Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0004-C0001
Номер на проект: ESF-2302-06-08002
Наименование: Подобряване условията на труд на работни места в "Астроида"ООД
Бенефициент: "Астроида"ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 25.07.2012
Дата на приключване: 25.07.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Панагюрище
Описание
Описание на проекта: подобряване условията на труд в АСТРОИДА ООД при спазване на нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа. -адаптиране на управленските процеси в АСТРОИДА ООД към нов подход при регламентирането и нормирането на труда и изграждането на съвременна система от трудови стандарти. -повишаване на производителността на заетите в АСТРОИДА ООД.
Дейности: Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност Ще се изпълнят следните поддейности: І. Въведение Описание на дейността: Описване на сегашното състояние на предприятието и организацията на работния процес. При установена необходимост ще се извърши оценка и измерване на всички фактори на работната среда. Обосновка на дейността: Идентифициране на работните места с повишен риск за здравето и безопасността на работещите по технологичните процеси с цел да бъдат подобрени условията на труд.
Закупуване на предпазни средства и специално работно облекло Описание на дейността: Представяне на утвърден списък на работните места и видовете работи, при които се използват лични предпазни средства въз основа на извършената оценка на риска на работните места. Извършване на избор на доставчик по реда на ПМС 55. Заявяване и закупуване на избраните съобразно Списъка на лични предпазни средства (ЛПС) и специално работно облекло. Извършване на входящ контрол на получената стока – преглед на придружителните документи, като се търси пълно съответствие между заявеното и доставеното, наличие на документи за качество, документи за удостоверяване оценката на съответствието на ЛПС. Визуален преглед на определена извадка от доставените ЛПС и специално работно облекло. Входящият контрол ще се извърши на основание на записаните изисквания в действащите Система за управление на качеството и Система за управление на здравето и безопасността при работа. Обосновка на дейността: АСТРОИДА ООД ще закупи и осигури нови и по-модерни предпазни средства и специално работно облекло за своите служители, с цел подмяна на амортизираните предпазни средства или специално облекло. Ръководството има за цел осигуряване на наличен минимум от записаните в Списъка на ЛПС и специално работно облекло за нуждите на заетите лица в предприятието.
Информиране и публичност Описание на дейността: При изработването и отпечатването на материали по проекта, на заглавната страница се посочват схемата и източника, по който същите се финансират, и съответните за това символи. Подробно е описано в т.5.2.2. на настоящия Формуляр. Обосновка на дейността: Информиране на широката общественост за финансовото подпомагане, което е отпуснато на „АСТРОИДА” ООД от Европейския социален фонд за популяризиране на обстоятелството, че Европейският съюз съфинансира проекта.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ЕТ "Нитос - 2 - Иван Стоев"
"Корект Консулт 2004" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 139 408 BGN
Общ бюджет: 73 155 BGN
БФП: 73 155 BGN
Общо изплатени средства: 73 155 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 73 155 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 73 155 BGN
2015 0 BGN
73 155 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 62 182 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 62 182 BGN
2015 0 BGN
62 182 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 973 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 10 973 BGN
2015 0 BGN
10 973 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз