Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0389-C0001
Номер на проект: ESF-2302-02-10002
Наименование: Подобряване условията на труд и повишаване производителността в ИМОТИ ЕООД чрез техническо обезопасяване на технологичния процес и осигуряване на ЛПС и специално работно облекло на заетите в предприятието
Бенефициент: “ИМСТИ” ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 31.07.2012
Дата на приключване: 01.09.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Ямбол
                    Ямбол
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е подобряване условията на труд на работещите в „ИМСТИ” ЕООД в съответствие с изискванията на европейските и български нормативни документи за безопасност и здраве при работа чрез модернизиране на технологичния процес и осигуряване на специални защитни средства и облекла за заетите в предприятието.
Дейности: Дейност 1: Обявяване и провеждане на тръжни процедури за определяне на изпълнители на дейности 2-5. Описание на дейността: Фирмата-кандидат ще възложи изпълнението на дейности 2-6 на външни изпълнители по правилата на договаряне, посочени в ПМС № 55 от 12 март 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, съвместната Оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черно море 2007 - 2013 г.” и от финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Кандидатът планира да включи в екипа по изпълнение на проекта специалист по провеждането на тръжните процедури, който е служител на фирмата и има необходимите познания и опит по възлагане на обществени поръчки. Г-жа Галя Папазова ще отговаря за планиране, организиране и провеждане на процедурите за обществени поръчки; ще следи за изпълнение на договорите за обществените поръчки, сключени за дейностите по проекта; ще изготвя кореспонденцията с всички заинтересовани страни; ще подпомага членовете на екипа за управление в рамките на своите компетенции. Кандидатът ще използва следните процедури за избор на изпълнители за услуги и доставки: 1. „открит избор” и „договаряне с публикуване на пояснителен документ” (за Дейности 2-3); 2. чрез избор между 3 оферти (за Дейности 4-5), съгласно Общите правила за провеждане на процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по реда на ПМС 55/12. 03. 2007 година, като ще съгласува тръжната документация с АЗ чрез ДРСЗ. Обосновка на дейността: Дейността е обусловена от изискванията на настоящата схема и от правилата на договаряне, посочени в ПМС № 55 от 12 март 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, съвместната Оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черно море 2007 - 2013 г.” и от финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Чрез нейното изпълнение се гарантира спазването на основните принципи за осигуряване на публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация при определяне на изпълнители на дейностите по проекта.
Дейност 2: Извършване на анализ на състоянието и проектиране на организацията на производствената и трудовата дейност в „ИМСТИ” ЕООД. Дейността включва: Извършване на анализ на състоянието и проектиране на организацията на производствената и трудовата дейност в „ИМСТИ” ЕООД, включващ: I. Въведение – описание на сегашното състояние на предприятието и организацията на работния процес; II. Изложение и анализ – описание на силните и слабите страни в структурата на организационната дейност на трудовия процес (SWOT анализ), какви оценки на риска са разработени и внедрени в предприятието; III. Обосновка и насоки за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност, в т. ч. и насоки за нейното усъвършенстване, методи, средства и процедури за отчитане на дейността и за повишаване на трудовата ефективност на работниците и служителите в предприятието; IV. Заключение. Обосновка за дейността: Дейността е обусловена от изискванията на настоящата схема за задължителност на анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в предприятието. Освен това дейността е обусловена и от необходимостта от подобен стратегически ориентиран анализ, който да позволи на мениджърския екип обективно да анализира съществуващите проблеми в организацията на трудовия процес, да взема бързи, гъвкави и ефективни пазарно ориентирани решения, насочени към повишаване конкурентоспособността на фирмата в строителния бранш, което пък от своя страна ще доведе до намаляване на производствените разходи, повишаване броя на сключените договори, увеличаване на оборота и повишаване приходите на дружеството.
Дейност 3: Обезопасяване на технологичния процес при укрепване на изкопи чрез закупуване на допълнителни модернизирани защитни съоръжения (системи), свързани с осигуряване на безопасни условия на труд на работещите строителни работници. Дейността включва: Закупуване на 2 (два) комплекта защитни съоръжения за укрепване на изкопи, всяка една включваща защитна система за укрепване на изкоп и надстройка. Обосновка за дейността: Дейността е обусловена от липсата във фирмата на защитни съоръжения (системи) за укрепване на изкопи с по-голям капацитет на натоварване и по-висока ефективна защита при работа с тях. Досега наличните 8 (осем) комплекта защитни съоръжения (форми за укрепване на изкопи) са използвани и при осъществяване на изкопи със значително по-големи размери, при които натоварванията на земната маса са значително над допустимите от производителя и на практика представляват значителен риск за здравето, живота и безопасността на труда на работещите, в това число и увеличен риск от трудови злополуки.
Дейност 4: Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло за нуждите на заетите в предприятието Дейността включва: Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло за нуждите на заетите в предприятието, в т. ч.: А. Работно (защитно) облекло: • работен костюм зимен /гащеризон/панталон и яке/ - 32 комплекта; • работен костюм за заварчици /гащеризон/панталон, яке и престилка/ - 2 комплекта. • работни обувки за работа на открито, зимни (противохлъзгащи, с/у пробиване в подметката, водоустойчиви) – 27 чифта; • работни обувки за работа на открито, зимни, обикновени (за заварчици) – 2 чифта; • работни обувки за работа на закрито (противохлъзгащи, защита срещу пробождане, прорязване, ударо устойчиви) – 3 чифта. • заваръчни ръкавици (сменят се на 4 месеца) – 2 чифта х 3 комплекта = 6 чифта; • работни (защитни) ръкавици - при стъклообработване, противохлъзгащи, срещу срязване (подменят се всеки месец) – 3 чифта х 12 комплекта = 36 чифта; • работни (защитни) ръкавици - при строителни дейности, универсални (подменят се на 15-20 дни) – 25 чифта х 12 комплекта = 300 чифта; Б. Лични предпазни средства: • автоматичен шлем за заварчици – 2 броя; • защитни очила (устойчиви на надраскване, на удар, срещу прах и хвърчащи частици) – 20 броя; • антифони (външни, при работа с ел.инструменти 32/34 db) – 2 бр; • строителни каски – 29 броя. Обосновка за дейността: Дейността е обусловена от необходимостта от подмяна на наличните работни облекла, обувки и лични предпазни средства поради изтичащ срок на ползване съгласно нормативните изисквания, както и поради амортизация на значителна част от ЛПС, работните облекла и обувки вследствие на продължително използване при лоши атмосферни и климатични условия на открито (дъжд, сняг, кал, горещина, студ, влага) и при работа с тежки и опасни производствени дейности – заваръчни дейности, изкопни дейности, поставяне на кофраж, ВиК дейности, строително-монтажни дейности, ремонт на машини и съоръжения, работа с масла и химикали и други строителни технологични операции.
Дейност 5: Осигуряване на публичност и прозрачност при изпълнение на проекта чрез информационно-рекламно осигуряване на планираните дейности и изготвяне на финален одит. Дейността включва: 1. Изработване и монтиране на 1 (един) брой информационно-рекламна табела съгласно изискванията на ОП РЧР и настоящата схема; 2. Отпечатване на 908 (деветстотин и осем) броя самозалепващи се информационно-рекламни стикери за поставяне върху придобитите по проекта оборудване, съоръжения, ЛПС и работни облекла; 3. Публикуване на 2 информационни материали за проекта в местни/регионални издания. 4. Изготвяне на финален одит. Обосновка за дейността: Дейността е обусловена от изискванията на ОП РЧР и настоящата схема за информираност и публичност при изпълнение на дейностите по проекта, както и от заложените бройки/комплекти/чифтове различно оборудване и съоръжения, предвидени в дейностите по проектното предложение.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 168 114 BGN
Общ бюджет: 163 681 BGN
БФП: 163 681 BGN
Общо изплатени средства: 163 655 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 163 681 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 33 623 BGN
2013 0 BGN
2014 130 032 BGN
2015 0 BGN
163 655 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 139 129 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 28 579 BGN
2013 0 BGN
2014 110 527 BGN
2015 0 BGN
139 107 BGN
В т.ч. Национално финансиране 24 552 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 5 043 BGN
2013 0 BGN
2014 19 505 BGN
2015 0 BGN
24 548 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз