Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0320-C0001
Номер на проект: ESF-2302-02-02014
Наименование: Усъвършенстване на организацията на трудовата дейност в Балнеохотел Поморие АД за рационално използване на трудовите, материалните и финансовите ресурси
Бенефициент: "БАЛНЕОХОТЕЛ ПОМОРИЕ" АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 25.07.2012
Дата на приключване: 24.08.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Поморие
Описание
Описание на проекта: Повишаване на качеството на услугата и производителността на труда в „Балнеохотел Поморие” АД, чрез осъществяване на комплекс от дейности, спомагащи за усъвършенстване на организацията на трудовата дейност и подобряването условията на труд.
Дейности: Дейност 1. Изграждане на операционен мениджмънт - подготовка и изпълнение. Създаване на екип отговарящ за управлението, наблюдението и координацията по дейностите на проекта; сключване на договори между членовете на екипа и Кандидата. Създаване на методология за управление на проекта; адаптиране на Плана за действие на проекта към актуалното време и окончателното разпределение на задачите между членовете в екипа за управление на проекта. Финансово осигуряване на дейностите по проекта. Финансово и техническо отчитане на изпълнението на проекта.
Дейност 2. Управление на проекта - подготовка Координиране на дейностите от Екипа за управление на проекта. Ежемесечно отчитане за хода на работата. Периодичен финансов контрол. Финансово осигуряване на управлението на проекта.
Дейност 3. Анализ на състоянието на организацията на трудовата дейност - подготовка и изпълнение. На анализ ще бъдат подложени следните елементи на системата за организация на труда: - Разделение и коопериране на труда; - Форми на организацията на труда; - Организация на работното място; - Методи на работа; - Режими на труд и почивка; - Трудови стандарти. Ще бъдат установени силните и слабите страни в структурата на организационната дейност на трудовия процес, на базата на което ще бъде обоснована нуждата от оптимизирането на организацията на трудовата дейност като цяло или на отделни нейни елементи.
Дейност 4. Проектиране и усъвършенстване на организацията на трудовата дейност - подготовка и изпълнение На база на изготвения диагностичен анализ ще се пристъпи към проектиране или усъвършенстване на всички или някой от елементите на организацията на труда. Проектът ще бъде съобразен със стратегията и политиката на организацията.
Дейност 5. Въвеждане на проектираните елементи на организацията на трудовата дейност - подготовка и изпълнение. Въвеждане на проектираните и/или усъвършенстваните елементи в системата на организацията на труда.
Дейност 6. Анализ на състоянието безопасните и здравословни условия на труд - подготовка и изпълнение. Основните задачи, за проверка и анализ на здравословните и безопасни условия на труд са: - Основни етапи, методи и документация, свързани с процеса на проучване и измерване на параметрите на работната среда; - Процедурите, показателите и периодичността на проучванията на влиянието на вредните въздействия на условията на труд върху заетите; - Основни процедури, етапи и методи на процеса на създаване и поддържане на здравословни и безопасни условия на труд; - Документирането на задълженията на преките ръководители, функционалните звена, комитетите и групите по условия на труд на работниците и на служителите в областта на Здравословните и безопасни условия на труд (ЗБУТ). - Водене и съхраняване на съответните регистри и документация свързани със ЗБУТ.
Дейност 7. Проектиране и усъвършенстване на системата за здравословни и безопасни условия на труд - подготовка и изпълнение. На база на изготвения диагностичен анализ ще се пристъпи към проектиране или усъвършенстване на системата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Проектът ще бъде съобразен със стратегията и политиката на организацията в областта на човешките ресурси, законовите разпоредби и др.
Дейност 8. Въвеждане на усъвършенстваните елементи на системата за здравословни и безопасни условия на труд - подготовка и изпълнение. Въвеждане на елементите на Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУД), които са подобрени в реалните условия на работа в хотела, за да бъдат усвоени, адаптирани и оценени на практика.
Дейност 9. Разработване на система за контрол и периодично актуализиране на организация и условия на труд - подготовка и изпълнение. Разработване и внедряване на система чрез която да бъдат постигнати следните цели: - Постоянен контрол върху разработените и внедрени стандарти за безопасен труд; - Периодично актуализиране на разработените и внедрени стандарти за безопасен труд. Разработването на тази система е необходимо условие за трайно подобряване на условията на труд във фирмата, както и за постигане на устойчивост на резултатите постигнати с проектното предложение.
Дейност 10. Закупуване на предпазни средства и специално работно облекло - подготовка и изпълнение. В съответствие с разпоредбите на Наредба №3/2001 за минималните изисквания за безопасност и опазването на здравето на работещите при използването на ЛПС на работното място, работодателят е осигурил един минимум от ЛПС, които, предвид изпълняваните дейности и съществуващите опасности за здравето и безопасността на работниците, не са достатъчни да осигурят адекватна защита. Във връзка с конкретните условия на труд в предприятието, свързани с влиянието на редица вредни фактори и рискове от наранявания, травми и професионални заболявания се налага да се закупят нови по-модерни, по-сигурни и осигуряващи безопасността и здравето при работа лични предпазни средства и специално работно облекло.
Дейност 11. Популяризиране на проекта и на ОП „Развитие на човешките ресурси” - подготовка. Отпечатване на листовки, дипляни, плакати и табла. Публикации в специализирани издания и съобщения за проекта на интернет страницата на хотела и в специализиран сайт.
Дейност 12. Наблюдение и вътрешен мониторинг за изпълнението на дейностите и резултатите от тях - подготовка и изпълнение. Въвеждане на система за вътрешна оценка; наблюдение, самооценка, въвеждане на корективи.
Дейност 13. Междинно и финално отчитане на изпълнението на дейностите по проекта - подготовка. Изготвяне на: месечни справки; междинни и заключителен технически доклади; междинни и окончателен финансови отчети и на съответните декларации за допустимите разходи.
Дейност 14. Анализ и оценяване на резултатите от изпълнение на дейностите по проекта - подготовка и изпълнение. Разработване оценка на състоянието на организацията на труда и ЗБУТ след въвеждането на система за усъвършенстване. Направеният анализ ще съдържа оценка за дейностите изпълнени по проектното предложение и доколко те са спомогнали за усъвършенстването на организацията на труда и за подобряване на здравословните и безопасни условия на труд.
Дейност 2. Управление на проекта - изпълнение Координиране на дейностите от Екипа за управление на проекта. Ежемесечно отчитане за хода на работата. Периодичен финансов контрол. Финансово осигуряване на управлението на проекта.
Дейност 11. Популяризиране на проекта и на ОП „Развитие на човешките ресурси” - изпълнение. Отпечатване на листовки, дипляни, плакати и табла. Публикации в специализирани издания и съобщения за проекта на интернет страницата на хотела и в специализиран сайт.
Дейност 13. Междинно и финално отчитане на изпълнението на дейностите по проекта - изпълнение. Изготвяне на: месечни справки; междинни и заключителен технически доклади; междинни и окончателен финансови отчети и на съответните декларации за допустимите разходи.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 112 445 BGN
Общ бюджет: 109 223 BGN
БФП: 87 378 BGN
Общо изплатени средства: 87 378 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 87 378 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 17 991 BGN
2013 0 BGN
2014 69 387 BGN
2015 0 BGN
87 378 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 74 272 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 15 292 BGN
2013 0 BGN
2014 58 979 BGN
2015 0 BGN
74 272 BGN
В т.ч. Национално финансиране 13 107 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 2 699 BGN
2013 0 BGN
2014 10 408 BGN
2015 0 BGN
13 107 BGN
Финансиране от бенефициента 22 489 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз