Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0375-C0001
Номер на проект: ESF-2302-02-09001
Наименование: Подобряване условията на труд в "Палиррия България" ЕАД
Бенефициент: "Палиррия България" ЕАД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 16.07.2012
Дата на приключване: 15.08.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Сливен
                    Нова Загора
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд в „Палиррия България” ЕАД при спазване на нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа. Това ще допринесе за адаптиране на управленските процеси в предприятието към нов подход при регламентиране и нормиране на труда и изграждането на съвременна система от трудови стандарти.
Дейности: Дейност 1 Сформиране на екип за управление на проекта Работни срещи на които се представят и приемат основните документи, които са нужни за изпълнението на проекта – функциите на екипа за управление на проекта, мониторинг и вътрешен контрол. Прецизират се задълженията на основните изпълнители по проекта: ръководител, координатор и счетоводител.
Дейност2 Подготовка на тръжни процедури по ПМС 55 Подготовка на тръжни документи; Публикуване на обява; Провеждане на процедурата и избор на изпълнители; Подписване на договор с изпълнителите;
Дейност 3 Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност на отделни елементи от нея Да се опише сегашното състояние на предприятието и организацията на работния процес; силните и слабите страни в структурата на организационната дейност на трудовия процес, какви оценки на риска са разработени и внедрени в съответното предприятие; Да се направи обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност –описва се надлежно как ще прилага и усъвършенства организацията на трудовата дейност в предприятието. Какви методи и средства ще бъдат използвани за отчитане на дейността и повишаване на трудовата дейност на служителите в предприятието;
Дейност 4 Mодернизация и обезопасяване на съществуващата подова настилка, свързана с подобряване условията на труд; Ремонт на под с площ от 600 кв.м. като се поправят неравностите, слага се циментово и епоксидно покритие и изграждане на ефективна отводнителна канализация и решетка. Ще бъдат премахнати опасности грозящи всеки момент работниците от този цех.
Дейност 5 Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло; Предвидени са да се закупят специални обувки, латексови ръкавици и престилки за нуждите на работниците на определени длъжности. Специалните обувки притежават необходимите качества за работа в предприятието, антистатична и нехлъзгаща се подметка, твърдо бомбе, двойна подметка и др. Престилките са от специална материя, която е термо устойчива. Латексовите ръкавици са ежедневен консуматив. Личните предпазни средства и специалното работно облекло съответстват с утвърден списък на работните места и видовете работи, при които се използват лични предпазни средства въз основа на извършената оценка на риска на работните места.
Дейност 6 Разработване и придобиване на стандарти за безопасни условия на труд във връзка с въвеждане на ново работно оборудване и технологии (OHSAS 18 001) Разработване на стандарти за безопасни условия на труд във връзка с въвеждането на ново работно оборудване и надграждане на съществуващи вече такива. Въвеждане на разработените стандарти и обучение на служителите. Сертифициране по OHSAS 18 001.
Дейност 7 Обучение на служители за безопасна работа с нововъведено оборудване - двуетажна поточна линия за сърми и машина за печене на чушки. С оглед постигане на заложените цели, проектът включва дейност за предоставяне на обучения на заети лица, която е в съответствие с приоритетните действия съгласно чл. 3 от Регламент 1081/2006. Обученията са съобразени със спецификата на нововъведеното работно оборудване и технологии. Поради увеличение произодителността на фирмата и съответно и на работниците, лентите ще се използват със завишена честота, това налага да се обучат всичките 360 човека на длъжност работник линия сърми, за да могат да работят при новата работна скорост на лентата. В програмата на обучението се включват дейности, които ще допринесат за осъвременяване на работния процес и ще обосноват нуждата от подобен вид обучения. Също така обучението съдържа хоризонтални принципи, като например въвеждане на информационно-обучителен модул за спецификите на отделните хоризонтални принципи. Продължителността на обучението е 46 учебни часа. Обучението се извършват в съответствие с установените нужди на работодателя с насоченост към правилното използване и експлоатиране на нововъведеното оборудване.
Дейност 8 Публичност и визуализация Компанията ще организира 2 информационни събития за местните и/или национални медии – за старта и завършването на дейностите по проекта. Фирмата ще постави постоянна обяснителна табела на която ясно ще бъде посочена операцията, която изпълнява по оперативната програма, съфинансирана от ЕСФ. Бенефициентът ще отбелязва финансовия принос на Общността и ще поставя логото на ЕС и на ОП РЧР на всеки продукт по проекта.
Дейност 9 Одит на проекта Съгласно правилата на Регламент 1828/2006 относно общите правила за приложение на регламент 1083/2006 за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд, след приключване на дейностите по проекта „Палиррия България” ЕАД трябва да извърши одит на проекта и всички необходими дейности за визуализацията му. За целта „Палиррия България” ще сключи договор с одитираща институция, която трябва да извърши проверка на място на резултатите от изпълнението на проекта. При необходимост одиторът ще трябва да проведе и пълен одит въз основа на разходооправдателните документи, приложени към счетоводните отчети, счетоводната документация, свързани с финансирането на проекта. Одиторът ще трябва да изрази мнение дали декларираните от „Палиррия България” разходи са действително направени и платени, точни и допустими в съответствие с договора и ще изготви доклад за заверка на разходите. Одитът ще се извърши след приключване на проекта.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"СК Билдинг" АД
"БОЙЧЕВИ" ООД
ПРОТЕКТА КОНСУЛТ ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 193 534 BGN
Общ бюджет: 122 168 BGN
БФП: 97 734 BGN
Общо изплатени средства: 97 734 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 97 734 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 97 734 BGN
2015 0 BGN
97 734 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 83 074 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 83 074 BGN
2015 0 BGN
83 074 BGN
В т.ч. Национално финансиране 14 660 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 14 660 BGN
2015 0 BGN
14 660 BGN
Финансиране от бенефициента 38 707 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз