучение на ръководството и изпълнителския персонал за внедряване СУ ЗБУТ; ІІІ. Внедряване на СУ ЗБУТ: - създаване на организация за редовно внедряване на СУ ЗБУТ; - определяне и изпълнение на коригира-щите и превантивни действия по време на редовното внедряване на СУ ЗБУТ; - провеждане на вътрешен одит на цялата Система за управление на здравослов-ните и безопасни условия на труд; - провеждане на Преглед на ръководството; - отстраняване на несъответствията, констатирани от вътрешния одит и подготовка за сертифициране. ІV. Сертифициране на СУ ЗБУТ - провеждане на сертификационен одит, в докладът от който ще се отразят резултатите от степента на съответствие на внедрената система по ЗБУТ с изискванията на BS OHSAS 18001:2007. - отстраняване на несъответствия, констатирани по време на сертификационен одит; Обосновка на дейността: Осигуряване на рамката за управление на отговорностите за подобряване на условията на труд, към персонала и към обществото като цяло. СУ ЗБУТ ще допринесе за постигане на по-висока ефективност при управление на човешките ресурси като идентифицира елементите от дейността на предприятието, които въздействат върху здравето и безопасността на труда от гледна точка на законодателната рамка. Чрез СУ ЗБУТ и обучени вътрешни одитори предприятието ще дефинира своите цели за подобрение и управленската програма за тяхното постигане, с регулярни прегледи от ръководството в интерес на непрекъснатото усъвършенстване. Това пряко кореспондира с подобряване условията на труд на работното място - като цел на настоящата процедура.
Информиране и публичност При изпълнение на мерките по информация и публичност по проекти, финансирани от ОП РЧР задължително се спазват изискванията , посочени в чл.2 – 10 и Приложение 1 на Регламент № 1828/2006.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 181 760 BGN
Общ бюджет: 172 965 BGN
БФП: 172 965 BGN
Общо изплатени средства: 172 965 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 172 965 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 43 261 BGN
2014 129 704 BGN
2015 0 BGN
172 965 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 147 021 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 36 772 BGN
2014 110 249 BGN
2015 0 BGN
147 021 BGN
В т.ч. Национално финансиране 25 945 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 6 489 BGN
2014 19 456 BGN
2015 0 BGN
25 945 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз