Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0249-C0001
Номер на проект: ESF-2302-02-02013
Наименование: Повишаване безопасността на трудовия процес в "Бургас авто" АД чрез внедряване и сертифициране на система по стандарт BS OHSAS 18 001:2007, извършване на текущ ремонт в автосервизно хале и осигуряване на ЛПС и специално работно облекло с по-висока степен на защитеност
Бенефициент: "Бургас авто" АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 25.07.2012
Дата на приключване: 01.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Бургас
Описание
Описание на проекта: • подобряване условията на труд на работещите в „Бургас авто” АД в съответствие с изискванията на европейските и български нормативни документи за безопасност и здраве; • повишаване конкурентоспособността на „Бургас авто” АД чрез разработване, внедряване и сертифициране на система за управление на здравословните и безопасни условия на труд по стандарт BS OHSAS 18 001:2007.
Дейности: Дейност 1: Сформиране ръководен екип на проекта. Описание на дейността. В екипа по управлението и организацията на дейностите по проекта ще вземат участие четирима служители - ръководител, координатор, счетоводител и специалист по тръжни процедури. Екипът се назначава със заповед на управителя. На първото си заседание членовете на екипа ще разпределят конкретните си отговорности и ще планират организацията на дейностите по проекта. До три седмици след подписване на договора с Договарящия орган екипът приема вътрешен Правилник за управление на дейността по проекта, който се утвърждава от управителя. Обосновка на дейността. Дейността е обусловена от необходимост от технологично време за организация по създаване на екип за управление на проекта и от време за подготовка на необходимата тръжна документация и процедури;
Дейност 2: Извършване анализ на състоянието и проектиране на организацията на производствената и трудовата дейност Описание на дейността: Дейността включва 4 етапа: 1. Провеждане на процедура за възлагане на изпълнител/и на дейността чрез „открит избор” и „договаряне с публикуване на пояснителен документ” по реда на ПМС № 55 от 12 март 2007 година; 2. Избор на изпълнител на дейността; 3. Подписване на договор с избрания изпълнител на дейността. 4. Извършване на анализ на състоянието и проектиране на организацията на производствената и трудовата дейност в „Бургас авто” АД, включващ: I. Въведение – описание на сегашното състояние на предприятието и организацията на работния процес; II. Изложение и анализ – описание на силните и слабите страни в структурата на организационната дейност на трудовия процес (SWOT анализ), какви оценки на риска са разработени и внедрени в предприятието; III. Обосновка и насоки за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност, в т. ч. и насоки за нейното усъвършенстване, методи, средства и процедури за отчитане на дейността и за повишаване на трудовата ефективност на работниците и служителите в предприятието; IV. Заключение. Обосновка на дейността: Дейността е обусловена от изискванията на настоящата схема за задължителност на анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в предприятието. Освен това дейността е обусловена и от необходимостта от подобен стратегически ориентиран анализ, който да позволи на мениджърския екип обективно да анализира съществуващите проблеми в организацията на трудовия процес, да взема бързи, гъвкави и ефективни пазарно ориентирани решения, насочени към повишаване конкурентоспособността на фирмата, което пък от своя страна ще доведе до намаляване на производствените разходи, повишаване броя на сключените договори, увеличаване на оборота и повишаване приходите на дружеството.
Дейност 3: Повишаване конкурентоспособността на „Бургас авто” АД чрез разработване, внедряване и сертифициране на система за управление на здравословните и безопасни условия на труд по стандарт BS OHSAS 18 001:2007 Описание на дейността: Дейността включва: I. Разработване и внедряване на работни процедури и съпътстваща документация на система за управление на здравословните и безопасни условия на труд по стандарт BS OHSAS 18 001:2007: 1. Провеждане на процедура чрез „открит избор” и „договаряне с публикуване на пояснителен документ” за избор на изпълнител за разработване и внедряване на работни процедури и съпътстваща документация на система за управление на здравословните и безопасни условия на труд по стандарт BS OHSAS 18 001:2007 – 1 комплект (хартиен и електронен носител); 2. Избор на изпълнител на дейността; 3. Подписване на договор с избрания изпълнител на дейността. 4. Разработване и внедряване на работни процедури и съпътстваща документация на система за управление на здравословните и безопасни условия на труд по стандарт BS OHSAS 18 001:2007, включващи следните основни етапи: Етап разработване: • първоначален преглед на състоянието за съответствие на дейността на фирмата с изискванията на стандарт BS OHSAS 18 001:2007; • анализ на състоянието и определяне на структура на системата за управление; • разработване на графици за изпълнение на разработката, събиране и подготовка на необходими документи по изграждането на системата за управление; • разработване на документите от системата за управление - процедури, оперативни документи, наръчник, планове, работни карти и други; • поетапно приемане на документите от съвместни работни екипи; Етап внедряване: • провеждане на обучение по управление на системата; • извършване на одити по елементите от стандарта при внедряване на системата; • извършване на корективни изменения в документите при установена необходимост по време на одитите; • провеждане на обучение на вътрешни одитори от фирмата; • извършване на предварителен (предсертификационен) одит. II. Сертифициране на внедрена система за управление на здравословните и безопасни условия на труд по стандарт BS OHSAS 18 001:2007 и издаване на сертификат: 1. Провеждане на процедура чрез „открит избор” и „договаряне с публикуване на пояснителен документ” за избор на изпълнител за сертифициране на внедрена система за управление на здравословните и безопасни условия на труд по стандарт BS OHSAS 18 001:2007 и издаване на сертификат – 2 броя (на български език и на английски език); 2. Избор на изпълнител на дейността; 3. Подписване на договор с избрания изпълнител на дейността. 4. Сертифициране на внедрена система за управление на здравословните и безопасни условия на труд по стандарт BS OHSAS 18 001:2007, включващо следните основни етапи: Етап сертифициране: • провеждане на първоначален одит (одит I фаза) за документационно съответствие на системата с изискванията на стандарт BS OHSAS 18 001:2007; • провеждане на одит II фаза за преглед на организационното и технологично съответствие на внедрената система с изискванията на стандарт BS OHSAS 18 001:2007; • провеждане на заключителна среща с ръководството на фирмата; • вземане на решение за сертифициране. Етап издаване на сертификат: • издаване на оригинален сертификат на български език и на английски език. Обосновка на дейността: Планираната Дейност 3 е обоснована от строгите регулации в автомобилния транспорт и сервизното му обслужване. Европейските регламенти и българските нормативни документи поставят редица изисквания пред транспортните фирми, свързани както с качеството на извършваното техническо обслужване, така и с намаляване показателите на вредност на работните места в автосервизите (прахово замърсяване, шум, качество на работно осветление, използване на безопасни машини и съоръжения, работни облекла и лични предпазни средства). Освен от покриване на нормативните изисквания за безопасност на труда, необходимостта от реализиране на Дейност 3 е обусловена и от изискванията на пазара. Потребителите на автосервизни услуги винаги търсят гаранции за качеството на услугите, което да съответства на цената на продукта. Такава гаранция на практика представлява и сертификата за внедрена система за управление на здравословните и безопасни условия на труд по стандарт BS OHSAS 18 001:2007. Третата необходимост от реализирането на Дейност 3 е обусловена от Закона за обществените поръчки, съгласно който до участие в търгове се допускат фирми, притежаващи сертификати за качество, в т. ч. и сертификат за внедрена система за управление на здравословните и безопасни условия на труд по стандарт BS OHSAS 18 001:2007.
Дейност 4: Осигуряване спазването на нормативните параметри за осветеност на работното място и подобряване условията на труд в автосервизно хале чрез извършване на текущ ремонт. Описание на дейността: Дейността включва 4 етапа: 1. Провеждане на процедура за възлагане на изпълнител/и на дейността чрез избор между 3 оферти по реда на ПМС 55/12.03.2007 година; 2. Избор на изпълнител/и на дейността; 3. Подписване на договор с избрания/те изпълнител/и на дейността. 4. Извършване на извършване на текущ ремонт, включващ: • демонтаж на метални прозорци; • разбиване на тухлен зид за нови прозорци; • поставяне на PVC дограма; • бояджийски дейности; • подмяна на компрометирани ел. кабели; • демонтаж на старите осветителни тела. Обосновка на дейността: Необходимостта от реализиране на Дейност 4 е обусловена от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Наредба № 5 за реда, начина и периодичността за извършване на оценка на риска и регламентираните в Наредба № 7 минимални изисквания за безопасни и здравословни условия на труд на работните места. Липсата на достатъчно осветление увеличава риска от трудови злополуки на работното място, тъй като дейността на работещите е пряко свързана с визуален контрол върху производствените и трудови операции. С протокол за контрол на изкуственото осветление № 37568/09. 12. 2011 г. на Службата по трудова медицина „Практик-ХД” ЕООД (гр. Ямбол) е констатирано несъответствие с изискванията на Наредба № 49 (ДВ бр. 7/23. 01. 1976 г.) на работните места в сервиза и каналите за ремонт. (Приложен снимков материал)
Дейност 5: Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло с по-висока степен на защитеност и експлоатационни качества за нуждите на заетите в производствените дейности Описание на дейността: Дейността включва 4 етапа: 1. Провеждане на процедура чрез избор между 3 оферти за избор на изпълнител/и за доставка на лични предпазни средства и специално работно облекло с по-висока степен на защитеност и експлоатационни качества за нуждите на заетите в производствените дейности; 2. Избор на изпълнител/и по дейността; 3. Подписване на договори с избрания/те изпълнител/и по дейността; 4. Реализиране на дейността, която включва закупуване на: А. Лични предпазни средства: • Защитни очила (устойчиви на надраскване, на удар, срещу прах) – 8 броя; • Антифони – 4 броя; Б. Работно (защитно облекло): • Работен костюм зимен (гащеризон/панталон и яке) - 14 комплекта; • Работен костюм летен (работна риза, гащеризон/панталон и куртка/манта) - 14 комплекта; • Работна защитна престилка - 14 броя; • Работни обувки зимни (боти/полуботи) – 14 чифта; • Работни обувки летни (обувка половинка) – 14 чифта; • Работни (защитни) ръкавици, универсални – 84 чифта. Обосновка за дейността: Дейността е обусловена от необходимостта от подмяна на наличните работни облекла, обувки и лични предпазни средства поради изтичащ срок на ползване съгласно нормативните изисквания, както и поради амортизация на значителна част от ЛПС, работните облекла и обувки.
Дейност 6: Осигуряване на публичност и прозрачност при изпълнение на проекта чрез информационно-рекламно осигуряване на планираните дейности и изготвяне на финален одит. Описание на дейността: Дейността включва: 1. Изработване на 2 (два) броя информационно-рекламни табели съгласно изискванията на ОП РЧР и настоящата схема; 2. Отпечатване на 186 (сто осемдесет и шест) броя самозалепващи се информационно-рекламни стикери за поставяне върху придобитите по проекта ЛПС и работни облекла; 3. Публикуване на 2 информационни материали за проекта в местни/регионални издания. 4. Изготвяне на финален одит. Обосновка за дейността: Дейността е обусловена от изискванията на ОП РЧР и настоящата схема за информираност и публичност при изпълнение на дейностите по проекта, както и от заложените бройки/комплекти/чифтове ЛПС и работно облекло, предвидени в проектното предложение. Реализацията на дейността ще гарантира и публичността при разходване на средствата от ЕС при спазване на изискванията на РЕГЛАМЕНТ (EO) № 1828/2006 на Комисията за визуализация.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 116 702 BGN
Общ бюджет: 98 289 BGN
БФП: 98 289 BGN
Общо изплатени средства: 98 283 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 98 289 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 23 340 BGN
2013 0 BGN
2014 74 943 BGN
2015 0 BGN
98 283 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 83 545 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 19 839 BGN
2013 0 BGN
2014 63 701 BGN
2015 0 BGN
83 540 BGN
В т.ч. Национално финансиране 14 743 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 3 501 BGN
2013 0 BGN
2014 11 241 BGN
2015 0 BGN
14 742 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз