Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0021-C0001
Номер на проект: ESF-2302-01-11005
Наименование: Отговорни и здрави
Бенефициент: АЛКАТЕЛ-ЛУСЕНТ БЪЛГАРИЯ ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 25.07.2012
Дата на приключване: 25.07.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е насочена към подобряване условията на труд в Алкател – Лусент България ЕООД чрез изпълнение и надграждане на изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа. Реализацията на дейностите по проекта ще допринесе за оптимизиране управленската култура на компанията при регламентирането на труда и ще способства за увеличаване производителността на заетите лица
Дейности: Дейност 1: Анализ на състоянието и проектиране организацията на трудовата дейност в звената „Изграждане и поддръжка на телекомуникационни мрежи” на Алкател – Лусент България Изпълнението на дейността ще стартира непосредствено след подписване на Договора с Договарящия орган по Схемата. Екипът по проекта предвижда тази дейност да се реализира на два етапа/ поддейности: Етап 1: „Избор на изпълнител за разработване на анализа”. При разработването на проектното предложение бяха обмислени различните възможности за разработване на анализа. Беше избран вариантът за реализиране на услугата от външен изпълнител с цел постигането на максимална обективност и безпристрастност на анализа и препоръките относно трудовите процеси в целевите звена. Предварителните проучвания на екипа показват, че за търсената услуга, офертите на пазара са под 15 000 лева. Съгласно ПМС 55/12.03.2007г. и Ръководството за бенефициенти по Схемата, в такива случаи не се предвижда провеждане на процедура, а е достатъчно кандидатът да събере 1 оферта. Пред вид спецификата на трудовата дейност на звената ИПТУ в Алкател – Лусент, както и поради зададения минимум на съдържателната част на документа в Насоките по настоящата Схема, екипът предвижда доставчика на услугата да бъде избран въз основа на комплекс от критерии, съдържащи следния минимум: • Добра обосновка на съдържанието на всеки от разделите, зададени за Анализа, като задължителна дейност по Схемата; • Наличие на предишен опит и ноу-хау при разработване на анализи за безопасен труд и здраве; • Наличие на достатъчен човешки ресурс и експертиза. Етап 2: Разработване на Анализ на състоянието и проектиране организацията на трудовата дейност в звената „Изграждане и поддръжка на телекомуникационни мрежи” на Алкател – Лусент България Минималната структура на анализа, съгласно изискванията на Схемата, ще бъде: I. Въведение –описание на настоящата ситуация в звената ИПТУ, организацията на работния процес, състоянието и организацията на осигуряването с ЛПС и СРО и др. II. Изложение и анализ –силни и слаби страни в организацията по осигуряване и използване на ЛПС и СРО в звената, съответствие на използваните ЛПС и СРО с изискванията на Наредба 3/19.04.2001 и оценката на риска; III. Обосновка и възможности за оптимизиране на работата и нуждата от ЛПС и СРО; описание на методите и средствата за отчитане на дейността и подобряване на трудовата дейност на 1125 служители, разпределени в 34 регионални звена в страната. IV. Заключение –сравнителен анализ на условията на труд преди и след изпълнение на проекта, оценка на индикатора за резултат (намаляване на трудовите злополуки в целевите звена)
Дейност 2: Провеждане на процедура по ПМС 55/12.03.2007г. за избор на доставчик/ци на ЛПС и СРО. В рамките на тази дейност екипът по проекта предвижда да подготви тръжен пакет с документи и, след одобрението му от ДО и ДРСЗ – София, да проведе процедура „открит избор” за доставчици на ЛПС и СРО. Съгласно проектния бюджет и обосновката на Дейност 3, общата прогнозна стойност на необходимите ЛПС и СРО е 181 250.55 лв. При подготовката и провеждането на процедурата ще бъдат спазвани всички изисквания и срокове на Ръководството за бенефициенти на Схемата. В екипите за управление на проекта и за избор на изпълнител/ и ще бъдат включени както експерти с достатъчно опит в провеждане на тръжни процедури, така и със специфични компетентности относно необходимите ЛПС и СРО за целевата група.
Дейност 3: „Закупуване на предпазни средства и специално работно облекло за целевата група по проекта.” В т.4.4 от настоящия Формуляр е направено описание на целевата група по проекта и нейните потребности – 1125 техници, инженери и ръководител групи от Алкател – Лусент България, работещи в 34 звена „Изграждане и поддръжка на телекомуникационни услуги”( ИПТУ) на територията на цялата страна. Целевата група обхваща 46 % от работещите в компанията и 57 % от тези, работата на които изисква използване на лични предпазни средства. Като приложение към Декларация Д2 от настоящия пакет с проектни документи е приложен утвърдения списък на Алкател-Лусент България на работните места и видовете работа, при които се използват лични предпазни средства. За улеснение е приложена и извадка за целевата група. Количествата за закупуване, заложени в проекта, са определени по следния алгоритъм: • Закупуване на неосигурени ЛПС към началото на проекта, които са над изискуемия минимум • Закупуване на количества, необходими за подмяна на ЛПС и СРО, чийто срок на износване изтича в рамките на една календарна година (проектът е заложен за период 2012 до началото на 2013, въпреки това евентуалните промени в началото няма да доведат до увеличаване на нуждите, докато периодът обхваща една зима). Датите за подмяна са видни от водения регистър на ЛПС и СРО. В него използваните в Алкател-Лусент ЛПС и СРО се водят с вид, дата на предоставяне, отговорно лице, уникален номер (когато е наличен), дата на годност (изчислена на база дата на предоставяне и срок на употреба). • Моделът, използван за идентифи циране на нуждите на ИПТУ от СРО и ЛПС е даден в приложение към Д2. В него като „наличност” са описани ЛПС в срок на годност от април 2012 до април 2013. Според наличностите и роят работещи е определен нуждата от съответноя артикул. Например:. • Работат на екипите изисква поддръжка на външни съоръжения и налага те да имат защита от дъжд. Като такава ползват мушама с качулка. Определеният срок за износване на мушами е 36 месеца. Работещите в ИПТУ са 1125, според Регистъра на ЛПС, наличните в ИПТУ мушами са 597, за 255 от тях срокът на износване изтича от април 2012 до април 2013, т.е. в срок на годност са 342 мушами („наличност”). Идентифицираната нужда от мушами е 783 = 1125 . • Работата в обхвата на пътното платно изисква работешите да бъдат лесно видими. С тази цел се изплолзват сигнални елеци. Определеният срок за износване на сигнален елек в ИПТУ е 4 години (48 м). Според регистърът на ЛПС сигналните елеци, използвани в ИПТУ са 550, за 265 от тях срокът на износване изтича м/у април 2012 и април 2013, т.е. наличностите са 285. Идентифицираната нужда от сигнални елеци е 840 (1125 – 285) • Работата с преносими ел. инструменти, по телеко съоръжения и мрежи, изисква използване на защитни (срещу механични въздействия) ръкавици. При срок на износване 2.5 месеца (рактиката показва, че при нормална интензивност на работа, един работещ ИПТУ използва 2 чифта зимни (от ноември до март) и три чифта летни (март/ ноември) ръкавици) нуждите на ИПТУ за една календарна година са 2250 зимни и 3375 летни ръкавици. • Необходимите комплекти за работа с преносима стълба и началници за изчислени, според организацията на работа. При работа с преносима стълба екипите за работа с преносима стълба са от 2 работещи. Екипите се сформират според задачите за деня. Екипите са обединени в групи. Групите се обединяват в служби (цитираните в т. 1 34 звена). Средно една група има 12 работещи (има по-малки и по-големи групи). Службите имат м/у 1 и 5 групи. Ръководител групите получават задачите за групата си и ги разпределят. При спешни задачи и аварии е възможно задачите за деня да се допълват в рамките му. Работи се на сумирано работно време, през светлата част на денонощието – за зимата има три основни смени по 8 часа, съответно с начало 8:00, 9:00 и 10:00 часа. Представянето се наблюдава чрез ключови индикатори на представянето, всяка услуга/ дейност има дефинирано време, в което следва да се „затвори”. Заетите лица в ИПТУ реализират над 90% от предоставяните от компанията услуги. Работата на бенефициентите е на открито, в технологични помещения и при крайни клиенти; на височина; с използване на преносими стълби, както и на ръчни преносими електрически и механични инструменти. Рисковете за безопасността и здравето не могат да бъдат отстранени и се налага използване на лични предпазни средства.
Дейност 4: Дейности за публичност и визуализация на проекта Съгласно изискванията на ПМС 55 ще бъде събрана 1 оферта. Съгласно изискванията към бенефициентите за информация и публичност, в рамките на проекта ще бъдат изготвени 5 информационни табели за оповестяване на проекта, които ще бъдат поставени в Централния офис на компанията в София и съответно в регионалните звена в Бургас, Варна, Стара Загора и Велико Търново; ще бъдат отпечатана 1000 броя дипляни; ще бъдат проведени 2 пресконференции с общо 100 участници; най-малко 4 публикации, свързани с проекта ще бъдат поместени в национални, местни и регионални печатни и електронни медии. По проекта ще бъде изготвена визуализация на всички закупени ЛПС и СРО – ще бъдат отпечатани стикери, изработени нашивки или добавени други подходящи елементи, за да бъдат спазени изискванията за визуализация и публичност.
Дейност 5: Техническо и финансово отчитане на проекта През последния проектен месец екипът по проекта ще подготви окончателните технически доклад, финансов отчет, окончателното искане за плащане и всички приложими документи, съгласно указанията в Ръководството за бенефициенти по Схемата.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 195 176 BGN
Общ бюджет: 129 094 BGN
БФП: 103 275 BGN
Общо изплатени средства: 103 275 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 103 275 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 31 228 BGN
2013 0 BGN
2014 72 047 BGN
2015 0 BGN
103 275 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 87 784 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 26 544 BGN
2013 0 BGN
2014 61 240 BGN
2015 0 BGN
87 784 BGN
В т.ч. Национално финансиране 15 491 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 4 684 BGN
2013 0 BGN
2014 10 807 BGN
2015 0 BGN
15 491 BGN
Финансиране от бенефициента 38 914 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз