Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0048-C0001
Номер на проект: ESF-2302-04-02004
Наименование: Подобряване на условията на труд в СД ПАН-Х-ХРИСТОВ, ПАНТЕЛЕЕВ И СИЕ
Бенефициент: ПАН-Х-ХРИСТОВ, ПАНТЕЛЕЕВ И СИЕ
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 03.07.2012
Дата на приключване: 03.07.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Габрово
                    Габрово
Описание
Описание на проекта: Да се подобрят условията на труд в СД „Пан-Х Христов, Пантелеев и сие“ при спазване на нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа.
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1. Организация и управление на проекта Обосновка на дейността: Дейността е необходима, за да се осигури ефективно и ефикасно управление на проекта и да се гарантира, че очакваните резултати ще бъдат постигнати. Описание: Ще бъде назначен екип за управление на проекта, който ще се състои от ръководител, координатор и счетоводител. Те ще разполагат с обособено офис пространство в общия административен офис на предприятието, както и с необходимото оборудване за ефективното изпълнение на задълженията си – компютър, принтер, достъп до телефон и интернет. Екипът ще уточни графиците и работните планове, както и формите за отчитане и вътрешен контрол на проектните дейности. Основните задължения на екипа да: - Планиране и контрол на дейностите в съответствие с обявения график - Подготовка на документите за процедури за възлагане на дейности на подизпълнители - Контрол по изпълнението на договорите - Контрол на разходите - Изготвяне на месечни справки за включените в проекта лица - Подготовка на полугодишен и годишен доклад за напредъка на проекта - Подготовка на междинен и заключителен доклад по проекта.
Подготовка и изпълнение на Дейност 2. Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност Обосновка на дейността: Дейността е необходима, за да се установи актуалното състояние на процесите, свързани с БЗР в предприятието, и на базата на задълбочен анализ да се препоръчат комплекс от мерки за цялостно и устойчиво подобряване на условията на труд в предприятието. Описание: Ще бъде проведена процедура за избор на подизпълнител, който да подготви анализа. Анализът ще съдържа най-малко следната информация: Структурата на анализа на състоянието следва да съдържа най-малко: I. Въведение – описание на сегашното състояние на предприятието и организацията на работния процес; II. Изложение и анализ – описание на силните и слабите страни в структурата на организационната дейност на трудовия процес, какви оценки на риска са разработени и внедрени в съответното предприятие; III. Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност – обосновка и описание на методите и мерките за усъвършенстване на организацията на трудовата дейност в предприятието. Какви методи и средства ще бъдат използвани за отчитане на дейността и повишаване на трудовата дейност на служителите в предприятието; IV. Заключение.
Подготовка и изпълнение на Дейност 3. Модернизация на наличния лазерен гравир с изграждане на система за ефективна апаратна аспирация Обосновка: Съществуващият лазерен гравир е старо поколение, при който термичната обработка на материалите при гравиране води до отделяне на емисии от широк спектър химични вещества във вид на газове и прахови частици, с неблагоприятно въздействие върху здравето. С изграждането на ефективна апаратна аспирация, тези химични агенти ще бъдат отвеждани и така ще бъде ограничена вредата за работещите. Липсва блокировка на механичния предпазен щит при отваряне за манипулации и наместване на детайлите, което е предпоставка за трудов травматизъм – опасност от изгаряне. Модернизацията на управлението на гравира ще го направи по-безопасен за работещите с него и ще повиши производителността на уреда и точността на работа, като така ще се подобри качеството на изработваните детайли. Описание: Ще бъде проведена процедура за избор на изпълнител, който да извърши дейностите по модернизацията.
Подготовка и изпълнение на Дейност 4. Модернизиране на съществуващата машина за високочестотно заваряване Обосновка: Наличната машина за високочестотно заваряване е произведена преди 25 години. Тя е технически остаряла, задвижването е хидравлично, работния плот е тесен и недостатъчно дълбок и дълъг, което затруднява производствения процес и натоварва физически операторите при зареждане и поддържане на материалите. Ново пневматично задвижване ще ускори значително процеса на термично заваряване и ще намали вероятността от изтичане на хидравлична течност под налягане. Оптимизирането на работния плот ще разшири възможностите за изработка на по-големи детайли като площ и тегло, и ще намали физическото натоварване на операторите, свързано със зареждане и прикрепяне на елементите при заварка. Монтирането на нова блокировка ще елиминира опасността от притискане. Описание: Ще бъде проведена процедура за избор на изпълнител, който да извърши дейностите по модернизацията.
Подготовка и изпълнение на Дейност 5. Доставка на екипировка за осигуряване на безопасност при работа на височина Обосновка: Високият риск при работата на работещите на височина изисква закупуването на по-качествени лични предпазни средства за работа при такива условия – специална екипировка, чрез които да се гарантира по-висока степен на защита на работниците; Описание: Ще бъде проведена процедура за избор на подизпълнител, който да достави 5 комплекта ЛПС - екипировка за работа на височина.
Подготовка и изпълнение на Дейност 6. Разработване на стандарти за безопасност и здраве при работа Обосновка: 1. Въпреки че работодателят е осигурил всички необходими мерки за осигуряването на БЗР, липсата на документирани вътрешно фирмени стандарти в комбинация с текучеството на персонала води до чести отклонения от страна на работниците по отношение на спазването на добрите практики в областта на БЗР. Подобни документирани вътрешнофирмени стандарти са препоръчани и в резултат от оценката на риска, като форма за намаляване до минимум на отклоненията и предотвратяване на потенциални трудови злополуки и професионални заболявания. Работодателят е осигурил тези документи, но е необходимо те да бъдат преразгледани и актуализирани в светлината на резултатите от Анализа в Дейност 2 и във връзка с модернизираните по Дейност 3 и 4 системи, така че да се гарантира, че тези документи са актуални и ефективно постигат целта си. Описание: Ще бъде проведена процедура за избор на подизпълнител, който да направи преглед и актуализация предвид резултатите от Анализа на следните стандарти: - стандарти за безопасно обслужване и манипулиране с модернизирания лазерен гравир. - стандарти за безопасно обслужване и манипулиране с модернизираната машина за високочестотно заваряване.
Подготовка и Изпълнение на Дейност 7. Разработване на Система за управление на БЗР в съответствие с международния стандарт OHSAS 18001 Обосновка: Постигането на съответствие с изискванията на OHSAS 18001 е необходимо, за да се гарантира, че всички други предприети действия по непрекъснато подобряване на БЗР ще бъдат управлявани в синхрон, планирано в една цялостна система за управление в предприятието. Чрез прилагането на процедурите за формулиране на политики и цели, програми за управление, оперативен контрол, вътрешни одити, оценки на съответствието с нормативните изисквания, прегледи от ръководството, коригиращи и превантивни действия, ще се гарантира непрекъснатото подобряване на системата за управление на БЗР в СД „Пан-Х Христов, Пантелеев и сие“. Описание: Ще бъде проведена процедура за избор на подизпълнител, който да направи диагностика на съществуващите практики за управление на БЗР и да разработи система за управление на БЗР в съответствие с изискванията на OHSAS 18001.
Подготовка и Изпълнение на Дейност 8. Сертификация на Система за управление на БЗР в съответствие с международния стандарт OHSAS 18001 Обосновка: Оценката от трета независима страна (акредитиран орган за сертификация) ще даде възможност за независима компетентна оценка на внедрената система за управление на БЗР в съответствие с изискванията на OHSAS 18001. В допълнение одитът ще идентифицира и допълнителни възможности за подобрения в системата. Описание: Ще бъде проведена процедура за избор на подизпълнител, който да проведе сертификационен одит за съответствие с изискванията на OHSAS 18001 и да издаде сертификат за съответствие.
Подготовка и Изпълнение на Дейност 9. Обучение на служители за безопасна работа при променената организация на дейността. Обосновка: Обучението на служителите за безопасна работа предвид въвеждането на двете модернизирани системи и цялостното преустройство на работните процеси с оглед на резултатите от Анализа, разработването на вътрешнофирмените стандарти и внедряването и сертификацията на Система за управление на БЗР, цели да гарантира, че работниците и служителите са запознати с новите правила и изисквания, разбират ги и ги спазват по всяко време при извършването на трудовите дейности. По този начин се гарантира устойчивост на дейностите в проекта и разбирането и приемането на резултатите от тях от техните преки ползватели. Описание: Ще бъде проведена процедура за избор на подизпълнител, който да проведе обучения в следните направления: - Обучение за безопасна работа с модернизирания лазерен гравир - 45 учебни часа, 10 участници. - Обучение за безопасна работа с модернизираната машина за високочестотно заваряване – 45 учебни часа, 10 участници.
Подготовка и Изпълнение на Дейност 10. Осигуряване на публичност на дейностите по проекта Обосновка: Дейността се изисква по силата на Регламент (ЕК) № 1828/2006 на Европейската комисия относно начина и реда на изпълнение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета и на Регламент 1080/2006 на Европейския парламент и на Съвета. Описание: Част 1. Ще бъде проведена процедура за избор на подизпълнител, който да осигури необходимите материали за осигуряване на публичност в съответствие с цитираните по-горе разпоредби: - Информационна табела – 1 бр. - Прес съобщения – 2 бр. - Информационни брошури с информация за дейностите и постигнатите резултати с цел разпространяване на добрите практики и в други компании от областта и региона – 1000 бр. Информационната табела ще бъде доставена и монтирана в началото на месец 2 от изпълнението на проекта. Част 2. В допълнение СД „Пан-Х Христов, Пантелеев и сие“ ще гарантира, че всички документи създавани в рамките на проекта, включително Анализ, стандарти, материали за обучение, документи на системата за управление, сертификати и др. са подходящо идентифицирани; Всички документи създадени в резултат от дейностите по проекта, а именно – Анализ, стандарти по БЗР, материали за обучение, документи на системата за управление ще бъдат публикувани и на интернет страницата на СД „Пан-Х Христов, Пантелеев и сие“ за свободен достъп от всички заинтересовани страни. СД „Пан-Х Христов, Пантелеев и сие“ също така ще се погрижи за разпространението на брошурите отпечатани в рамките на проекта като ги предостави на: - Всички свои работници - Общинска администрация в гр. Габрово - ИА ГИТ - Регионални браншови организации - Регионални синдикални организации Разпространението на брошурите ще се извърши през месец 11 и 12 от изпълнението на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 196 598 BGN
Общ бюджет: 194 666 BGN
БФП: 194 666 BGN
Общо изплатени средства: 194 506 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 194 666 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 39 320 BGN
2013 155 186 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
194 506 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 165 466 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 33 422 BGN
2013 131 908 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
165 330 BGN
В т.ч. Национално финансиране 29 200 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 5 898 BGN
2013 23 278 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
29 176 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз