Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0260-C0001
Номер на проект: ESF-2302-03-02005
Наименование: Безопасните условия на труд - най-добрият път към успеха
Бенефициент: "Лейбър Мениджмънт" АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 24.07.2012
Дата на приключване: 01.06.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Девня
Описание
Описание на проекта: Осигуряване на възможност за подобряване условията на труд, повишаване производителността на работната сила и адаптиране на управленските процеси в насока увеличаване качеството на производителността, свързана с регламентирането и нормирането на труда в предприятие „Лейбър Мениджмънт” АД чрез въвеждане на мерки и стандарти свързани с подобряване условията за безопасен труд, които са изцяло в синхрон със законодателните изисквания на областта на условията за безопасен труд.
Дейности: 1. Сформиране на екип и управление на проекта. За да бъде осъществен проекта ще се сформира екип по управление на проекта, задачите и отговорностите между членовете на екипа ще бъдат ясно дефинирани. Членовете на екипа ще осъществяват ежемесечни срещи за всяка проведена среща ще се изготвят протоколи. Ще бъдат сключени граждански договори с членовете на екипа. Всички членове на екипа експерти доказали се в своята област, напълно безпристрастни и отговарящи на изискванията на закона за конфликт на интереси. Членовете на екипа ще изготвят необходимите финансови и технически отчети, документите за искания за плащания ще подготвят и осъществяват избора на изпълнители на предвидените доставки и услуги .Екипа ще се състои от четири експерти 1. Ръководител проект, който ще има следните задачи и отговорности: • цялостна организация по реализиране на проекта • мониторинг върху изпълнение на общите и конкретните цели на проекта • разпределение на задачите по осъществяване контрол по изпълнението на проекта • предоставяне на текуща информация за хода на проекта на партньорите и Договарящия орган • Участва в комисиите по избор на изпълнители 2. Координатор проект, който ще има следните задачи и отговорности: • Отчита се пред ръкoводителя на проекта • Докладва на ръководителя на проекта за изпълнението на дейностите по проекта • Подпомага ръководителя на проекта при изготвяне на всички видове технически и финансови отчети • Координира дейностите по избиране на изпълнители на услуги и доставки • Координира изпълнението на дейностите и изпълнението на задачите по проекта • Участва в подготовката и реализацията на дейностите по проекта. • Участва в комисиите по избор на изпълнители 3. Счетоводител на проекта, който ще има следните задачи и отговорности: • подготвя текущата счетоводна отчетност на направените разходи по проекта • изготвя, съвместно с ръководителя на проекта, междинните и окончателния финансов отчет • осъществява текущ контрол върху извършените разходи и съблюдава тяхното спазване, съобразно договорирания бюджет • прави необходимите разплащания по проекта • съблюдава за правилното оформяне и съхранение на финансовите документи • Участва в комисиите по избор на изпълнители 4.Технически сътрудник, който ще има следните задачи и отговорности: • организира цялостната техническа работа за изпълнение дейностите по проекта • отговаря за техническото оформяне на тръжната документация • съдейства за подписванането на договорите с изпълнителите • информира членовете на екипа и всички участници в проекта за графика на дейностите • изготвя и предава в срок необходимите периодични справки за хода на изпълнение на проекта
2. Подготовка и провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители за доставка на стоки и услуги. Според законовите изисквания за избор на доставчици на стоки и изпълнители на услуги по настоящият проект процедурите ще се проведат в съответствие с ПМС 55 На МС /12.03.2007 г и съобразно произтичащите изисквания за прозрачност и откритост. В комисиите по избор на изпълнители ще бъдат включени трима души от екипа по проекта( Ръководителя на проекта, координатора и счетоводителя) . Предвижда се да се проведат пет процедури както следва 1- Процедура за избор на фирма за осъществяване на доставка (съгласно ПМС 55 /12.03.2007 г) на работно облекло. 2- Процедура за избор на фирма за извършване услуга (съгласно ПМС 55 /12.03.2007 г) информираност и публичност на проекта. 3- Процедура за избор на фирма за извършване услуга (съгласно ПМС 55 /12.03.2007 г) изготвяне на Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност. 4- Процедура за избор на фирма за извършване услуга (съгласно ПМС 55 /12.03.2007 г) Разработване на стандарт BS OHSAS 18001:2007. 5- Процедура за избор на фирма за извършване услуга (съгласно ПМС 55 /12.03.2007 г) Внедряване на стандарт BS OHSAS 18001:2007.
3. Публичност и визуализация За реализиране на дейностите по информиране и публичност ще бъдат предприети действия съгласно чл. 69 от Регламент 1083/2006 г. т. 1 „Държавата членка и управляващия орган на оперативната програма предоставят информация и правят публично достояние операциите и съфинансираните програми. Информацията е предназначена за гражданите на Европейският съюз и бенефициерите с цел да се подчертае ролята на Комисията и да се гарантира, че помощта от фондовете е прозрачна” Всяка помощ, която се предоставя е необходимо да е публична и поради този факт ще бъдат предприети мерки по информиране и публичност на всеки етап от реализацията на проектните дейности всички заинтересовани страни ще бъдат информирани При осъществяването на мерките по информиране и публичност по проекта дейностите са съобразени изцяло с изискванията на Ръководството за изпълнение на дейностите за информиране и публичност по ОП РЧР и изискванията посочени в чл. 2-10 и Приложение 1 на регламент на ЕС 1828/2006. Всички предвидени рекламни материали ще бъдат изготвени в съответствие с техническите параметри посочени в Ръководството за изпълнение на дейностите за информиране и публичност по ОП РЧР и регламент на ЕС 1828/2006
4. Доставка на защитно работно облекло и предпазни средства На този етап фирмата не разполага с възможност да закупи защитно работно облекло и предпазни средства отговарящи на високите европейски изисквания и стандарти за качество и безопасност и поради този факт има належаща потребност от придобиването на такъв вид средства. Предвидените защитното работно облекло и предпазни средства са изцяло калкулирани на база утвърден списък на работните места и видове работи при които се използват лични предпазни средства разработен въз основа на оценка на риска на работните места. Осигуряване на защитно работно облекло и предпазни средства от най висок клас (обувки с метално бомбе, ръкавици, антифони и др.) е от голямо значение за безопасността на работниците поради опасностите за нараняване на работещите произтичащи от естеството на работа с тежки предмети, най различни заваръчни апарати и промишлени химикали и множество машини за разбиване пробиване, къртене и други подобни. С доставката на защитното облекло (предвидено по настоящият проект) този проблем ще бъде решен и работниците ще имат възможно най доброто предпазно облекло за защита от злополуки по време на работния процес. Всички лични предпазни средства и работни облекла предвидени за закупуване по настоящата дейност са така побрани, че да осигуряват максимална защита на служителите по време на работния процеси и са подрани точно такива, които отговарят на европейските извиквания за качество. Съгласно списъкът за работниците ползващи работно облекло и лични предпазни средства се предвижда закупуване на : 15 бр. ръкавици заварчик предназначени за предпазване на работниците от изгаряне, 157 маски 3М с предпазващи функции от вдишване на прахови частици, 70 чифта ботуши с цел предпазване на долните крайници, 157 бр. антифони служещи за защита на работниците от шум, 15 очила заварчик предпазващи от осветяване и увреждане зрението, 157 тениски дълъг ръкав с хигиенични изсквания , 157 предпазни бели очила предназначени за защита на зрението, 8 бр. ръкавици метална нишка за предпазване на дърводелците от нараняване, 157 чифта работни обувки зимни със метално бомбе с цел предпазване от наранявания от падащи предмети на долните крайници, 157 чифта работни обувки летни със метално бомбе с цел предпазване от наранявания при падане на тежки предмети върху долните крайници, 157 комплекта лятно работно облекло служещо за предпазване на работниците от неподходящи метрологични условия, 157 комплекта зимно работно облекло служещо за предпазване на работниците от неподходящи метрологични условия, 15 престилки заварчик служещи за предпазване на тялото на работещите от изгаряне., 15 костюма за заварчик от естествена кожа предпазващи тялото на работещите от изгаряния, 149 чифта ръкавици кожа и плат с предпазващи от наранявания горните крайници, дихатели за амоняк 110 бр. за предпазване на белите дробове от вдишване на амонячни газове, 110 цели лицеви маски противогаз за предпазване от обгазяване с вредни газове, предпазно гумено облекло 50 бр. служещо за предпазване на тялото на работещите от контакт с химикали , персонални газови детектори 6 бр. за ранно известяване на повишено ниво на вредни газове в работната среда, 50 бр. защитно облекло срещу твърди частици и течни химически продукти в .
5. Изготвяне анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност Във връзка с оптимизирането на организацията на трудовата дейност се предвижда да се възложи изготвянето на анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност. Анализът ще бъде структуриран в четири части: - Въведение описващо сегашното състояние на предприятието и работния процес - Изложение и анализ на силните и слабите страни в структурата на организационната дейност на трудовия процес, както и оценки на разработените и внедрени оценки на риска в предприятието - Детайлна обосновка за оптимизирането на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност, обосновка и описание на начините за усъвършенстване организацията на трудовата дейност в предприятието, както и информация за методите и средствата обект на използване за отчитане дейността за повишаване на трудовата дейност на служителите в предприятието. - Заключение съдържащо основните изводи генерирани в резултат на изготвения анализ. Също така изготвеният анализ ще служи, като база за изготвяне на стандарт BS OHSAS 18001:2007.
6. Разработване на стандарт BS OHSАS 18001:2007 За да бъде осъществено придобиването на стандарт BS OHSAS 18001:2007 е необходимо той първо да бъде разработен от избрана фирма изпълнител и след това от друга избрана фирма изпълнител стандартът да бъде внедрен. По време на изпълнението на предвидената дейност стандартът ще бъде разработен.
7. Сертифициране на стандарт BS OHSАS 18001:2007 Сертифициране на стандарт BS OHSAS 18001:2007 ще гарантира устойчиво развитие и високи резултати на фирмата съобразени с изискванията на заинтересованите страни. Сертифицирането на стандарта ще осигури в спазването на все по високите европейски изисквания за безопасност на работното място. Ще бъде намален риска от трудови злополуки и професионални заболявания.
8. Мониторинг и оценка За целта на осъществяването на тази дейност ще бъде сформирана екипна комисия състоящата се от ръководителя по проекта и счетоводителя. Мониторинг и оценка на напредъка ще се извършва на всеки етап от реализацията на проекта, като основен орган за тази цел е Екипната комисия. Тя ще следи и контролира осъществяването на дейностите според заложения план с цел покриване и вместване в разходите на заложения бюджет. Освен това ще наблюдава работата на останалите членове от екипа и ще следи за отговорното изпълнение на всяка една дейност. Другите членове на екипа по проекта ще изготвят навременни отчети, които ще бъдат предавани на Екипната комисия за обобщение и оценка. Чрез мониторинга и контрола ще се определи дали е нужно да се прави ревизия на първоначалния график на дейностите. След завършването на всички заложени дейности ще бъде изготвен доклад за тяхното изпълнение. В самия край на проекта Екипната комисия ще изработи финален доклад и ще подготви персонална оценка за всеки участник в реализацията на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 171 702 BGN
Общ бюджет: 169 078 BGN
БФП: 169 078 BGN
Общо изплатени средства: 169 077 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 169 078 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 34 340 BGN
2013 134 737 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
169 077 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 143 716 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 29 189 BGN
2013 114 526 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
143 715 BGN
В т.ч. Национално финансиране 25 362 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 5 151 BGN
2013 20 211 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
25 362 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз