Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-3.0.10-0008-C0001
Номер на проект: DIR-5113325-8-103
Наименование: Дейности по опазване и устойчиво управление на резерват "Червената стена" и поддържан резерват "Изгорялото гюне"
Бенефициент: Регионална инспекция по околна среда и води - Пловдив
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 04.06.2012
Начална дата: 02.07.2012
Дата на приключване: 24.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Дейности по опазване и устойчиво управление на резерват „Червената стена” и поддържан резерват „Изгорялото гюне”
Дейности: Дейност 7: Организация и управление на проекта Управлението и координацията се осъществяват от целия екип на Проекта: ръководител, координатор, юрист, финансист, служител, отговарящ за съхранението на документацията и архива, експерт по мониторинг и докладване и лице за нередности по проекта. Управлението на проекта ще се осъществява в съответствие с Вътрешните правила за управление на проекти от бенефициенти – дирекциите на централната администрация на министерство на околната среда и водите и второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към Министерство на околната среда и водите, одобрени за финансиране по приоритетни оси 1 и 3 на „Оперативна програма 2007 – 2013 г.“
Дейност 3: Интерпретация и образователни програми (различни от задължителната дейност по информация и публичност на проекта) Дейности по представяне на защитените територии, популяризиране на значението им, образователни дейности, организиране на акции с учащи се за почистване на туристическите маршрути в резерват „Червената стена”; • Организиране на акции с учащи се за почистване на туристическите маршрути в резерват „Червената стена”. Предвижда се провеждане на 3 акции по почистване на най-посещаваните туристически маршрути в резервата, което се съчетава и с провеждане на открити уроци и беседи, за защитените територии и резерватите в Пловдивски регион. • Претиражиране на книжка – справочник „Защитените територии в Пловдивски регион”. Предвижда се актуализиране на данните за защитените територии и преиздаване на 1000 бр. книжка–справочник „Защитените територии в Пловдивски регион; • Филм за двата резервата – с продъжителност 30-40 минути; • Стикери – редки и защитени видове в резерватите. Предвижда се дизайн, предпечатна подготовка и пълноцветен печат на 1000 бр. стикери за популяризиране на редките и защитени растителни и животински видове в двата резервата; • Дипляни, с картен материал на утвърдените от МОСВ туристически пътеки и правилата за преминаване по тях. Предвижда се дизайн, предпечатна подготовка и пълноцветен печат на 2000 бр. дипляна, размер А 4 ; • Плакати за резерват „Червената стена” и поддържан резерват „Изгорялото гюне”;Предвижда се се дизайн, предпечатна подготовка и пълноцветен печат на 2000 бр. плакат – 1000 бр. за резерват „Червената стена” и 1000 бр. за поддържан резерват „Изгорялото гюне”, размер 50/70. • Преносим компютър и мултимедия.
Дейност 2: Посетителска инфраструктура и капитално строителство 2.1 Укрепителни, обезопасителни, противоерозионни и възстановителни дейности по утвърдените от МОСВ туристически пътеки в резерват "Червената стена" и поддържан резерват "Изгорялото гюне"; Маркиране и обозначаването им с указателни и забранителни табели. 2.2 Ремонт и възстановяване на посетителската инфраструктура на пещера "Добростански бисер" в резерват "Червената стена". 2.3 Ремонт и възстановяване на туристическите информационни кътове в резерват "Червената стена". 2.4 Ремонт и възстановяване на 3 – те горски пътища в резерват „Червената стена” с обща дължина 10,3 км, (само в границите на съществуващите сервитути) с цел противопожарна безопасност.
Дейност 6: Одит на проекта Извършване на задължителен текущ одит по проекта, чрез който ще се изготвят: • междинни одитни доклади, съдържащи одитно мнение относно: - законосъобразността на провеждане на процедурите на възлагане на съответните обществени поръчки, с изключение на обществените поръчки за строителство, строителен надзор и одит на проекта и обществените поръчки, попадащи в обхвата на чл. 19, ал. 2 т. 22 „б” от ЗОП; - законосъобразността на допълнителните споразумения към договорите за обществени поръчки, сключени в изпълнение на проекта, с изключение на обществените поръчки за строителство, строителен надзор и одит на проекта и обществените поръчки, попадащи в обхвата на чл. 19, ал. 2 т. 22 „б” от ЗОП; - осчетоводяването на разходите, включени в искането за средства в счетоводната система на бенефициента. Към окончателното искане за средства бенефициентът представя окончателен одитен доклад, който съдържа одитно мнение относно цялостното изпълнение на проекта, съобразно насоките за извършване на одит, публикувани на интернет адрес: (http://ope.moew.government.bg/uf//Beneficiary/important).
Дейност 8: Мерки за информация и публичност • Организиране на 2 пресконференции – в началото за представяне на проекта и презентиране на предлаганите решения за решаване на проблема и в края на проекта – за представяне на постигнатите резултати; • Изработване и отпечатване на дипляна (2000 бр.) с информация за проектните дейности
Дейност 5: Планиране и оптимизация на управлението 5.1. Разработване на план за управление на резерват "Червената стена" в т.ч инвентаризация на гори и проучване на флора и фауна; 5.2. Разработване на план за управление на поддържан резерват "Изгорялото гюне" в т.ч инвентаризация на гори и проучване на флора и фауна
Дейност 1: Поддържащи и възстановителни дейности в гори, земи и водни площи 1.1 Дейности за опазване, възстановяване и поддържане популацията на дървовидната хвойна Juniperus exelsa Bieb. в поддържан резерват „Изгорялото гюне”, а именно: • Почистване на останките от стари, полуразрушени безстопанствени сгради в границите на резервата, изградени през 60-те години на миналия век. Премахването им ще се извърши механизирано със специализирана техника и ръчно. Приблизителната площ на която са разположени останките от сгради (каменно – бетонови основи, тухлени зидове и бетонни плочи) е около1000 кв.м. Същите ще се транспортират до депо за строителни отпадъци на разстояние около 30 км. от резервата. • Отстраняване на широколистните дървета и храсти (Quercus virgiliana (Ten.)Ten., Carpinus orientalis Mill., Fraxinus ornus L., Pistacia terebinthus L., Paliurus spina-cristi Mill.), които конкурират дървовидната хвойна и подтискат развитието на екземплярите й. Предвидените дейности са пилотни и се планира да бъдат извършени на площи, в които плътността на популацията на дървовидната хвойна е най-голяма – около 20 дка. Дейностите ще се извършат ръчно с моторни триони от външен изпълнител – специализирана фирма. • Създаване на терасни площадки в склоновете под екземплярите дървовидна хвойна, с цел задържане на семената и създаване на благоприятни условия за естествено възобновяване. Предвидените дейности са пилотни и се планира да бъдат извършени на площ от около 10 дка. Дейностите ще се извършат ръчно от външен изпълнител – специализирана фирма. • Изсичане на инвазивните видове (акация (Robinia pseudoacacia L.) и аморфа (Amorpha fruticosa L.), развиващи се в граничните територии на резервата в близост до пътя Кричим – Девин. Предвидените дейности ще се извършат на площ от около 15 дка. Същите ще се осъществят ръчно, с моторни триони от външен изпълнител – специализирана фирма.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 780 200 BGN
Общ бюджет: 696 920 BGN
БФП: 696 920 BGN
Общо изплатени средства: 696 920 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 696 920 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 156 040 BGN
2013 360 348 BGN
2014 142 482 BGN
2015 38 050 BGN
696 920 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 592 382 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 132 634 BGN
2013 306 296 BGN
2014 121 109 BGN
2015 32 343 BGN
592 382 BGN
В т.ч. Национално финансиране 104 538 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 23 406 BGN
2013 54 052 BGN
2014 21 372 BGN
2015 5 708 BGN
104 538 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой изпълнени възстановителни и поддържащи мерки
Индикатор 2 Брой разработени/актуализирани планове за управление
Индикатор 3 Брой видове за които са изпълнени дейности
Индикатор 4 Брой местообитания за чието опазване са изпълнени дейности
Индикатор 5 Брой възстановени и укрепени туристически пътеки в двата резервата
Индикатор 6 Брой маркирани туристически пътеки в двата резервата
Индикатор 7 Брой изработени и монтирани туристически информоционни кътове
Индикатор 8 Брой проведени акции за почистване на резерват «Червената стена»
Индикатор 9 Брой изработени и монтирани указателни и забранителни табели
Индикатор 10 Брой оборудвани туристически пътеки с маси и пейки
Индикатор 11 Брой изработени и вонтирани информационни табла за двата резервата


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз