Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0255-C0001
Номер на проект: ESF-2302-03-02004
Наименование: Подобряване безопасността на условията на труд в "Примагаз" АД
Бенефициент: „Примагаз” АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 11.07.2012
Дата на приключване: 01.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Привеждане на управленските процеси към съвременните изисквания и нов подход при проектирането и организацията на труда в „Примагаз” АД; Подобряване условията на труд в „Примагаз” АД при спазване на нормите и изискванията по безопасност на труда и здраве на работното място; Повишаване на производителността на труда на заетия персонал в предприятието.
Дейности: 1. Създаване на организация за управление на проекта Описание: Определяне на задълженията на членовете на екипа в съответствие с техните функции в екипа. Подготовка на функционални характеристики за длъжностите и сключване на граждански договори за услуга по ЗЗД. Разпределяне на ресурсите за изпълнение на отделните дейности. Създаване на система за оперативно следене изпълнението на проекта. Обосновка: Това е начален, необходим организационен етап. Ръководителят е длъжен да подготви документите, които определят задълженията на членовете на екипа. За определяне на конкретните персонални задължения и съответното възнаграждения е необходимо да се определят функционалните задължения и характеристики за отделните длъжности в екипа. Определя се и продължителността от време – почасово, за изпълнение на всяка една функционална длъжност. Ръководителят на екипа трябва да постави своите изисквания към работата на останалите членове с оглед постигане целите и резултатите на проекта.
2. Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудова дейност в предприятието Описание: За изпълнение на дейността следва да се определят изискванията към изпълнителя на дейността, да се подготви документация за възлагане (в т.ч. и техническото задание), да се извърши проучване за подходящи изпълнители, да се изпрати покана на определения кандидат за представяне на оферта. Техническото задание към изпълнителя определя съдържанието на анализа, което трябва да съответства на минималните изисквания за неговата структурата от Насоките за кандидатстване. След сключване на договора възложителят – „Примагаз” АД, предоставя изходящата информация, контролира изпълнението на договора и приема извършената работа от изпълнителя с приемо-предавателен протокол. Обосновка: Дейността е задължителна по Насоките за кандидатстване. Крайният документ ще се използва за извършване на реорганизация на трудовия процес в предприятието.
3. Доставка на лични предпазни средства и специално работно облекло Описание: За изпълнение на дейността следва да се проведе избор по реда на ПМС 55/2007 . - чл. 12, ал. 1, т.2 за избор на изпълнител между най-малко 3 кандидати. Това предопределя и необходимите действия, които са задължителни за «Примагаз» АД при избора на изпълнител на доставката. За целта се определят изискванията към доставчика, подготвя се документация за провеждане на избора, изпращат се покани за представяне на оферти до най-малко 3 потенциални кандидати, назначава се комисия за избор на изпълнител, комисията отваря офертите и определя изпълнител според предварително определените критерии. Обосновка: При организацията на дейността ще се изхожда от утвърдения списък на работните места и видовете работи, при които се използват лични предпазни средства въз основа на извършената оценка на риска на работните места. За определените работни места е необходимо да се осигурят предпазни средства и специално работно облекло за целевата група. Индивидуалните газ анализатори до този момент не са използвани от персонала на „Примагаз” АД. Необходимостта от персонални газ анализатори е съществено изискване за условията на труд и работната среда на сектора за газоснабдяване и газоразпределение. Липсата им създава риск да не може да се избегне авария и/или трудова злополука в случай на изтичане на газ . Специалните работни облекла са износени и не подлежат на възстановяване. Някои вече не отговарят на нормите за функционалност и безопасност на труда. В момента се произвеждат по-модерни и функционални специални работни облекла – студо и влагозащитни, по удобни и безопасни обувки.
4. Въвеждане на нова организация на работа в съответствие с резултатите от анализа и проектиране организацията на трудовата дейност и използването на предпазните средства и специалното работно облекло На основата на анализа на състоянието и проектиране организацията на трудовата дейност ръководството на „Примагаз” АД ще създаде нова организация на работа. Тази организация ще бъде въведена след запознаване на персонала с резултатите от анализа и проектирането по дейност 2. Ще се предвиди период за опитно прилагане. В края на този срок ще се извърши анализ и направят евентуални корекции в организацията. След това ще бъде издадена заповед за прилагане на организацията като се определят и начините за контрол и отчитане безопасността на условията на труд.
5. Отчитане резултатите от изпълнението на проекта След приключване на планираните дейности екипът ще подготви технически и финансов отчет и окончателно искане за плащане. За осъществяване на дейността всеки от членовете на екипа ще разработи своята част съобразно функционалните характеристики под ръководството на ръководителя на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 67 301 BGN
Общ бюджет: 63 446 BGN
БФП: 63 446 BGN
Общо изплатени средства: 63 445 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 63 446 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 13 460 BGN
2013 0 BGN
2014 49 985 BGN
2015 0 BGN
63 445 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 53 929 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 11 441 BGN
2013 0 BGN
2014 42 487 BGN
2015 0 BGN
53 928 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 517 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 2 019 BGN
2013 0 BGN
2014 7 498 BGN
2015 0 BGN
9 517 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз