Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0310-C0001
Номер на проект: ESF-2302-02-02004
Наименование: Подобряване на условията на труд в "Трансвагон" АД
Бенефициент: Трансвагон
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 23.07.2012
Дата на приключване: 23.07.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Бургас
Описание
Описание на проекта: Да се подобрят условията на труд в „Трансвагон“ АД при спазване на нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа.
Дейности: 1. Организация и управление на проекта Обосновка на дейността: Дейността е необходима, за да се осигури ефективно и ефикасно управление на проекта и да се гарантира, че очакваните резултати ще бъдат постигнати. Описание: Ще бъде назначен екип за управление на проекта, който ще се състои от ръководител, координатор и счетоводител. Те ще разполагат с обособено офис пространство в общия административен офис на предприятието, както и с необходимото оборудване за ефективното изпълнение на задълженията си – компютър, принтер, достъп до телефон и интернет. Екипът ще уточни графиците и работните планове, както и формите за отчитане и вътрешен контрол на проектните дейности. Основните задължения на екипа да: - Планиране и контрол на дейностите в съответствие с обявения график - Подготовка на документите за процедури за възлагане на дейности на подизпълнители - Контрол по изпълнението на договорите - Контрол на разходите - Изготвяне на месечни справки за включените в проекта лица - Подготовка на полугодишен и годишен доклад за напредъка на проекта - Подготовка на междинен и заключителен доклад по проекта.
2. Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност - подготовка Обосновка на дейността: Дейността е необходима, за да се установи актуалното състояние на процесите, свързани с БЗР в предприятието и на базата на задълбочен анализ да се препоръчат комплекс от мерки за цялостно и устойчиво подобряване на условията на труд в предприятието. Описание: Ще бъде проведена процедура за избор на подизпълнител, който да подготви анализа. Анализът ще съдържа най-малко следната информация: Структурата на анализа на състоянието следва да съдържа най-малко: I. Въведение – описание на сегашното състояние на предприятието и организацията на работния процес; II. Изложение и анализ – описание на силните и слабите страни в структурата на организационната дейност на трудовия процес, какви оценки на риска са разработени и внедрени в съответното предприятие; III. Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност – обосновка и описание на методите и мерките за усъвършенстване на организацията на трудовата дейност в предприятието. Какви методи и средства ще бъдат използвани за отчитане на дейността и повишаване на трудовата дейност на служителите в предприятието; IV. Заключение.
3. Модернизиране на системата за пожароизвестяване и пожарогасене с автоматично задействане-подготовка Обосновка на дейността: Модернизирането на системата е наложителна, за да се приведе в съответствие с променените нормативни изисквания в рамките на дадения за това срок за влизане в съответствие (гратисен период). Описание: Ще бъде проведена процедура за избор на подизпълнител, който да модернизира, достави и монтира, системата за пожароизвестяване и пожарогасене с автоматично задействане.
4. Закупуване на съвременни лични предпазни средства от по-висок клас на защита Обосновка на дейността: Закупуването на ЛПС от по-висок клас на защита, се налага с цел подобряване условията на труд, съществено намаляване на професионалния риск от заболяване и повишаване безопасността на работещите в предприятието. Описание: Ще бъде проведена процедура за избор на изпълнител, който да достави следните ЛПС: 1. Предпазна маска/бояджийска/ – по един брой маска на тримесечие на бояджия, общо за годината 56 бр. за 14 бояджии, като в тях се подменят за годината общо 1000 филтри и хиляда предфилтри. Предпазната маска с дихателни филтри и предфилтри които се подменят на маската и осигуряват защита от органични и неорганични газове, серен диоксид и киселинни газове амоняк и др. 2. Бояджийски гащеризон – 8 бр. на месец на бояджия, общо за годината 1344 бр. за 14 бояджии. Бояджийски гащеризон с полимерни нишки прахо-водо-кисилинно защитен от кат. ІІІ. 3. Защитни ръкавици – 4 чифта на месец на бояджия, общо за годината 672 чифта за 14 бояджии. Защитни ръкавици неопренови, масло-кисилинно устойчиви 0.75 релефна длан с дължина 30 см. 4. Защитни обувки, половинки - по един чифт обувки на шестмесечие на бояджия, общо за годината 28 чифта. за 14 бояджии Защитни обувки, половинки от водоотблъскваща естествена кожа с антиалергична и абсорбираща потта подплата с устойчиво ходило на масла и въглеводороди. С неметална пластина 5. Защитни обувки – цели - по един чифт обувки на шестмесечие на бояджия, общо за годината 28 чифта. за 14 бояджии Защитни обувки, цели от водоотблъскваща естествена кожа с антиалергична и абсорбираща потта подплата с устойчиво ходило на масла и въглеводороди. С неметална пластина
5. Разработване на Система за управление на БЗР в съответствие с международния стандарт OHSAS 18001 Обосновка: Постигането на съответствие с изискванията на OHSAS 18001 е необходимо, за да се гарантира, че всички други предприети действия по непрекъснато подобряване на БЗР ще бъдат управлявани в синхрон, планирано в една цялостна система за управление в предприятието. Чрез прилагането на процедурите за формулиране на политики и цели, програми за управление, оперативен контрол, вътрешни одити, оценки на съответствието с нормативните изисквания, прегледи от ръководството, коригиращи и превантивни действия, ще се гарантира непрекъснатото подобряване на системата за управление на БЗР в „Трансвагон“ АД. Описание: Ще бъде проведена процедура за избор на подизпълнител, който да направи диагностика на съществуващите практики за управление на БЗР и да разработи система за управление на БЗР в съответствие с изискванията на OHSAS 18001.
6. Сертификация на Система за управление на БЗР в съответствие с международния стандарт OHSAS 18001 Обосновка: Оценката от трета независима страна (акредитиран орган за сертификация) ще даде възможност за независима компетентна оценка на внедрената система за управление на БЗР за съответствие с изискванията на OHSAS 18001. В допълнение одитът ще идентифицира и допълнителни възможности за подобрения в системата. Описание: Ще бъде проведена процедура за избор на подизпълнител, който да проведе сертификационен одит за съответствие с изискванията на OHSAS 18001 и да издаде сертификат за съответствие.
7. Обучение на служители за безопасна работа с нововъведено оборудване и технологии. Обосновка: Обучението на служителите за безопасна работа предвид преустройството на работните процеси с оглед на резултатите от Анализа, разработването на вътрешнофирмените стандарти и внедряването и сертификацията на Система за управление на БЗР, цели да гарантира, че работниците и служителите са запознати с новите правила и изисквания, разбират ги и ги спазват по всяко време при извършването на трудовите дейности. По този начин се гарантира устойчивост на дейностите в проекта и разбирането и приемането на резултатите от тях от техните преки ползватели. Описание: Ще бъде проведена процедура за избор на подизпълнител, който да проведе обучения в следните направления: - Обучение за безопасна работа при променената организация на труд –модернизиране на системата за пожароизвестяване и пожарогасене с автоматично задействане, продължителност – 45учебни часа, 14 участници. - Обучение за безопасна работа с нововъведените ЛПС – 45 учебни часа, 14 участници.
8. Осигуряване на публичност на дейностите по проекта-изпълнение Обосновка: Дейността се изисква по силата на Регламент (ЕК) № 1828/2006 на Европейската комисия относно начина и реда на изпълнение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета и на Регламент 1080/2006 на Европейския парламент и на Съвета. Описание: Част 1. Ще бъде проведена процедура за избор на подизпълнител, който да осигури необходимите материали за осигуряване на публичност в съответствие с цитираните по-горе разпоредби: - Информационни събития в началото и в края на проекта – 2 бр. - Информационна табела – 1 бр. - Прес съобщения – 2 бр. - Информационни брошури с информация за дейностите и постигнатите резултати с цел разпространяване на добрите практики и в други компании от областта и региона – 1000 бр. Информационната табела ще бъде доставена и монтирана в началото на месец 2 от изпълнението на проекта. Част 2. В допълнение „Трансвагон“ АД ще гарантира, че всички документи, създавани в рамките на проекта, включително Анализ, стандарти, материали за обучение, документи на системата за управление, сертификати и др. са подходящо идентифицирани; Всички документи създадени в резултат от дейностите по проекта, а именно – Анализ, стандарти по БЗР, материали за обучение, документи на системата за управление, ще бъдат публикувани и на интернет страницата на „Трансвагон“ АД за свободен достъп от всички заинтересовани страни. „Трансвагон“ АД също така ще се погрижи за разпространението на брошурите отпечатани в рамките на проекта като ги предостави на: - Всички свои работници - Подизпълнители - Клиенти - ИА ГИТ - Регионални браншови организации - Регионални синдикални организации Разпространението на брошурите ще се извърши през месец 11 и 12 от изпълнението на проекта.
2. Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност - изпълнение анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност
3. Модернизиране на системата за пожароизвестяване и пожарогасене с автоматично задействане-изпълнение Модернизиране на системата за пожароизвестяване и пожарогасене с автоматично задействане
4. Закупуване на съвременни лични предпазни средства от по-висок клас на защита-изпълнение Закупуване на съвременни лични предпазни средства от по-висок клас на защита
8. Осигуряване на публичност на дейностите по проекта-подготовка публичност и визуализация на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 238 642 BGN
Общ бюджет: 234 798 BGN
БФП: 187 838 BGN
Общо изплатени средства: 187 838 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 187 838 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 38 182 BGN
2013 0 BGN
2014 149 656 BGN
2015 0 BGN
187 838 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 159 663 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 32 455 BGN
2013 0 BGN
2014 127 207 BGN
2015 0 BGN
159 662 BGN
В т.ч. Национално финансиране 28 176 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 5 727 BGN
2013 0 BGN
2014 22 448 BGN
2015 0 BGN
28 176 BGN
Финансиране от бенефициента 47 728 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз