Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0323-C0001
Номер на проект: ESF-2302-01-01001
Наименование: Усъвършенстване на организацията на трудовата дейност в ЕЛМА ООД
Бенефициент: Елма
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 03.07.2012
Дата на приключване: 01.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Бургас
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд в ЕЛМА ООД при спазване на нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа и изграждане на съвременна система от трудови стандарти.
Дейности: Организация и управление на проекта Организация и управление на изпълнението на дейностите по проекта; Организация на цялостната дейност на екипа за управление на проекта; Комуникация с органи и институции, които имат отношение към изпълнението на проекта; Спазването на вътрешните правила/процедури, имащи отношение към управлението и изпълнението на проекта в организацията; Организиране провеждането на процедурите за възлагане на дейности на изпълнители съгласно ПМС 55/2007, попадащи в обхвата на проекта, включително изготвяне на тръжни досиета и осъществяването на предварителен и последващ контрол от страна на Междинното звено; Наблюдение и контрол върху изпълнението на сключените договори с изпълнителите по проекта; Осчетоводяване и проверка на всички фактури / документи с еквивалентна доказателствена стойност, представени от изпълнителите на дейностите по проекта; Спазване на графика за изпълнение на проекта; Вътрешен мониторинг и контрол; Съхранение и архивиране на цялата информация, свързана с проекта.
Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност Дейността ще обхване цялата структура на ЕЛМА ООД – централни помещения гр. Бургас и помещенията в страната: гр. Варна, гр. София, гр. Шумен, гр. Разград. Анализът на състоянието ще съдържа най-малко: I. Въведение – описание на сегашното състояние на ЕЛМА ООД и организацията на работния процес; II. Изложение и анализ – силните и слабите страни в структурата на организационната дейност на трудовия процес, какви оценки на риска са разработени и внедрени в ЕЛМА ООД; III. Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност – обосновка и надлежно описание как ще се прилага и усъвършенства организацията на трудовата дейност в ЕЛМА ООД и какви методи и средства ще бъдат използвани за отчитане на дейността и повишаване на трудовата дейност на служителите в ЕЛМА ООД; IV. Заключение от направения анализ и проектиране на организацията на трудовата дейност в ЕЛМА ООД. Важността на тази дейност е свързана и с изпълнението на следваща дейност по проекта - разработване, документиране и внедряване на система за управление на здравословните и безопасни условия на труд съгласно международен стандарт BS OHSAS 18001:2007. Резултати, препоръките и заключенията от анализа на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност, ще се използват като изходни параметри при стартиране изпълнението на разработването на СУЗБУТ в ЕЛМА ООД.
Обезопасяване на съществуващ обект – централен склад Бургас на ЕЛМА ООД чрез ограничени СМР Описание на дейността: Полагане на ново подово покритие Обосновка на дейността: Към настоящия момент подът на склада на фирмата в гр. Бургас е изграден от бетонова замазка, която се рони непрекъснато, в резултат, на което се достига до високо ниво на запрашеност. Част от праховите частици са микроскопични (с минимален диаметър) и са предпоставка при вдишване да останат в белите дробове на работниците, което поставя работещите под риск от болести на белите дробове. Голяма част от складираната продукция се транспортира с ръчни и палетни колички. Постоянно образуващите се пукнатини и неравности, създават опасност от обръщане на количките, което може да доведе до трудова злополука с неприятни последици за работниците. Съществуващата бетонова настилка на пода е с висока светлопоглъщаемост. С полагането на желания тип подово покритие се цели понижаване на нивото на запрашеност в склада спрямо сега съществуващото бетоново покритие. Предвиденото за полагане подово покритие е технологично и с висока износоустойчивост. Новото покритие предотвратява изронването на съществуващата бетонова замазка и образуването на прах, както и образуването на грапавини и пукнатини, които създават предпоставки за трудови злополуки. С полагането на новото технологично покритие на пода в склада ще се постигне и повишаване на осветеността в помещението, благодарение на по-светлия му цвят, както и способността на този вид под да отразява, в много по-висока степен спрямо бетонните замазки, околната светлина. Новият под ще има възможност да се поддържа чист и в отлични експлоатационни параметри значително по-лесно и ефективно от съществуващата бетонна замазка. Не на последно място трябва да се отчете и факта, че работната среда ще придобие значително по-приветлив вид, което също влияе върху психологическото състояние и настроение на работещите там. Според Европейския стандарт 133061 поддръжката представлява „комбинация от технически, административни и управленски действия, предприемани през експлоатационния живот на даден материален актив — работно място (сграда), работно оборудване или транспортни средства — целящи неговото поддържане или възстановяване в състояние, в което той може да изпълнява функцията, за която е предназначен“. Поддръжката оказва влияние върху безопасността и здравето на работниците, тъй като правилно планираната и редовно извършвана поддръжка е важна за безопасността и сигурността на работната среда. Стандартът определя два вида поддръжка: Коригираща поддръжка, когато действията имат за цел да възстановят системата от състояние на повреда до състояние на функциониране (напр. поправка или подмяна на повредени компоненти). Този вид поддръжка е познат и като „ремонтна“, защото действието се предприема в случай на непредвидена повреда на активите; Превантивна поддръжка, когато действията се предприемат на предварително определени интервали или съгласно зададени критерии, имащи за цел да намалят вероятността за повреда или влошаване на функционирането на даден обект. В този случай действията са насрочени, профилактични и целящи да контролират процеса на влошаване на системата (напр. подмяна, смазване, почистване или проверка). С помощта на настоящия проект ще се извърши коригираща поддръжка на съществуващ обект на ЕЛМА ООД и същевременно ще се осигури и превантивната поддръжка с цел да се предотврати процеса на влошаване на актива (изронване на замазката и непригодност за използване).
Разработване, документиране и внедряване на система за управление на здравословните и безопасни условия на труд съгласно международен стандарт BS OHSAS 18001:2007 Дейността ще обхване цялата структура на ЕЛМА ООД – централни помещения гр. Бургас и помещенията в страната: гр. Варна, гр. София, гр. Шумен, гр. Разград. Разработване и внедряване на Система за управление на здравословни и безопасни условия на труд (СУЗБУТ) съгласно изискванията на BS OHSAS 18001:2007 в ЕЛМА ООД включва изпълнение на следните етапи: 1. Етап „Планиране на СУЗБУТ”, който включва: • проучване и анализ на съществуващите условия за безопасен труд в ЕЛМА ООД ; • идентификация на опасности за здравето и безопасността, оценка и контрол на риска, идентификация на приложими правни или други изисквания, отнасящи се до дейността на ЕЛМА ООД. Целта на резултатите от тези дейности е да послужат за основа за изграждането на СУЗБУТ; • дефиниране на политика и общи цели по ЗБУТ и изготвяне на програма на с конкретни мерки за изпълнението им с определени срокове и отговорници по мероприятия; 2. Етап “Изпълнение”, който включва: • изготвяне на организационна структура на ЕЛМА ООД със задължения и отговорности по ЗБУТ; • определяне на квалификацията и необходимостта от подходящо обучение за изпълнение на съответните отговорности и задължения по ЗБУТ; • осигуряване на средства за комуникация и консултация на персонала с информация за СУЗБУТ, която се отнася до него; • разработване, внедряване и поддържане на определена документация на СУЗБУТ, както и прилагане на правила за управлението й; • преглед и актуализация на съществуващите инструкции за безопасност и разработване на нови такива за всички работни места; • въвеждане и поддържане на мероприятия за осигуряване на ефективен контрол и последващи действия на местата, където се изисква контрол на производствени рискове; • създаване на програми за поддържане на готовност за действие при аварии и природни бедствия и проиграване на симулирани извънредни ситуации; • обучение на персонала за прилагане на внедрената Система за управление на здравословни и безопасни условия на труд (СУЗБУТ); • Обучение на вътрешни одитори по BS OHSAS 18001:2007. 3. Етап “Проверка”, който включва: • измерване и мониторинг на резултатността на мерките по отношение на ЗБУТ в ЕЛМА ООД; • провеждане на системни оперативни контроли, документирани чрез записи в утвърдени работни документи; • разследване на злополуки и инциденти, проверка на ефективността и прилагането на предприетите коригиращи и превантивни мерки и действия; • поддържане на записи, доказващи функционираща СУЗБУТ в ЕЛМА ООД съгласно документирана процедура; • провеждане на вътрешни одити; изготвяне на анализи за степента на изпълнение на целите относно ЗБУТ, които се дискутират на прегледи от ръководството.
Сертификация на системата за управление на здравословните и безопасни условия на труд съгласно международен стандарт BS OHSAS 18001:2007 от акредитиран сертификационен орган Сертифицирането на системата за управление на здравословните и безопасни условия на труд ще бъде извършено в рамките на 3 до 4 седмици и ще обхване два етапа: Етап 1: Одит на изготвената документация на СУЗБУТ Целта на този одит е външните независими одитори да установят наличието на съответствие на разработената документация с изискванията на стандарт BS OHSAS 18001:2007, тоест дали ключовите документи са пълни, точни и правилно съставени. Одиторите ще прегледат подробно политиката на компанията по отношение на ЗБУТ, както и доклада от извършената оценка; наръчника и задължителните процедури; наборът от избрани контролни действия и декларацията за приложимост на тези действия; управлението на инциденти, съответствието със законовите актове и т.н. Направените констатации и заключения ще бъдат подробно описани в одиторския доклад. Той ще съдържа и всички забележки и препоръки към ръководството на ЕЛМА ООД. Пропуските ще трябва да бъдат отстранени, с оглед постигане на съответствие преди същинския одит. Етап 2: Одит на цялата СУЗБУТ Това е на практика същинският сертификационен одит. Той проверява набора от контролни дейности, от гледна точка на ефективността им и съответствието с документацията, като покрива всички области на действие на стандарта. При открити несъответствия с изискванията на стандарта, те трябва да се отстранят.
Визуализация Всички действия за информация и публичност, табели, печатни информационни материали, статии и публикации ще включват следните елементи: а) емблемата на Европейския съюз, в съответствие с графичните стандарти, установени в приложение I на Регламент (ЕС) 1828/2006 и позоваване на Европейския съюз; б) позоваване на ЕСФ: „Европейски социален фонд“; в) логото и посланието, избрано от Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, подчертаващо получената добавена стойност от интервенцията на Общността: „Инвестира във вашето бъдеще”; г) наименованието на проекта, който ЕЛМА ООД изпълнява; д) изречението „Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“. Всяка публикация от ЕЛМА ООД, в каквато и да било форма или медия, включително интернет, ще съдържа следното: „Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. ЕЛМА ООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенция по заетостта.” В хода на изпълнение на проекта ЕЛМА ООД ще постави информационна табела на мястото, където се извършват дейностите по операцията. Финансовият принос на Общността ще бъде отбелязван и логото на ЕС и на ОП РЧР ще се поставя на всеки продукт по проекта, включително: - бланки; - интернет страници и слайдове; - бюлетини, каталози, брошури, листовки; - табели, специални знаци или стикери; - прессъобщения, реклами; - документи за конференции и учебни материали, включително покани за събития, програми, материали; - доклади за вътрешно ползване и за външни партньори; - щандове на изложби, панаири и т.н.; - електронни носители (CD, DVD), аудио-видео материали; - всякакви други публикации; - табела на сградата (склада), включен в проекта. ЕЛМА ООД ще организира 2 информационни събития за местните медии – за старта и завършването на дейностите по проекта.
Приключване на проекта и отчитане Заключителният доклад за изпълнение на договор ще бъде изготвен от бенефициента съгласно образец към договора до 2 месеца след приключване на дейностите по проекта. Той се състои от техническа част и финансова част и се отнася до изпълнението на договора като цяло и съдържа: • Описание и оценка на дейностите по договора – до каква степен са постигнати конкретната цел и общите цели на проекта; • Ефект върху целевите групи; • Начин на осигуряване устойчивост на проекта; • Партньори и други форми на сътрудничество, информиране и публичност. Заедно със заключителния доклад, ЕЛМА ООД ще представи и искане за окончателно плащане.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Синектика консулт" ООД
КВАРЦЛАЙН
СУИС
РИНА БЪЛГАРИЯ
Ел Медиа
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 92 479 BGN
Общ бюджет: 85 368 BGN
БФП: 85 368 BGN
Общо изплатени средства: 85 359 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 85 368 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 18 496 BGN
2013 0 BGN
2014 66 863 BGN
2015 0 BGN
85 359 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 72 563 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 15 721 BGN
2013 0 BGN
2014 56 834 BGN
2015 0 BGN
72 555 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 805 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 2 774 BGN
2013 0 BGN
2014 10 029 BGN
2015 0 BGN
12 804 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз