Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0267-C0001
Номер на проект: ESF-2302-03-02006
Наименование: Подобряване условията на труд в Елемон ООД и адаптиране на управленските процеси в съвременна система от трудови стандарти.
Бенефициент: ЕЛЕМОН ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 25.07.2012
Дата на приключване: 01.09.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд във фирма Елемон ООД и създаване на съвременна система от трудови стандарти, допринасяща за адаптиране на управленските процеси в Елемон към нов подход при регламентирането на труда и за повишаване на производителността във фирмата.
Дейности: Дейност 1: Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност Осъществяването на дейността ще бъде базирано на подход, включващ две основни направления. Д 1.1 Откриване на наличните рискове по съответни работни места в организацията. За целта съществуващата организационна структура на труда ще бъде „сканирана“ за подобни рискове. Ще бъде търсена причината за появаването им. Важно е да се отбележи, че в разбирането за риск на работното място ще бъдат включени не само рисковете водещи до загуба на работоспособност от работника, а и други фактори, намаляващи, както ефективността и качеството на работа, така и удовлетвореността от положения труд. Д 1.2 Управление на идентифицираните рискове и проектиране на организацията на трудовата дейност. Изхождайки от причините за възникването им ще бъдат търсени мерки за свеждането на идентифицираните рискове до минимум. Освен традиционните методи, свързани с реорганизация на структурата на персонала, промени в работните процеси, ще бъдат използвани и други, чието влияние е не по-малко важно и ефикасно, а именно – бихевиористичните методи, методи за повишаване информираността.
Дейност 2: Модернизация и обезопасяване на работните процеси. Елемон ООД предвижда дейности, насочени към модернизация на работните процеси и тяхното обезопасяване. Те допълват взетите до момента мерки и са важна стъпка в курса към постоянно подобряване на условията на труд и в съответствие с внедрената в Елемон ООД система за управление на здравословни и безопасни условия на труд OHSAS 18001. Д2.1Закупуване на специализирани обезопасителни средства: • За електрозащита - указатели за напрежение, преносими заземители за електропроводи, далекомер и лазерни рулетки. В дейността на Елемон, свързана с изграждане на енергийни обекти професионално изработените обезопасителни средства, които са предложени за закупуване, до сега се заместват с подръчни такива или се наемат. Преди започване на работа на електрически стълбове и далекопроводи, електротехниците трябва да се убедят, че напрежението по жиците за високо напрежение е изключено. Това става с указатели за напрежение. Независимо от това работещият е препоръчително да се заземи допълнително с преносимите заземители. Понякога се налага работникът да работи по стълб под напрежение. Известно е, че електромагнитното поле, създавано от проводниците под напражение, е с определен обхват. Размерът му се определя със замерване и се определя територията за безопасно работно място. Работникът се изкачва по стълба и едновременно мери. Това е опасно за него – съществува възможност за отклоняване на вниманието и падане, Лазерната рулетка мери в хоризонтална и вертикална посока и така се определя веднага от работника до кое ниво на стълба на електропровода може да се изкачи безопасно. Подобна функция има и далекомера, но той може да мери на по-далечни разстояния и това ще се използва и при проектиране на обектите и указване условията за безопасност още на етап проектиране. Освен това чрез него безопасно ще се замерват дължините на изградените участъци кабелни линии, където електротехниците свързват муфи, без опасност от инциденти на пътното платно, които съществуват при ръчното колело, с което преди да се използва този уред, работникът изминава по трасето целия участък. Затова предложените за закупуване професионални средства за защита повишават гаранциите за безопасна работа на електротехниците и поддържащите ги работници. • За обезопасяване на работните участъци за временна организация на движението при изкопни работи: - предупредително ремарке-знак – То представлява подвижен знак със светлинна индикация за предпазване на работещите по пътното платно, поставен върху количка. Съдържа пътен знак за задължително отклоняване от маршрута. Сондата за хоризонтално сондиране с електроуправляема глава на Елемон ООД е нововъведена съвременна технология, която води до съкращаване на процесите, изискващи тежък физически труд. Закупуването на подвижен знак - предупредително ремарке-знак, ще допринесе за общото обезопасяване на движението в работния участък на сондата (от което зависи както живота и здравето на работниците, така и този на участниците в движението). - конуси, хоризонтални бализи, пътни знаци (указателни със стрелка и предупредителни за обозначаване на работни групи). Организацията на работа е технологичен процес, който подобрява условията на труд на работещите, но и създава безопасна среда и за участниците в процеса на движение – хора и автомобили. Обновяването на част от знаците и закупуване на допълнителни – по-качествени и видими от далече ще подобрят безопасните условия на труд и ще намалят вероятността от инциденти. Д2.2 Закупуване на специализирано работно облекло и лични предпазни средства. Предвидените за закупуване специализирано работно облекло, и лични предпазни средства целят да защитят работниците от всички възможни рискове при работа, като са взети предвид изискванията на Наредба 3 от 19.04.2001г ( Минимални изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на ЛПС на работното място), приложение 2 към чл.17. Предвидено е висококачествено работно облекло, съобразено със специфичните нужди на всяка целева група, с цел минимизиране на риска. Фирмата е предприела дейности в тази насока, но липсата на достатъчно финансови ресурси е била до сега пречка за въвеждане на адекватни лични предпазни средства. Облеклото притежава всички обезопасяващи атрибути, необходими за работа на открито и в близост и по пътната мрежа на страната; за работа на височина; за работа с високи напрежения. Осъществявайки предвидената модернизация се очаква да бъдат ликвидирани голяма част от факторите за възникване на трудови злополуки и професионални заболявания, а като пряко следствие от това – да бъдат намалени разходите, свързани с обезщетения при трудова злополука, неявявания на работа поради болест и др. Не на последно място, като следствие от модернизацията и обезопасяването на работните процеси се очаква повишаване мотивацията на персонала за полагане на здравословен и безопасен труд.
Дейност 3: Разработване на стандарти за безопасен труд във връзка с нововъведена технология на организация в Елемон ООД Стандартите ще бъдат съобразени с нововъведените машина за хоризонтален сондаж и нова технология на организация и контрол при изпълнение на дейностите в Елемон ООД. Предпоставка за иницииране на тази дейност е голямото разнообразие по отношение на образование и квалификация на персонала в Елемон ООД. Освен високо образовани и квалифицирани специалисти в списъчния състав на персонала попадат и голям брой ниско квалифицирани хора и без образование. За да бъде осигурен здравословен и безопасен труд на всички категории работници, настоящата дейност предвижда: Д3.1 Разработване на стандарти за безопасен труд, включващи: - правила за работа при извършване на всяка дейност, съобразени с изискванията за безопасност и ергономия; - предписания за превенция от професионални заболявания; - използване на най-новите технологии за минимизиране на рисковете; - съществуващите добри практики в отрасъла. Д3.2 Разработване на на информационно-обучителни модули - видеоматериали за визуализация на работните процесите по отношение на тяхната безопасност, целящи: - онагледяване по достъпен начин на рискови процеси и дейности - насърчаване на конкретни практики в поведението на работещите с оглед на ниското ниво на образованост на голяма част от тях и с цел поддържане на тяхното здраве и работоспособност. Д3.3 Провеждане на две работни срещи между изпълнителя на дейността и лицата, които са пряко ангажирани с обучението и осигуряването на безопасността (експерт по обучение и дейности по безопасност на труда, ръководство) в съответните направления с цел: - представяне и дискусия на постигнатите междинни резултати от дейността; - внасяне на корекции по отношение на стандартите за безопасност с оглед по-доброто им приспособяване към конкретния процес или дейност.
Дейност 4: Обучение на персонала Голяма част от разработените стандарти се отнасят за работни процеси на открито – електромонтажни дейности, изкопни стандарти, работа на височина, изграждане на шахти, работа с високо напрежение и други. Затова провеждане на част от обучението в работна среда е най-ефективно за тази специфика на работа, като се има предвид и ниската степен на квалификация на 50% от персонала. Обучението ще включва модули по опазване околната среда и повишаване на съзнанието в тази сфера. Обученията ще съдържат информационно-обучителни модули за спецификите на отделните хоризонтални принципи на ОП РЧР. Д4. Провеждане на 4 типа обучения в зависимост от целевите групи и тяхната квалификация: I–обучение на организационно-управленския персонал –84ч. Обучението ще се проведе в 7 поредни седмици, два пъти седмично по 6 часа на ден. II – обучение на специалистите по електромонтаж –69ч. III – обучение на специалисти, заети с изграждане на кабелни и стълбовни линии – 69ч. IV – обучение на ниско квалифицираните работници, заети с изграждане на кабелни и стълбовни линии–69ч.. Обучение II, III, IV ще се проведе след обучението на група I в 12 поредни седмици, по 1час всеки работен ден. Специфично за работата на Елемон ООД е, че отделните работните групи на фирмата работят паралелно поне на 4 обекта на различни места в Североизточна България. Това налага част от обучението по въведените стандарти да става постепенно в часовете преди тръгване за обекти и след връщането им. Обучението ще се извършва от вече обученият технически персонал от група I. Обучението ще бъде по разработените стандарти и ще се провежда от съответния началник строителен обект. Така в практическа среда и нагледно ще се прилага, при съответните работни операции, нововъведената организация на трудовата дейност в Елемон. Програмите на обученията ще включват и видеоматериали, които нагледно визуализират работните процеси във фирмата. Всеки месец по веднъж ще се организират обучения на трите категории работници в наета зала. Всяко обучение ще бъде с продължителност 3 часа. Този подход ще допринесе за осъвременяване на работния процес и обосновава нуждата от подобен вид обучения.
Дейност 5: Осигуряване на публичност по проекта Дейността ще включва: Д5.1 Публикация в пресата, насочена към разясняване на целите, дейностите и резултатите от изпълнение на проекта. Д5.2 Поставяне на иформационни стикери на предвидените за закупуване обезопасителни средства. Д5.3 Създаване на интернет страница на проекта. В нея ще бъдат публикувани информационни материали, текуща информация по изпълнението на проекта и примери за добри практики по отношение на безопасността на труда в отрасъл Енергетика. Д5.4 Разработване и отпечатване на брошура за представяне на целите, задачите и резултатите от проекта. Д5.5 Подготовка и разпечатване на информационни материали, свързани с обученията. Д5.5 Организиране на информационен ден за представяне на проекта.
Дейност 6: Организация и управление на дейностите по проекта Дейността включва: Д6.1 Организация и координация на дейностите по проекта и комуникация с Управляващия орган и Междинното звено; Д6.2 Организация на счетоводната дейност Д6.3 Наблюдение и вътрешна оценка при изпълнението на дейностите; Д6.4 Провеждане на две работни срещи и един семинар във връзка с координация на дейностите по проекта; Д6.5. Подпомагане на външен одит.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 96 910 BGN
Общ бюджет: 94 596 BGN
БФП: 94 596 BGN
Общо изплатени средства: 94 595 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 94 596 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 19 380 BGN
2013 57 126 BGN
2014 18 089 BGN
2015 0 BGN
94 595 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 80 406 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 16 473 BGN
2013 48 557 BGN
2014 15 376 BGN
2015 0 BGN
80 406 BGN
В т.ч. Национално финансиране 14 189 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 2 907 BGN
2013 8 569 BGN
2014 2 713 BGN
2015 0 BGN
14 189 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз